0

ĐƯỜNG lối KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ, THỐNG NHẤT đất nước (1954 – 1975) và ý NGHĨA của vấn đề NGHIÊN cứu

17 2 0
  • ĐƯỜNG lối KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ, THỐNG NHẤT đất nước (1954 – 1975) và ý NGHĨA của vấn đề NGHIÊN cứu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 20:19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ KHOA Y – DƯỢC TIỂU LUẬN KẾT THÚC MƠN Mơn học: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tên đề tài: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954 – 1975) VÀ Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Giảng viên giảng dạy: TS PHẠM ĐÌNH HỊE Họ tên: Y THANH TRÚC Mã SV: 1702322 Lớp: D116DK9 Ngành: Y – DƯỢC Khóa: Thời gian thực hiện: Tháng năm 2021 Nơi năm tiến hành: HÀ NỘI 2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ KHOA: Y – DƯỢC TIỂU LUẬN KẾT THÚC MƠN Mơn học: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tên đề tài: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954 – 1975) VÀ Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Giảng viên giảng dạy: TS PHẠM ĐÌNH HỊE Họ tên: Y THANH TRÚC Mã SV: 1702322 Lớp: D116DK9 Ngành: Y – DƯỢC Khóa: Thời gian thực hiện: Tháng năm 2021 Nơi năm tiến hành: HÀ NỘI 2021 MỤC LỤC Đường lối giai đoạn1954-1964……………………………………….5 a) Bối cảnh lịch sử cách mạng Việt Nam sau tháng 7-1954…………….5 b) Quá trình hình thành, nội dung, ý nghĩa đường lối………………… Nội dung đường lối…………………………………………………………7 Đường lối giai đoạn 1965-1975………………………………………10 a) Bối cảnh lịch sử…………………………………………………………… 10 b) Quá trình hình thành, nội dung, ý nghĩa đường lối………………….10 Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi học kinh nghiệm………………………………………………………………………….13 Danh mục tài liệu tham khảo………………………………………………15 NỘI DUNG Lý chọn đề tài Thắng lợi 21 năm kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975), có nhiều nguyên nhân như: lãnh đạo đắn Đảng tranh thủ thời cơ, tạo bước nhảy vọt đưa kháng chiến đến thắng lợi kết thúc điều kiện nhanh có thể, vấn đề Trong suốt trình lãnh đạo nhân dân tiến hành kháng chiến chống lại xâm lược đế quốc Mỹ (1954 – 1975 ), xuất phát từ tư nhạy bén việc nhận thức thời cơ, tạo thời tầm nhìn đường lối so sánh lực lượng cách mạng ta địch, nắm vững quy luật vận động chiến tranh, từ Đảng đạo tranh thủ thời kịp thời, tạo bước ngoặt có ý nghĩa định Đảng chứng tỏ tầm tư chiến lược, sớm nhận thức quy luật vận động chiến tranh, dự báo thời cách mạng, chuẩn bị tranh thủ thời để thúc đẩy tiến trình cách mạng phát triển Việc đạo đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) trình nhận thức, dự báo thúc đẩy đường cách mạng tầm chiến lược để bước đánh bại quân Mỹ, đẩy quân Mỹ ra, tạo điều kiện đánh đổ toàn quân đội quyền Sài Gịn miền Nam Đó sở để Đảng tiến hành chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị chiến trường, tạo thế, tạo lực nắm thời mở tổng tiến công dậy với tinh thần chiến, táo bạo, bất ngờ, thắng Đây nhân tố có ý nghĩa định thắng lợi kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Đồng thời cịn vấn đề có ý nghĩa lý luận hội nhập quốc tế ngày nay, Đảng nhận thức thời thách thức đặt bối cảnh để đề chủ trương, đường lối phù hợp, hiệu nhằm tận dụng