0

Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán tại các công ty dịch vụ công ích ở Việt Nam

12 20 0
  • Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán tại các công ty dịch vụ công ích ở Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 11:54

Bài nghiên cứu xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến chất lượng thông tin kế toán của các công ty dịch vụ công ích tại Việt Nam thông qua kết quả nghiên cứu định tính và định lượng. Trên cơ sở kết quả định tính về xác định các nhân tố ảnh hưởng, tác giả tiến hành khảo sát trên quy mô mẫu là 206 nhân viên kế toán, nhà quản lý và các đối tượng có liên quan khác đang làm việc tại các công ty dịch vụ công ích. Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế tốn cơng ty dịch vụ cơng ích Việt Nam Trần Quỳnh Hương Khoa Kế toán - Kiểm tốn, Học viện Ngân hàng Ngơ Thị Hồng Diên Sinh viên K20, Học viện Ngân hàng Ngày nhận: 15/07/2021 Ngày nhận sửa: 06/09/2021 Ngày duyệt đăng: 22/09/2021 Tóm tắt: Bài nghiên cứu xác định nhân tố mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng thơng tin kế tốn cơng ty dịch vụ cơng ích Việt Nam thơng qua kết nghiên cứu định tính định lượng Trên sở kết định tính xác định nhân tố ảnh hưởng, tác giả tiến hành khảo sát quy mơ mẫu 206 nhân viên kế tốn, nhà quản lý đối tượng có liên quan khác làm việc cơng ty dịch vụ cơng ích Bài viết sử dụng mơ hình hồi quy đa biến sau tiến hành kiểm định thang đo Cronbach Alpha phân tích nhân tố khám phá EFA Kết nghiên cứu có nhân tố bao gồm: (1) cơng nghệ thơng tin, (2) trình độ lao động, (3) cơng bố thơng tin, (4) kiểm sốt nội (5) môi trường pháp Factors affect the quality of accounting information at public service companies in Vietnam Abstract: The study determines the factors and the influences of each factor on the quality of accounting information of public service companies in Vietnam through qualitative and quantitative research methods Based on the qualitative results of influencing factors, the authors conduct a survey with a sample size of 206, and the survey participants are accountants, managers, and other related employees work in public service companies The article uses a multivariate regression model after testing the Cronbach Alpha scale and exploratory factor analysis EFA Research results show that there are factors including: (1) information technology, (2) labor qualifications, (3) information disclosure, (4) internal control and (5) environment legal which have positive impacts on the quality of accounting information in public service companies in Vietnam Thereby, the article gives some recommendations to improve the quality of accounting information at public service companies in Vietnam Keywords: quality of accounting information, public service company Tran, Quynh Huong Email: huongtq@hvnh.edu.vn Faculty of Accounting - Auditing, Banking Academy of Vietnam Ngo, Thi Hong Dien Email: diennth26@gmail.com Student K20, Banking Academy of Vietnam Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số 235- Tháng 12 2021 52 © Học viện Ngân hàng ISSN 1859 - 011X TRẦN QUỲNH HƯƠNG - NGÔ THỊ HỒNG DIÊN lý tác động chiều tới chất lượng thơng tin kế tốn cơng ty dịch vụ cơng ích Việt Nam Đồng thời dựa mức độ ảnh hưởng nhân tố đó, viết đưa số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế tốn cơng ty dịch vụ cơng ích Việt Nam Từ khóa: chất lượng thơng tin kế tốn, cơng ty dịch vụ cơng ích Giới thiệu Thơng tin kế tốn (TTKT) thơng tin hệ thống kế toán thu thập, xử lý cung cấp cho người sử dụng thông tin bên bên ngồi doanh nghiệp TTKT bao gồm: TTKT tài biểu thơng qua hệ thống báo cáo tài TTKT quản trị biểu thông qua báo cáo kế tốn quản trị Bài viết tập trung phân tích khía cạnh TTKT tài Theo “Khung khái niệm cho báo cáo tài chính” (Conceptual Framework) IASB ban hành, thơng tin báo cáo tài cần đảm bảo đầy đủ đặc tính chất lượng chia làm nhóm: đặc tính (tính thích hợp trình bày trung thực), đặc điểm hỗ trợ (có thể so sánh, xác nhận, kịp thời, dễ hiểu) Trong thời đại công nghiệp 4.0, chất lượng TTKT có ảnh hưởng lớn tới quản trị doanh nghiệp (DN) Theo Abernathy & Guthire (1994), để đưa chiến lược kinh doanh đắn áp dụng DN cần phải có thơng tin có chất lượng liên quan tới DN Ngược lại, TTKT không đảm bảo chất lượng không mang lại lợi ích sử dụng thơng tin dẫn đến việc đưa định kinh tế sai lầm (Komala, 2012) Vì vậy, cơng ty muốn phát triển hay tồn vững mạnh thiếu hệ thống TTKT bảo đảm chất lượng Đối với loại hình cơng ty dịch vụ cơng ích, kế tốn có vai trị cung cấp TTKT phục vụ cho loại hình tổ chức gồm đơn vị thuộc lĩnh vực dịch vụ cơng ích Tại Việt Nam, theo Điều Nghị định 32/2019/NĐ- CP quy định: “Dịch vụ cơng ích dịch vụ mà việc sản xuất, cung ứng dịch vụ theo chế thị trường khó có khả bù đắp chi phí dịch vụ có tính chất đặc thù; Nhà nước trợ giá phần chênh lệch giá tiêu thụ, giá dịch vụ theo quy định Nhà nước phần chênh lệch số tiền người hưởng dịch vụ công ích toán theo quy định Nhà nước, với chi phí hợp lý nhà sản xuất, cung ứng dịch vụ cơng ích để sản xuất, cung ứng dịch vụ cơng ích Nhà nước đặt hàng (hoặc giao nhiệm vụ theo quy định pháp luật chuyên ngành có)” Đây DN sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), cung cấp hoạt động dịch vụ cơng cho xã hội Với đặc điểm tính chất hoạt động, quy mơ mơ hình tổ chức, chất lượng TTKT công ty dịch vụ công ích quan tâm có ảnh hưởng tới định kinh tế điều hành NSNN Do đó, việc xác định nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng TTKT công ty dịch vụ công ích cần thiết Với ý nghĩa trên, nghiên cứu nhằm xác định nhân tố mức độ ảnh hưởng nhân tố tới chất lượng TTKT cơng ty dịch vụ cơng ích Kết cấu viết gồm nội dung chính: (1) Giới thiệu, (2) Tổng quan nghiên cứu, (3) Mơ hình đề xuất phương pháp nghiên cứu, (4) Kết nghiên cứu, (5) Kết luận kiến nghị Tổng quan nghiên cứu Chủ đề nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng TTKT nhận quan tâm Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 53 Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thơng tin kế tốn cơng ty dịch vụ cơng ích Việt Nam DN, nhà quản lý nhà nghiên cứu giới Việt Nam Các nghiên cứu Barney Wright (1998), Alshbiel Al-Awaqleh (2011), Mueller & Choi (1984), Xu (2003), Adballa (2013), Phan Minh Nguyệt (2014), Nguyễn Bích Liên (2012) đưa số nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng TTKT Cụ thể sau: Theo Barney Wright (1998), nguồn nhân lực yếu tố giúp trì lợi cạnh tranh tổ chức Nhân viên kế toán “thành phần chính” hệ thống TTKT tham gia vào việc nhập liệu, xử lý đầu vào đầu TTKT Barney Wright (1998) cung cấp chứng rằng, nguồn nhân lực đóng góp phần quan trọng thành công hệ thống TTKT Alshbiel AlAwaqleh (2011) rằng, có mối quan hệ tích cực chất lượng nguồn nhân lực hiệu thực hệ thống TTKT bệnh viện Jordan Mueller & Choi (1984) đưa danh sách chi tiết nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống kế toán phân loại thành nhóm thích hợp gồm: “mơi trường pháp lý, mơi trường trị, mơi trường kinh tế, mơi trường văn hóa, mơi trường giáo dục” Nghiên cứu giải vấn đề liên quan đến phát triển hệ thống kế toán qua việc sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng Khác với việc đưa nhân tố cụ thể Xu (2003) lại nhóm nhóm nhân tố gồm bên yếu tố người hệ thống, nhân tố bên ngoài, vấn đề liên quan khác Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, nghiên cứu Adballa (2013) lại cho nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng TTKT bao gồm: “nguồn nhân lực, trình độ cơng nghệ thơng tin, hệ thống kiểm sốt nội bộ” Với nghiên cứu nước, 54 nghiên cứu Nguyễn Bích Liên (2012) “Xác định kiểm soát nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng TTKT môi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn nhân lực” cung cấp tổng quan liên quan đến chất lượng TTKT, kiểm định yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng TTKT gồm: (1) kinh nghiệm, phương pháp nhà tư vấn triển khai chất lượng