phát huy sức mạnh, sáng tạo hạn chế thách thức để xây dựng đất nước ngày to đẹp hơn, giàu mạnh Qua sáng tạo, đường lối đắn mang ý nghĩa to lớn nên em lựa chọn đề tài “ Đường lối kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) làm đề tài nghiên cứu” Mục đích nghiên cứu Làm rõ q trình đường lối kháng chiến chống Mỹ, thống đất nước (1954-1975), góp phần làm sáng tỏ thành tựu, hạn chế đúc rút kinh nghiệm vai trò lãnh đạo có ý nghĩa định Đảng thắng lợi kháng chiến chống Mỹ Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích trên, luận án tập trung thực nhiệm vụ chủ yếu: - Trình bày khái quát tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài - Trình bày khái quát hoàn cảnh lịch sử chủ trương, đường lối tác động đến kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) - Trình bày đường lối kháng chiến giai đoạn, thời điểm cụ thể kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) - Nhận xét thành công, hạn chế rút kinh nghiệm quý việc đường lối đạo kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) Đảng, tham khảo cho công đổi đất nước Đảng khởi xướng lãnh đạo, trước biến đổi lớn lao tình hình giới nước Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu tiểu luận đường lối cách mạng Đảng kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954-1975), thống đất nước Phương pháp nghiên cứu Kết hợp sử dụng phương pháp lịch sử phương pháp logic chủ yếu NỘI DUNG 1) Đường lối giai đoạn 1954-1964 a) Bối cảnh lịch sử cách mạng Việt Nam sau tháng 7-1954: Sau hiệp định Giơnevơ, cách mạng Việt Nam có nhiều thuận lợi phải đối phó với nhiều thử thách phức tạp: Thuận lợi: Hệ thống XHCN tiếp tục lớn mạnh kinh tế, quân sự, khoa học -kỹ thuật, Liên Xô;phong trào giải phóng dân tộc tiếp tục phát triển châu Á, chấu Phi Mỹ La Tinh;phong trào hòa bình dân chủ lên cao nước tư bản;miền Bắc hồn tồn giải phóng, làm địa chung cho nước;thế lực cách mạng Việt Nam lớnmạnh sau năm kháng chiến;ýchí độc lập thống Tổ quốc nhân dân từ Bắc chí Nam Khó khăn: Đế quốc Mỹ có tiềm lực kinh tế, quân hùng mạnh có âm mưa bá chủ giới với chiến lược toàn cầu phản cách mạng;thế giới bước vào thời kỳ chiến tranh lạnh, chạy đua vũ trang hai phe XHCN TBCN;sự xuất bất đồng hệ thống xã hội chủ nghĩa Liên Xô Trung Quốc; đất nước ta bị chia làm hai miền, kinh tế miền Bắc nghèo nàn lạc hậu, miền Nam trở thành thuộc đia kiểu Mỹ đế quốc Mỹ trở thành kẻ thù trực tiếp nhândân ta.Một Đảng lãnh đạo hai cách mạng khác hai miền đất nước có chế độ trị khác đặc điểm lớn cách mạng Việt Nam sau tháng 7/ 1954 Đặc điểm thuận lợi, khó khăn cở sở để Đảng phân tích hoạch định đường lối chiến lược chung cho cách mạng nước giai đoạn b) Quá trình hình thành, nội dung, ý nghĩa đường lối: Quá trình hình thànhcủa đường lối Yêu cầu thiết đặt cho Đảng ta sau tháng 7-1954 phải vạch đường lối đắn, vừa phù hợp với tình hình miền, tình hình nước, vừa phù hợp với xu chung thời đại Tháng 9-1954, Bộ Chính trị Nghị tình hình mới, nhiệm vụ sách Đảng Nghị đặc điểm chủ yếu tình hình lúc cách mạng Việt Nam bước vào giai đoạn là: từ chiến tranh chuyển sang hồ bình; nước nhà tạm chia làm hai miền; từ nông thôn chuyển vào thành thị; từ phân tán chuyển sang tập trung Tại Hội nghị lần thứ bảy (tháng 3-1955) lần thứ tám (tháng 8-1955) Trung ương Đảng nhận định: Muốn chống đế quốc Mỹ tay sai, củng cố hồ bình, thực thống nhất, hồn thành độc lập dân chủ, điều cốt lõi phải sức củng cố miền Bắc, đồng thời giữ vững đẩy mạnh đấu tranh nhân dân miềnNam Tháng 12-1957, Hội nghị Trung ương lần thứ 13, đường lối tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng xác định: “Mục tiêu nhiệm vụ cách mạng toàn Đảng, toàn dân ta là: Củng cố miền Bắc, đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội Tiếp tục đấu tranh để thực thống nước nhà sở độc lập dân chủ phương pháp hồ bình” Tháng 1-1959, Hội nghị Trung ương lần thứ 15 họp bàn cách mạng miền Nam Sau nhiều lần họp thảo luận, Ban Chấp hành Trung ương nghị cách mạng miền Nam Nghị Hội nghị lần thứ 15 có ý nghĩa lịch sử to lớn, mở đường cho cáchmạng miền Nam tiến lên, mà thể rõ lĩnh độc lập tự chủ, sáng tạo Đảng ta năm tháng khó khăn cách mạng Đại hội lần thứ III Đảng họp thủ đô Hà Nội từ ngày đến ngày 10-91960, hoàn chỉnh đường lối chiến lược chung cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954-1964 Nội dung đường lối Nhiệm vụ chung: “tăng cường đoàn kết dân tộc, kiên đấu tranh giữ vững hịa bình, đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc, đồng thời đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam, thực thống nước nhà sở độc lập dân chủ, xây dựng mộtnước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập,dân chủ giàu mạnh, thiết thực góp phần tăng cường phe xã hội chủ nghĩa bảo vệ hịa bình Đơng Nam Á giới” Nhiệm vụ chiến lược: Một là, tiến hành cách mạng XHCN miền Bắc Trong niềm vui miền Bắc hồn tồn giải phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh Trung ương Đảng chuẩn bị trở Thủ đô Ngày 19-9-1954, Người thăm Đền Hùng, gặp gỡ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đồn quân Tiên phong chuẩn bị tiếp quản Thủ đô Người dặn:“Các Vua Hùng có cơng dựng nước, Bác cháu ta phải giữ lấy nước” Người nêu nhiệm vụ trước mắt nhân dân ta kiên thi hành hiệp định đình chiến, khơi phục kinh tế, củng cố quốc phòng, tiếp tục cải cách ruộng đất, thực người cày có ruộng “nhằm củng cố hồ bình, thực thốngnhất, hồn thành độc lập dân chủ nước” Về đối ngoại, Người nêu lên sách Đảng Nhà nước ta tán thành nguyên tắc chung sống hoà bình, lấy làm sở để xây dựng phát triển mối quan hệ với nước láng giềng Lào, Miên nước Đông Nam Á khác Với nước Pháp, cố gắng lập lại mối quan hệ kinh tế văn hố ngun tắc bình đẳng, hai bên có lợi, đồn kết với nhân dân Pháp nhân dân u chuộng hồ bình giới Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh Trung ương Đảng tập trung lãnh đạo củng cố miền Bắc mặt, “Miền Bắc tảng, gốc rễ lực lượng đấu tranh toàn dân ta” Trong việc khơi phục kinh tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh trước hết phải khôi phục nâng cao sản xuất nông nghiệp Người phát động phong trào thi đua sản xuất tiết kiệm mùa xuân kêu gọi cấy lúa xuân, trồng loại hoa màu ngắn ngày để cứu đói Để đẩy mạnh phát triển nơng nghiệp, phải tiếp tục thực “người cày có ruộng”, Đảng Chính phủ định tiến hành cải cách ruộng đất đợt 5, đợt cuối đấu tranh xoá bỏ giai cấp phong kiến miền Bắc Sau gần nửa năm tiến hành khẩn trương gian khổ, cải cách ruộng đất đợt hoàn thành đồng bằng, trung du 280 xã miền núi Thắng lợiđó “mở đường cho đồng bào nông thôn ta xây dựng đời ấm no, góp phần xứng đáng vào cơng khôi phục phát triển kinh tế, củng cố miền Bắc thành sở vững mạnh để đấu tranh thực thống nước nhà” Tuy nhiên trình xảy sai lầm nhận thức, đường lối, nguyên tắc chủ nghĩa Mác – Lênin Những sai lầm ảnh hưởng lớn đến công xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc nói riêng đấu tranh giải phóng miền Nam thống đất nước nói chung Song song với việc phát triển nông nghiệp đẩy mạnh pháttriển công nghiệp Theo Người: Đời sống nhân dân cải thiện dùng máy móc sản xuất cơng nghiệp nông nghiệp, để đưa suất lao động lên cao Người thăm tìm hiểu tình hình sản xuất đời sống cán bộ, công nhân sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, khu mỏ tỉnh Hải Phòng, Hồng Quảng, Nam Định, Lào Cai, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Nội Đi đôi với việc lãnh đạo khôi phục kinh tế, Chủ tịchHồ Chí Minh trọng tới việc đạo phát triển văn hố nước nhà Người nói: Giáo dục phải cung cấp cán cho kinh tế Kinh tế tiến giáo dục tiến Giáo dục khơng phát triển khơng đủ cán giúp cho kinh tế phát triển Người nhắc nhở việc chăm sóc sức khỏe cho tồn dân Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh ln ln quan tâm tới việc củng cố, xây dựng phát triển quân đội công an nhân dân, lực lượng có vai trị quan trọng cơng tác bảo vệ độc lập dântộc, giữ gìn hồ bình, chống thù giặc ngoài, chống bọn phá hoại làm hậu thuẫn cho đấu tranh thống đất nước Chủ tịch Hồ Chí Minh Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cải tạo xã hội chủ nghĩa miền Bắc Chủ tịchHồ Chí Minh Trung ương Đảng làm rõ nội dung cụ thể đường lối, nhiệm vụ chiến lược mối quan hệ chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược đồng thời tiến hành hai miền đấu tranh đòi thực điều khoản Hiệp định Giơnevơ Người nhấn mạnh: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội thành cơng đấu tranh thống nước nhà định thắng lợi” Hai là, giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị đế quốc Mỹ bọn tay sai, thực thống nước nhà, hoàn thành độc lập dân chủ nước Nhân dân ta miền Nam, ánh sáng Nghị Trung ương 15 (1-1959), Nghị Đại hội toàn quốc lần thứ III (9-1960) Đảng, đẩy mạnh đấu tranh trị đồng thời với đẩy mạnh đấu tranh vũ trang, tiến công địch hai mặt trận trị quân giành thắng lợi ngày to lớn Tháng 3-1961, lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam hợp lại, thành lập Quân giải phóng miền Nam Việt Nam Mục tiêu chiến lược: “nhiệm vụ cách mạng miền Bắc nhiệmvụ cách mạng miền Nam thuộc haichiến lược khác nhau, nhiệm vụ nhằm giải yêu cầu cụ thể miền hoàn cảnh nước nhà bị chia cắt Hainhiệm vụ lại nhằm giải mâu thuẫn chungcủa nước nhân dân ta vớiđếquốc Mỹ bọn tay sai chúng, thực mục tiêu chung trước mắt hịa bình thống tổ quốc” Mối quan hệ cách mạng hai miền: “Hainhiệm vụ chiến lược có quan hệ mật thiết vớinhau có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau” Vai trò, nhiệm vụ cách mạng miền đối vớicách mạng nước: Cách mạng XHCN miền Bắc có nhiệm vụ xây dựng tiềmlực bảo vệ địa nước, hậu thuẫn cho cách mạng miền Nam, chuẩn bị cho nước lên CNXH sau, nên giữ vai trò định phát triển toàn cách mạng Việt Nam đối vớisự nghiệp thống nước