liệu, (2) chất lượng phần mềm ERP, (3) thử nghiệm hệ thống huấn luyện nhân viên, (4) đảm bảo hệ thống ERP tin cậy, (5) sách nhân quản lý thông tin cá nhân Nghiên cứu phân tích khái niệm chất lượng thơng tin quản lý, chất lượng tồn mơ hình liên quan đến nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng TTKT, qua giúp DN sử dụng ERP kiểm soát hiệu có giá trị với kiểm tốn viên việc xây dựng kế hoạch kiểm toán DN sử dụng ERP Việt Nam Dựa lý thuyết liên quan đến chất lượng TTKT việc đo lường nhân tố tác động, nghiên cứu Phan Minh Nguyệt (2014) “Xác định đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng TTKT trình bày báo cáo tài cơng ty niêm yết Việt Nam” với 214 mẫu, qua xác định yếu tố bao gồm rủi ro kiểm tốn đối cơng ty niêm yết, thuế, việc lập trình bày báo cáo tài chính, chi phí lợi ích lập báo cáo tài chính, nhà quản trị công ty Hầu hết nghiên cứu trước thực nghiên cứu, phân tích số nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng TTKT cơng ty, lĩnh vực mà chưa bàn đến khu vực công, cụ thể dịch vụ công ích Trong nghiên cứu này, tác giả kế thừa lập luận, minh chứng nghiên cứu trước ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng TTKT với nhân tố bao gồm: công nghệ thông tin, trình độ lao Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 TRẦN QUỲNH HƯƠNG - NGƠ THỊ HỒNG DIÊN động, cơng bố thơng tin, kiểm sốt nội bộ, mơi trường pháp lý Mơ hình đề xuất phương pháp nghiên cứu 3.1 Mơ hình đề xuất Dựa tổng quan nghiên cứu, mơ hình 05 nhân tố tác động đến chất lượng TTKT đề xuất, thể Hình giả thuyết nghiên cứu + H1: Trình độ người lao động có tác động chiều đến chất lượng TTKT công ty dịch vụ công ích + H2: Mức độ công bố thông tin tác động chiều đến chất lượng TTKT công ty dịch vụ cơng ích + H3: Ứng dụng cơng nghệ thông tin tác động chiều đến chất lượng TTKT cơng ty dịch vụ cơng ích + H4: Mơi trường pháp lý có tác động chiều đến chất lượng TTKT công ty dịch vụ cơng ích + H5: Kiểm sốt nội có tác động chiều đến chất lượng TTKT công ty dịch vụ cơng ích 3.2 Phương pháp nghiên cứu xử lý liệu Để kiểm định mơ hình giả thuyết nghiên cứu, tác giả tiến hành thiết kế bảng hỏi Sau sàng lọc biến quan sát cơng trình nghiên cứu trước để phù hợp với bối cảnh cơng ty dịch vụ cơng ích Việt Nam, tác giả đưa bảng câu hỏi gồm 34 biến quan sát đo lường thang đo Likerts điểm, điểm thấp điểm (ảnh hưởng ít) cao điểm (ảnh hưởng cao nhất), theo Bảng 1- Mã hóa biến Dữ liệu thu thập phương pháp chọn mẫu thuận tiện, lấy mẫu dựa thuận lợi hay dựa tính dễ tiếp cận đối tượng hình thức bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến thông qua Google Form Mẫu khảo sát 350, kết thu 286 (tỷ lệ phản hồi 81,71%), sau loại bỏ phản hồi không hợp lệ thiếu thông tin, khơng thuộc đối tượng nghiên cứu, kích thước mẫu hợp lệ đưa vào phân tích 206 Số liệu thu thập khoảng thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2021 Đối tượng khảo sát người làm vị trí kế tốn, có kinh nghiệm năm trở lên nhà quản trị vị trí liên quan khác cơng ty dịch vụ cơng ích, với độ tuổi từ 23 tuổi trở lên Việc kiểm định mơ hình giả thuyết nghiên cứu sẽ thực thông qua Nguồn: Tác giả tổng hợp đề xuất Hình Mơ hình nghiên cứu Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 55 Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế tốn cơng ty dịch vụ cơng ích Việt Nam liệu thu thập kết hợp với sử dụng phần mềm SPSS 20 Kết ước lượng mơ hình nghiên cứu tiến hành theo bước sau: kiểm định độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá (EFA), tổng phương sai, tương quan Pearson, phân tích mơ hình hồi quy Kết nghiên cứu 4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu Nghiên cứu định lượng thực với kích thước mẫu nghiên cứu 206 số người tham gia khảo sát chủ yếu làm việc Hà Nội Trong số đó, tỉ lệ nữ chiếm 78,6%, nam chiếm tỉ lệ 21,4%, Về độ tuổi, từ 23- 45 tuổi chiếm 83,2% 45 tuổi chiếm 16,8% Xét kinh nghiệm: 66,8% số người khảo sát có kinh nghiệm từ 1- năm, cịn lại 33,2% số người có kinh nghiệm