nhà Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam giữ vai trò định trực tiếp đối vớisự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị đế quốc Mỹ bè lũ tay sai, thựchiện hịa bình thống nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nước Con đường thống đất nước:trong tiến hành đồng thời haichiến lược cách mạng, Đảng kiên trì đường hịa bình thống theo tinh thần hiệp nghị Giơnevơ, sẵn sàngthực hiệp thương tổng tuyển cử hịa bình thống Việt Nam, làcon đường tránh hao tổnxương máu cho dân tộc ta phù hợp vớixu hướng chung giới: “Nhưng phải luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sang đối phó vớimọi tình Nếu đế quốc Mỹ bọn tay sai chúng liều lĩnh gây chiến tranh hịng xâm lược miền Bắc, nhân dân nước ta kiên đứng dậy đánh bại chúng, hoàn thành độc lập thống tổ quốc” Triển vọng Cách mạng Việt Nam:Cuộc đấu tranh nhằm thực thống nước nhà trình đấu tranhcách mạng gay go, gian khổ, phức tạp lâu dài chống đế quốc Mỹ bè lũ tay sai chúng miền Nam Thắng lợi cuối định thuộc nhân dân ta, Nam Bắc định sum họp nhà, nước lên XHCN Ý nghĩa đường lối Đường lối tiến hành đồng thời kết hợp chặt chẽ hai chiến lược cách mạng Đại hội lần thứ III Đảng đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn to lớn - Đường lối thể tư tưởng chiếnlược Đảng: giương cao cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, vừa phù hợp với miền Bắc vừa phù hợp với miền Nam, vừa phù hợp với nước Việt Nam phù hợp với tình hình quốc tế, nên huy động kết hợp sức mạnh hậu phương tiền tuyến, sức mạnh nước sức mạnh ba dòng thác cách mạng giới, tranh thủ đồng tình giúp đỡ Liên Xơ Trung Quốc Do tạo sức mạnh tổng hợp để dân tộc ta đủ sức đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống đất nước 10 - Đặt bối cảnh Việt Nam quốc tế lúc giờ, đường lối chung cách mạng Việt Nam thể tinh thần độc lập, tự chủ sáng tạo Đảng ta việc giải vấn đề tiền lệ lịch sử, vừa với thực tiễn Việt Nam, vừa phù hợp với lợi ích nhân loại xu thời đại - Đường lối chiến lược chung cho nước đường lối cách mạng miền sở để Đảng đạo quân dân ta phấn đấu giành thành tựu to lớn xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc đấu tranh thắng lợi chống chiến lược chiến tranh đế quốc Mỹ tay sai miền Nam Đường lối giai đoạn 1965-1975 a) Bối cảnh lịch sử: Từ đầu năm 1965, Mỹ ạt đưa quân Mỹ nước chư hầu vào miền Nam nhằm cứu vãn sụpđổ chế độ Sài Gòn phá sản chiến lược “chiến tranh đặc biệt” Mỹ bắt đầu tiến hành “chiến tranh cục bộ” với quy mô lớn, đồng thời dùng không quân, hải quân phá hoại miền bắc Trước tình hình đó, Đảng tiến hành kháng chiến chống Mỹ cứu nước phạm vi nước Thuận lợi: Khi bước vào kháng chiến chống Mỹ, cách mạng giới công Kế hoạch năm lần thứ miền Bắc đạt vượt mục tiêu kinh tế, văn hóa Ở miền Nam, từ năm 1963 đấu tranh quândân ta có bước phát triển Ba cơng cụ “Chiến tranh đặc biệt”(ngụy quân, ngụy quyền ấp chiến lược đô thị) đềubị quân ta công liên tục Đến năm 1965, chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”của Mỹ bị phá sản Khó khăn: Sự bất đồng Liên Xô Trung Quốc ngày gay gắt, khơng có lợi cho cách mạng Việt Nam Mỹ mở “chiến tranh cục bộ” ạt đưa quân viễn chinh Mỹ nước chư hầu vào trực tiếp xâm lược miền Nam làm cho tương quan lực lượng bất lợi cho ta Tình hình đặt yêu cầu cho Đảng ta việc xác định tâm đề đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước b) Quả trình hình thành nội dung đường lối Khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” miền Nam, hội nghị Bộ Chính trị đầu năm 1961 đầu năm 1962 nêu chủ trương giữ vững phát triển tiến công mà ta giành sau “đồng khởi” năm 1960, đưa cách mạng miền Nam từ khởi nghĩa phần phát triển thành chiến tranh cách mạng quy mơ tồn miền Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ chín (tháng 11-1963), ngồi việc xác định đắn quan điểm quốc tế, hướng hoạt động đối ngoại vào việc kết hợp sức 11 mạnh dân tộc với sức mạnh thời đánh Mỹ thắng Mỹ, định nhiều vấn đề quan trọng cách mạng miền Nam Hội nghị tiếp tục khẳng định đấu tranh trị, đấu tranh vũ trang đơi, hai có vai trị định bản, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đấu tranh vũ trang Đối với miền Bắc, Hội nghị tiếp tục xác định trách nhiệm địa, hậu phương cách mạng miền Nam, đồng thời nâng cao cảnh giác, triển khai mặt, sẵn sàng đối phó với âm mưu đánh phá địch Trước hành động gây “Chiến tranh cục bộ” miền Nam, tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc đế quốc Mỹ, Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (tháng 3-1965) lần thứ 12 (tháng 12-1965) tập trung đánh giá tình hình đề đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nước Về nhận định tình hình chủ trương chiến lược: Trung ương Đảng cho rằng, “Chiến tranh cục bộ” mà Mỹ tiến hành miền Nam chiến tranh xâm lược thực dân mới, buộc phải thực thi thua, thất bại bị động, chứa đựng đầy mâu thuẫn chiến lược Từ phân tích nhận định đó, Trung ương Đảng định phát động kháng chiến chống Mỹ, cứu nước toàn quốc, coi chống Mỹ, cứu nước nhiệm vụ thiêng liêng dân tộc từ Nam chí Bắc Quyết tâm mục tiêu chiến lược: Nêu cao hiệu “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “kiên đánh bại chiến tranh xâm lược đế quốc Mỹ tình nào, để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nước, tiến tới thực hịa bình thống nước nhà” Phương châm đạo chiến lược: Tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh nhân dân chống chiến tranh cục Mỹ miền Nam, đồng thời phát động chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại Mỹ miền Bắc; thực kháng chiến lâu dài, dựa vào sức chính, đánh mạnh cố gắng đến mức độ cao, tập trung lực lượng hai miền để mở tiến công lớn tranh thủ thời giành thắng lợi định thời gian tương đối ngắn chiến trường miền Nam Tư tưởng đạo phương châm đấu tranh miền Nam: Giữ vững phát triển tiến công, kiên tiến ông liên tục tiến cơng: “Tiếp tục kiên trì phương châm đấu tranh quân kết hợp với đấu tranh trị, triệt để vận dụng ba mũi giáp cơng”, đánh địch ba vùng chiến lược Trong giai đoạn nay, đấu tranh quân có tác dụng định trực tiếp giữ vị tri ngày quan trọng Tư tưởng đạo miền Bắc: Chuyển hướng xây dựng kinh tế, bảo đảm tiếp tục xây dựng miền Bắc vững mạnh kinh tế quốc phịng điều kiện 12 có chiến tranh, tiến hành chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại đế quốc Mỹ để bảo vệ vững miền Bắc xã hội chủ nghĩa, động viên sức người sức mức cao để chi viện cho chiến tranh giải phóng miền Nam, đồng thời tích cực chuẩn bị đề phịng để đánh bại địch trường