năm Ngoài ra, đối tượng tham gia trả lời phiếu điều tra chủ yếu thuộc phận kế tốn chiếm 75% 10% kế toán trưởng; 18,6% kế toán tổng hợp 46,4% kế tốn viên; cịn lại 25% nhà quản trị phận liên quan khác (Hình 2) Đánh giá tầm quan trọng chất lượng TTKT, khoảng 92% số người trả lời phiếu điều tra cho chất lượng TTKT DN dịch vụ công ích quan trọng, 8% lại cho chất lượng TTKT quan trọng Về kích thước mẫu quan sát phân tích mơ hình hồi quy đa biến EFA, tác giả thực theo cơng thức sau: Theo Bảng Mã hóa biến Tên Ký hiệu nhân tố Mã hóa Tiêu thức CLTTKT1 Cung cấp Thông tin cho người định Chất CLTTKT2 Đảm bảo tính minh bạch, tin cậy BCTC lượng CLTTKT thơng tin CLTTKT3 Chính sách kế tốn kế tốn CLTTKT4 Cung cấp thơng tin rõ ràng, dễ hiểu TĐLĐ1 Đào tạo chun mơn kế tốn để cung cấp nguồn TTKT trung thực, hợp lý TĐLĐ2 Kinh nghiệm hành nghề kế toán TĐLĐ3 TĐLĐ4 TĐLĐ Trình độ TĐLĐ5 lao động TĐLĐ6 TĐLĐ7 TĐLĐ8 56 Đạo đức nghề nghiệp cần tuân thủ thực Nhân viên kế toán cần huấn luyện đơn vị cài đặt nâng cấp hệ thống TTKT Nhân viên kế toán cần cập nhật kiến thức có thay đổi sách pháp luật có liên quan Khuyến khích người lao động phát huy sáng tạo, đưa sáng kiến nâng cao suất lao động, đẩy mạnh hoạt động phát triển Công tác tuyển chọn cán quản lý cần thực nghiêm túc tuân thủ quy định đề Nhà quản lý, kế toán trưởng cần nhận thức rõ vai trị thơng tin kế tốn, qua cung cấp thơng tin kế tốn cho đối tượng sử dụng thơng tin Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 Nguồn tham khảo Nguyễn Bích Liên (2012) Barney & Wright (1998) Alshbiel Al-Awaqleh (2011) TRẦN QUỲNH HƯƠNG - NGÔ THỊ HỒNG DIÊN CBTT1 CBTT2 CBTT Mức độ CBTT3 công bố thông tin CBTT4 CBTT5 CBTT6 CNTT1 CNTT Ứng dụng CNTT CNTT2 CNTT3 CNTT4 MTPL1 MTPL2 MTPL MT pháp lý MTPL3 MTPL4 MTPL5 MTPL6 KSNB1 KSNB2 KSNB Hệ thống kiểm soát nội KSNB3 KSNB4 KSNB5 KSNB6 Việc công bố thông tin cần đầy đủ, xác kịp thời Cơng bố thơng tin phải người đại diện theo pháp luật hay ủy quyền thực phải chịu trách nhiệm nội dung Cập nhật thơng tin DN kịp thời, phát trường hợp không cập nhật thông tin DN Cơng bố thơng tin kế tốn theo quy định quan tài chính, thuế Phương tiện hình thức để DN cơng bố TT đa dạng thuận lợi dạng văn liệu điện tử Thơng tin cơng bố, DN có trách nhiệm bảo quản lưu trữ thông tin theo quy định Thiết bị phần cứng trang bị cho phù hợp với nhu cầu người dùng Phần mềm kế toán cần đáp ứng nhu cầu người dùng Phần mềm kế tốn cần có thiết kế linh hoạt Hệ thống mạng thiết kế cho phù hợp với nhu cầu người sử dụng Hệ thống pháp lý chi phối tới lĩnh vực kế tốn cơng ty dịch vụ cơng ích ban hành cách chặt chẽ Hệ thống pháp lý tác động tới lĩnh vực kế tốn cơng ty dịch vụ ban hành ổn định thời gian định Hệ thống pháp lý chi phối tới lĩnh vực kế toán đơn vị ban hành phù hợp với yêu cầu thực tiễn Nhà nước có ban hành văn quy định danh mục loại sản phẩm dịch vụ Chính phủ có ban hành văn hướng dẫn cho phép cơng ty dịch vụ cơng ích sử dụng nguồn lực giao để tổ chức kinh doanh hạch toán hoạt động kinh doanh Kinh phí cấp phát hàng năm phục vụ cho cơng tác trì để đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng Xây dựng mơi trường kiểm sốt trọng đến liêm nghề nghiệp Adballa (2013) Phan Minh Nguyệt (2014) Adballa (2013) Choi & Mueller (1984) Xu & ctg (2003) Nguyễn Bích Liên (2012) Xác định rõ hoạt động tiềm ẩn rủi ro Quy trình hoạt động kiểm sốt nội văn hóa rõ ràng truyền đạt rộng rãi nội Adballa tổ chức (2013) Sự phân công trách nhiệm quyền hạn cần nâng cao Mọi hoạt động quan trọng phải ghi lại văn tuân thủ hệ thống kiểm soát Định kỳ kiểm tra kiểm soát nội hiệu Nguồn: Tác giả tổng hợp Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 57 Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thơng tin kế tốn cơng ty dịch vụ cơng ích Việt Nam Nguồn: Tác giả tổng hợp từ mẫu khảo sát Hình Đặc điểm mẫu khảo sát Bảng Kiểm định độ tin cậy Thang đo Số biến quan sát Cronbach’s alpha Hệ số tải lần (từ thấp đến cao nhất) Trước Sau Chất lượng TTKT- CLTTKT 4 0,840 0,685 - 0,809 Trình độ lao động- TĐLĐ 0,850 0,614 - 0,722 Công bố thông tin- CBTT 6 0,866 0,450 - 0,598 Công nghệ thông tin- CNTT 4 0,839 0,444 - 0,600 Môi trường pháp lý- MTPL 6 0,760 0,421 - 0,663 Kiểm soát nội bộ- KSNB 0,854 0,458 - 0,684 Nguồn: Kết phân tích từ số liệu khảo sát, SPSS 20 Tabachnick & Fidell (1996) “đối với phân tích hồi quy đa biến cỡ mẫu tối thiếu cần đạt tính theo cơng thức: n > 50 + 8*m n số mẫu cần điều tra; m số nhân tố độc lập” Theo Hair, Anderson, Tatham & Black (1998) “đối với phân tích nhân tố khám phá EFA kích thước mẫu tối thiếu gấp lần tổng số biến quan sát: n=5*m n số mẫu cần điều tra m số biến quan sát” Với số liệu trên, qua khảo sát dựa theo biến độc lập 30 biến quan sát, số mẫu tối thiểu n= 50 + 8*5= 90 & n= 5*30= 150, nghiên cứu sử dụng 206 mẫu coi thích hợp thực chạy mơ hình 4.2 Kiểm định độ tin cậy Kiểm định thang đo nhân tố tác động đến chất lượng TTKT cơng ty dịch 58 vụ cơng ích Việt Nam thực hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha Kết phân tích lần với 34 biến quan sát thang đo biến độc lập cho thấy biến TĐLĐ7, TĐLĐ8, KSNB4 không thoả mãn hệ số tương quan biến tổng nhỏ 0,3 có hệ số cronbach’s alpha if item deleted lớn hệ số cronbach’s tại, tác giả định loại bỏ biến lần kiểm định độ tin cậy nhân tố Kết kiểm định lần với 31 biến quan sát, nhân tố có hệ số Cronbach’s Alpha từ 0,760 đến 0,866 (đều lớn 0,7); hệ số tương quan biến tổng thang đo từ 0,421 đến 0,809 (đều lớn 0,3) nên tất thang đo thang đo nhân tố đạt độ tin cậy sử dụng để phân tích EFA (Bảng 2) 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 TRẦN QUỲNH HƯƠNG - NGÔ THỊ HỒNG DIÊN Bảng Bảng KMO and Bartlett’s Test Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 786 1817.619 351 000 Giá trị Chi-Square Bậc tự Mức ý nghĩa Nguồn: Kết phân tích từ số liệu khảo sát, SPSS 20 Kiểm định Bartlett Bảng Tổng phương sai Giá trị Eigenvalues Nhân % Phương tố Tổng Phương sai tích sai lũy % Chỉ số sau trích Tổng % Phương Phương sai tích lũy sai % Chỉ số sau xoay Tổng % Phương sai Phương sai tích lũy % 7,160 32,644 32,644 7,160 32,644 32,644 5,322 23,202 23,202 4,637 8,631 41,275 4,637 8,631 41,275 3,324 10,753 33,955 3,904 7,998 49,273 3,904 7,998 49,273 3,189 10,309 44,264 2,515 6,983 56,256 2,515 6,983 56,256 2,238 9,625 53,889 1,822 5,506 61,762 1,822 5,506 61,762 2,596 7,873 61,762 0,916 5,501 64,168 0,907 4,259 68,564 0,903 3,081 72,537 0,840 2,644 75,270 10 0,793 2,440 78,612 Nguồn: Kết phân tích từ số liệu khảo sát, SPSS 20 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA từ bảng KMO and Bartlett’s Test ta có 0,5 ≤ KMO= 0,786≤ kết kiểm định Bartlett có giá trị Sig= 0,000≤ 0,05, phân tích nhân tố phù hợp Các biến quan sát có mối tương quan với tổng thể 4.4 Tổng phương sai Với bảng Total Variance Explained ta có giá trị Eigenvalue= 1,822> với nhóm biến Giá trị tổng phương sai trích 61,762%> 50% cho thấy mơ hình EFA phù hợp Như khẳng định nhân tố có số % phương sai sau trích 61,762% biến thiên biến quan sát Ma trận nhân tố với Bảng đây, có 27 nhân tố giữ lại, biến thỏa mãn yêu cầu chấp nhận sử dụng chạy tương quan Pearson 4.5 Tương quan Pearson Sig tương quan Pearson biến độc lập bao gồm: TĐLĐ, CBTT, CNTT, MTPL, KSNB với biến phụ thuộc CLTTKT nhỏ 0,05 Vì vậy, ta thấy mối liên hệ tuyến tính biến độc lập với biến CLTTKT Các biến độc lập như: TĐLĐ, CBTT, CNTT, MTPL, KSNB có quan hệ chiều biến phụ thuộc biến độc lập Trong đó, hai biến CNTT CLTTKT có mối tương quan mạnh với hệ số r 0,842, với hai biến MTPL CLTTKT có mối tương quan yếu với hệ số r 0,561 4.6 Phân tích mơ hình hồi quy Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 59 Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thơng tin kế tốn cơng ty dịch vụ cơng ích Việt Nam Bảng Ma trận hệ số tương quan CLTTKT TĐLĐ CBTT CNTT MTPL KSNB Hệ số tương quan CLTTKT TĐLĐ CBTT CNTT MTPL KSNB 836** 797** 842** 561** 781** 000 000 000 000 000 773** 751** 838** 520** 000 000 000 000 657** 774** 356** 000 000 000 708** 