hợp chúng liều mở rộng “Chiến tranh cục bộ” nước Nhiệm vụ mối quan hệ chiến đấu hai miền: Trong chiến tranh chống Mỹ nhân dân nước, miền Nam tiền tuyến lớn, miền Bắc hậu phương lớn Bảo vệ miền Bắc nhiệm vụ nước, miền Bắc “Xã hội chủ nghĩa hậu phương vững chiến tranh chống Mỹ Phải đánh bại chiến tranh phá hoại đế quốc Mỹ miền Bắc sức tăng cường lực lượng miền Bắc mặt nhằm bảo đảm chi viện đắc lực cho miền Nam đánh mạnh Hai nhiệm vụ không tách rời nhau, mà mật thiết gắn bó Khẩu hiệu chung nhân dân nước lúc “Tất để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” Ý nghĩa đường lối Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Đảng đề Hội nghị Trung ương lần thứ 11 12 có ý nghĩa quan trọng: Thể tâm đánh Mỹ thắng Mỹ, tinh thần cách mạng tiến công, tinh thần độc lập tự chủ, kiên trì mục tiêu giải phóng miền Nam, thống Tổ quốc, phản ánh đắn ý chí, nguyện vọng chung tồn Đảng, tồn qn, tồn dân ta Thể tư tưởng nắm vững, giương cao cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, tiếp tục tiến hành đồng thời kết hợp chặt chẽ hai chiến lược cách mạng hoàn cảnh nước có chiến tranh mức độ khác nhau, phù hợp với thực tế đất nước bối cảnh quốc tế Đó đường lối chiến tranh nhân dân, tồn dân, tồn diện, lâu dài, dựa vào sức phát triển hồn cảnh mới, tạo nên sức mạnh để dân tộc ta đủ sức đánh thắng giặc Mỹ xâm lược Đường lối chống Mỹ, cứu nước phạm vi nước Hội nghị Trung ương lần thứ 11 12 Đảng bổ sung, phát triển qua thực tiễn lãnh đạo, đạo kháng chiến Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (1967) chủ trương mở mặt trận ngoại giao, kết hợp đấu tranh quân sự, trị với ngoại giao, đưa tới đàm phán Hội nghị Pari sau Hội nghị Trung ương lần thứ 14 (1968) định, mở Tổng tiến công dậy mùa xuân năm 1968 để kéo để quốc Mỹ xuống thang chiến tranh Hội nghị Trung ương lần thứ 21 (1973) xác định đường phát triển cách mạng miền Nam sau có Hiệp định Pari đường cách mạng tiến công Đặc biệt, Hội nghị Bộ Chính trị cuối năm 1974 (đợt 1) đầu năm 1975 (đợt 2) Đảng hạ tâm giải 13 phóng hồn tồn miền Nam theo kế hoạch chiến lược kéo dài hai năm 19751976, đồng thời nêu dự kiến thời thuận lợi giải phóng miền Nam năm 1975 thực tế mở Tổng tiến công dậy giải phóng hồn tồn miền Nam trước mùa mưa năm 1975 3) Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi học kinh nghiệm 3.1 Kết ý nghĩa lịch sử *Kết quả: Ở miền Bắc: công xây dựng CNXH đạt thành tựu đáng tự hào Một chế độ xã hội mới, chế độ XHCN bắt đầu hình thành Văn hóa giáo dục, xã hội, y tế không trì mà cịn phát triển mạnh Cơng nghiệp địa phương tăng cường, sản xuất nông nghiệp phát triển Quân dân miền Bắc đánh thắng nhiều chiến tranh phá hoại Mỹ, tiêu biểu “Điện Biên Phủ khơng” làm trịn vai trị địa nước làm nhiệm vụ hậu phương lớn chiến trường miền Nam Miền Nam: đánh bại chiến lược chiến tranh xâm lược đế quóc Mỹ: chiến tranh đơn phương (1954-1960), chiến tranh đặc biệt (1961-1965), chiến tranh cục (1965-1968), Việt Nam hóa chiến tranh (1969-1975) Tiêu biểu đại thắng mùa xuân năm 1975 với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đập tan tồn quyền địch, buộc chúng phải tun bố đầu hàng vơ điều kiện giải phóng hồn tồn miền Nam 3.2 Ý nghĩa lịch sử: *Đối với nước ta: Kết thúc thắng lợi 21 năm chống đế