464** 000 000 468** Sig (2- tailed) Hệ số tương quan 882** Sig (2- tailed) 000 Person Correlation 781** 773** Sig (2- tailed) 000 000 Hệ số tương quan 842** 751** 657** Sig (2- tailed) 000 000 000 Hệ số tương quan 797** 838** 774** 708** Sig (2- tailed) 000 000 000 000 Hệ số tương quan 561** 520** 356** 464** 468** Sig (2- tailed) 000 000 000 000 000 000 Nguồn: Kết phân tích từ số liệu khảo sát, SPSS 20 Bảng Phân tích mơ hình hồi quy Mơ hình Hệ số R 0,834 Hệ số R2 Hệ số R2- hiệu chỉnh Sai số chuẩn Hệ số Durbin- Waston 0,769 0,262 1,868 0,774 a Nguồn: Kết phân tích từ số liệu khảo sát, SPSS 20 Bảng Hệ số hồi quy chuẩn hóa Coefficientsa Mơ hình Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa Beta (Hằng số) Sai số chuẩn Hệ số hồi quy T chuẩn hóa Mức ý nghĩa Beta -0,853 0,192 TĐLĐ 0,432 0,074 CBTT 0,233 CNTT Kiểm tra đa cộng tuyến Hệ số Độ chập phóng đại nhận phương sai -4,951 0,000 0,421 2,579 0,000 0,662 1,690 0,068 0,188 2,416 0,000 0,636 1,963 0,436 0,061 0,458 2,060 0,000 0,480 1,493 MTPL 0,005 0,081 0,032 2,068 0,000 0,546 0,204 KSNB 0,131 0,043 0,115 3,008 0,000 0,701 1,423 R2 = 0,774 R2 điều chỉnh= 0,769 Giá trị F = 169,002 Mức ý nghĩa Sig = 0,000 Nguồn: Kết phân tích từ số liệu khảo sát, SPSS 20 Với giá trị “R2= 0,774 biến phụ thuộc biến độc lập có quan hệ với nhau, cho thấy biến TĐLĐ, CBTT, CNTT, MTPL, KSNB đưa vào chạy hồi quy đa biến ảnh hưởng 77,4%, lại 60 22,6% biến ngồi mơ hình khác sai số ngẫu nhiên khác Với giá trị thống kê Durbin- Watson, d = 1,868”, nằm khoảng từ đến nên khơng có tượng tự tương quan chuỗi bậc xảy Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 TRẦN QUỲNH HƯƠNG - NGÔ THỊ HỒNG DIÊN Sig kiểm định t hệ số hồi quy biến độc lập TĐLĐ, CBTT, CNTT, MTPL, KSNB < 0,05, nên biến có ý nghĩa giải thích cho CLTTKT biến không bị loại khỏi mơ hình Hệ số VIF biến độc lập < khơng có tượng đa cộng tuyến xảy Với giá trị kiểm định F= 169,002, với Sig.=0,000, nghĩa có biến độc lập có quan hệ tuyến tính với biến phụ thuộc, mơ hình hồi quy có ý nghĩa thống kê độ tin cậy 99% Bên cạnh đó, kết kiểm tra tượng đa cộng tuyến cho thấy, hệ số phóng đại phương sai biến đưa vào mơ hình nhỏ độ chấp nhận biến lớn 0,1 Như mơ hình hồi quy phù hợp với liệu biến có ý nghĩa mặt thống kê với mức ý nghĩa 5%, theo Bảng 8, giá trị Beta lớn nên tất biến độc lập phân tích hồi quy ảnh hưởng chiều tới biến phụ thuộc CLTTKT Như giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5 cho mô hình nghiên cứu lý thuyết chấp nhận Mơ hình hồi quy tuyến tính bội nhân tố biểu thị sau: CLTTKT = - 0,853 + 0,432*TĐLĐ + 0,233*CBTT + 0,436*CNTT + 0,005*MTPL + 0,131*KSNB Kết luận kiến nghị Kết nghiên cứu xác định mức độ ảnh hưởng năm nhân tố đến chất lượng TTKT công ty dịch vụ cơng ích Việt Nam Cụ thể, yếu tố cơng nghệ thơng tin có ảnh hưởng lớn tới chất lượng TTKT, tiếp trình độ lao động Phát phù hợp với nghiên cứu trước Adballa (2013), Barney & Wright (1998) Alshbiel Al-Awaqleh (2011) Nhân tố công bố thông tin ảnh hưởng thứ ba, kết tương đồng với nghiên cứu tham khảo trước Adballa (2013) Phan Minh Nguyệt (2014) Kiểm soát nội ảnh hưởng mức độ thứ tư có vai trị quan trọng quản lý cơng ty dịch vụ cơng ích Với phát triển kinh tế thị trường, sách ngày linh hoạt công ty dịch vụ cơng ích nên yếu tố mơi trường pháp lý có mức độ ảnh hưởng thấp đến chất lượng TTKT Từ kết nghiên cứu này, tác giả đề xuất kiến nghị sau nhằm góp phần nâng cao chất lượng TTKT công ty dịch vụ cơng ích Việt Nam Với yếu tố cơng nghệ thông tin: Kết khảo sát cho thấy công nghệ thông tin yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng TTKT công ty dịch vụ cơng ích, cơng ty dịch vụ cơng ích cần trọng đến việc sử dụng phần mềm kế tốn chun nghiệp MISA, SAP,… để đảm bảo tính phù hợp cho hoạt động kế tốn đơn vị Bên cạnh cần có kế hoạch đào tạo việc sử dụng phần mềm để cán làm cơng tác tài chính, kế tốn sử dụng thành thạo áp dụng tin học hóa cơng tác quản lý tài Để đáp ứng bảo đảm việc tổng hợp báo cáo tài theo quy định ngồi việc nộp báo cáo tài theo truyền thống mẫu biểu giấy phát triển hình thức truyền báo cáo qua mạng Với yếu tố trình độ người lao động: Kết khảo sát cho thấy, vai trò việc đào tạo nguồn nhân lực cần thiết, cơng ty dịch vụ cơng ích cần trọng quy định phù hợp quyền hạn, trách nhiệm kế toán đồng thời đưa giải pháp chế tài nghiêm khắc trường hợp vi phạm quy định liên quan đến kế toán, vi phạm đạo đức nghề Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 61 Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thơng tin kế tốn cơng ty dịch vụ cơng ích Việt Nam nghiệp Khi có thay đổi sách, chế độ kế tốn, chuẩn mực kế tốn trình độ kế tốn viên cần nâng cao thơng qua việc đào tạo, cập nhật kiến thức thường xuyên Ngoài ra, cơng ty dịch vụ cơng ích nên trọng đến việc huấn luyện, hướng dẫn nhân viên kế toán sử dụng thành tạo phần mềm kế tốn phần mềm tin học văn phịng Với yếu tố mức độ công bố thông tin: Kết khảo sát mức độ công bố thông tin có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng TTKT, cơng ty dịch vụ cơng ích cần thống việc cơng bố thơng tin, chuẩn hóa biểu mẫu nội dung thông tin cần công bố cơng khai Xác lập quy trình làm rõ quyền hành trách nhiệm việc thực công bố công khai thông tin, xây dựng nguyên tắc hệ thống hóa đảm bảo tính kế thừa văn quy phạm pháp luật có, giám sát việc cơng bố thơng tin đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, công khai minh bạch thông tin cơng bố Với yếu tố kiểm sốt nội bộ: Nghiên cứu yếu tố kiểm soát nội tác động tới chất lượng TTKT Do đó, cơng ty dịch vụ cơng ích cần trọng việc phân công trách nhiệm, quyền hạn cụ thể cho cá nhân, xây dựng hệ thống kiểm soát nội chặt chẽ, ban hành quy trình quản lý cụ thể, rõ ràng truyền đạt rộng rãi nội cơng ty Đồng thời, cơng ty cần hồn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thu- chi tài chính, củng cố hoàn thiện quy định trách nhiệm giải trình tài chính, tổ chức hoạt động kiểm sốt nội cơng khai tài Cuối cùng, cơng ty dịch vụ cơng ích cần tích cực xây dựng loạt tiêu chí để đánh giá mức độ thực tuân thủ nghĩa vụ thuế, hồn thiện quy trình phương pháp kiểm tra tính tuân thủ, tiến hành đánh giá rủi ro tiềm ẩn Với yếu tố mơi trường pháp lý: Ngồi kết khảo sát cho thấy mức độ ảnh hưởng nhỏ yếu tố môi trường pháp lý tới chất lượng TTKT công ty dịch vụ cơng ích, Nhà nước cơng ty dịch vụ cơng ích cần có rà sốt, đánh giá sách quản lý ngân sách tài Cần sửa đổi hệ thống pháp luật NSNN văn có liên quan theo hướng tăng cường tính tự chủ linh hoạt sử dụng vốn cho đơn vị công, tăng cường kiểm sốt chặt chẽ quyền trung ương Các chuẩn mực, chế độ, sách kế tốn khu vực cơng tác động trực tiếp đến chất lượng thông tin Báo cáo tài chính, Bộ Tài cần sớm ban hành chuẩn mực kế tốn cơng sửa đổi chế độ sách cho phù hợp chuẩn mực kế toán quốc tế, mang lại minh bạch chế độ kế tốn cơng Các quan ban hành nên thường xuyên triển khai hỗ trợ hướng dẫn đôn đốc kiểm tra giúp đỡ đơn vị công nhằm tăng cường chất lượng TTKT Hạn chế nghiên cứu tập trung phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố mà chưa đánh giá thực trạng chất lượng thơng tin kế tốn cơng ty dịch vụ cơng ích Việt Nam Ngồi qui mơ mẫu gây hạn chế tính tổng quát cao nghiên cứu ■ Tài liệu tham khảo Abernathy & Guthire (1994), ‘An Empirical Assessment Of The “Fit” Between Strategy And Management Information System Design’ Accounting & Finance, 34(2), 49-66 Alshbiel & Al-Awaqleh (2011), ‘Factors affecting the applicability of the computerized accounting system’ American 62 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng- Số 235- Tháng 12 2021 TRẦN QUỲNH HƯƠNG - NGÔ THỊ HỒNG DIÊN Journal of Economics, 3(1), 27-31 Barney Wright (1998), “On becoming a strategic partner: The role of human resources in gaining competitive advantage”, Human Resource Management, 37(6), 31-46 Chính Phủ (2019), Theo Điều Nghị định 32/2019/NĐ-CP quy định Dịch vụ cơng ích, Hà Nội Truy cập ngày 