quốc Mỹ xâm lược, 30 năm chiến tranh cách mạng, quét quân xâm lược khỏi bờ cõi Đưa lại độc lập thống toàn vẹn lãnh thổ cho đát nước Mở kỷ nguyên cho dân tộc, kỷ ngun hịa bình thống lên chủ nghĩa xã hội Nâng cao uy tín Đảng dân tộc Việt Nam trường Quốc tế *Đối với giới: Đập tan phản kích lớn cảu CNĐQ vào CNXH, làm phá sản chiến lược chiến tranh đé quốc Mỹ, phá vỡ phòng tuyến quan trọng chúng Đông Nam Á Cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh mục tiêu độc lập dân tộc dân chủ tự hịa bình phát triển nhân dân giới 3.3 Nguyên nhân thắng lợi học kinh nghiệm: *Nguyên nhân thắng lợi: Nhờ có đường lối quân sự, trị, ngoại giao độc lập, tự chủ đắn sáng tạo Đảng ta 14 Nhân dân ta biết kế thừa truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh chống ngoại xâm kiên cường, bất khuất dân tộc ta Công xây dựn bảo vệ hậu phương miền Bắc chiến sĩ đồng bào miền Bắc Tinh thần đoàn kết chiến đấu nhân dân nước Việt Nam, Lào, Campuchia ủng hộ nước XHCN anh em 3.4Bài học kinh nghiệm Đề thực đường lối giương cao cờ độc lập dân tộc CNXH nhằm huy động sức mạnh toàn dân đánh Mỹ, nước đánh Mỹ Tin tưởng vào sức mạnh dân tộc, kiên định tư tưởng tiến công, định thắng đế quốc Mỹ xâm lược Thực chiến tranh nhân dân, tìm biện pháp chiến đấu đắn, sáng tạo Có cơng tác thực giỏi, động, sáng tạo cấp Đảng quân đội ngành… thực phương châm giành thắng lợi bước đến tồn phần Phải coi trọng cơng tác xây dựng lực lượng cách mạng hậu phương tiền tuyến, thực liên kết nước Đông Dương tranh thủ ủng hộ nước XHCN 15 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng Cộng Sản Viêt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t18, tr.772 Đảng Cộng Sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t21, tr.916 Giáo trình Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam 16 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ KHOA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM BÀI TẬP LỚN/BÁO CÁO/TIỂU LUẬN Họ tên sinh viên Mã số SV: Lớp: Khóa: TT Nội dung Điểm Câu Câu n Câu n Tổng điểm toàn Điểm chấm CB chấm thi số Điểm chấm CB chấm thi số 10 Tổng điểm chấm: Bằng số: Bằng chữ: Hà Nội, ngày tháng năm Cán chấm thi số Cán chấm thi số (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) 17 ... Y – DƯỢC TIỂU LUẬN KẾT THÚC MƠN Mơn học: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tên đề tài: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954 – 1975) VÀ Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN... sử chủ trương, đường lối tác động đến kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954- 1975) - Trình bày đường lối kháng chiến giai đoạn, thời điểm cụ thể kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954- 1975) - Nhận... dựng đất nước ngày to đẹp hơn, giàu mạnh Qua sáng tạo, đường lối đắn mang ý nghĩa to lớn nên em lựa chọn đề tài “ Đường lối kháng chiến chống Mỹ (1954- 1975) làm đề tài nghiên cứu? ?? Mục đích nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐƯỜNG lối KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ, THỐNG NHẤT đất nước (1954 – 1975) và ý NGHĨA của vấn đề NGHIÊN cứu , ĐƯỜNG lối KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ, THỐNG NHẤT đất nước (1954 – 1975) và ý NGHĨA của vấn đề NGHIÊN cứu