28/7/2021, từ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-32-2019-ND-CP-dau-thau-cung-cap-sanpham-dich-vu-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-361768.aspx Choi & Mueller (1984), ‘International Accounting’ The International Journal of Accounting, 34(4), 617-621 Eppler, N and Muenzenmayer.P (2002), ‘Measuring information in the web context: A survey of state of the Art instruments and an Application Methodology’ Truy cập ngày 28/7/2021, từ https://citeseerx.ist.psu.edu/ viewdoc/download?doi=10.1.1.477.4680&rep=rep1&type=pdf IASB (2018), “Conceptual Framework for Financial Reporting” Komala (2012), ‘The Influence of The Accounting Managers Knowledge and The Top Managements Support On The Accounting Information System and Its Impact On The Quality Of Accounting Information’ Journal of Financial and Accounting Studies, 5(1), 1697-2222 Mouzhi Ge and Markus Helfert (2003), ‘Information Quality Assessment: Validating Measurement Dimensions And Processes’ Truy cập ngày 26/7/2021, từ https://core.ac.uk/download/pdf/301351489.pdf Nguyễn Bích Liên (2012), “Xác định kiểm sốt nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế tốn mơi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) doanh nghiệp Việt Nam Tp HCM” Luận án tiến sĩ kinh tế- Chuyên ngành Kế toán, Đại học kinh tế Tp HCM Nguyễn Thị Hồng Dun (2020), Hệ thống thơng tin kế tốn quản trị nước kinh nghiệm cho Việt Nam Truy cập ngày 5/8/2021, từ https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/he-thong-thong-tin-ke-toan-quan-tri-tai-cacnuoc-va-kinh-nghiem-cho-viet-nam-329130.html Nguyễn Thị Thu Hiền (2014), “Hồn thiện báo cáo tài khu vực công Việt Nam” Luận án Tiến sĩ Kinh tế- Chuyên ngành Kế toán, Đại học kinh tế Tp HCM Phan Minh Nguyệt (2014), “Xác định đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng thông tin kế tốn trình bày báo cáo tài công ty niêm yết Việt Nam” Luận văn Thạc sĩ Kinh tế- Chuyên ngành Kế toán, Đại học kinh tế TP HCM Rapina (2014), ‘Factors Influencing The Quality Of Accounting Information System And Its Implications On The Quality Of Accounting Information’ Journal of Financial and Accounting Studies, 5(2), 2222-2847 Romney & Steinbat (2009), ‘The effects of Preventive and Detective Controls on Employee Peformance and Motivation’, Wiley Online Library, 108(26), 432-452 Syaifulla (2014), ‘Influence Organizational Commitment on The Quality of Accounting Information System’, International journal of scientific & technology reseach, V3(9), 2277- 8616 Tabachnick & Fidell (1996), Using Multivariate Statistics Truy cập ngày 5/8/2021 từ https://www.scirp.org/ (S(czeh2tfqyw2orz553k1w0r45))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1887286 Trần Thị Tùng (2015), ‘Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng Thơng tin kế tốn đơn vị nghiệp giáo dục đại học công lập địa bàn tỉnh Bình Dương’ Luận văn Thạc sĩ- Chuyên ngành Kế tốn, Đại học Cơng nghệ TP.HCM Xu & ctg (2003), Key Issues Accounting Information Quality Management, International Conferences on Info-Tech and Info-Net Proceedings, 103(7), 407-686 Số 235- Tháng 12 2021- Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng 63 ... nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng TTKT công ty dịch vụ công ích cần thiết Với ý nghĩa trên, nghiên cứu nhằm xác định nhân tố mức độ ảnh hưởng nhân tố tới chất lượng TTKT cơng ty dịch vụ cơng ích. .. cao chất lượng TTKT công ty dịch vụ cơng ích Việt Nam Với yếu tố cơng nghệ thông tin: Kết khảo sát cho thấy công nghệ thông tin yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng TTKT công ty dịch vụ. .. chiều tới chất lượng thơng tin kế tốn cơng ty dịch vụ cơng ích Việt Nam Đồng thời dựa mức độ ảnh hưởng nhân tố đó, viết đưa số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế tốn cơng ty dịch vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán tại các công ty dịch vụ công ích ở Việt Nam, Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán tại các công ty dịch vụ công ích ở Việt Nam

Từ khóa liên quan