0

Bài giảng 1 10 nguyên lý KTH

41 17 0
  • Bài giảng 1  10 nguyên lý KTH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2022, 16:35

KINH TẾ VI MÔ Bài giảng 10 nguyên lý kinh tế học cách tư nhà kinh tế 01/14/22 Lê Thương ĐỊNH NGHĨA KINH TẾ HỌC ( ECONOMICS ) Kinh tế học khoa học lựa chọn Kinh tế học môn học nghiên cứu người sống thường nhật họ (Alfred Marsall) Kinh tế học môn học nghiên cứu phương thức xã hội quản lý nguồn lực khan 01/14/22 Lê Thương ĐỊNH NGHĨA KINH TẾ HỌC (ECONOMICS) KINH TẾ HỌC Kinh tế học vi mô (Microeconomics): Nghiên cứu hành vi (việc định) thực thể cụ thể KT (một người tiêu dùng, nhà SX, quyền địa phương …) tương tác thực thể nhỏ để hình thành thực thể lớn thị trường Kinh tế vĩ mô (Marcroeconomics): Nghiên cứu vấn đề cụ thể KT (tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp…) 10 nguyên lý kinh tế học 01/14/22 Lê Thương Con người định nào? Con người tương tác với sao? Cách thức vận hành tổng thể kinh tế 01/14/22 Lê Thương Con người định nào? Phở hay bánh mỳ cho bữa sáng? Ở nhà ôn tập cho thi sáng mai hay cà phê với bạn? Tiếp tục học lên đại học hay làm? Phở ngon bánh mỳ no lâu Ở nhà ôn tập giúp điểm số tốt cà phê với bạn bè vui vẻ Học đại học giúp nâng cao trình độ làm có thu nhập Vấn đề người phải đối diện: Sự đánh đổi CON NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO Nguyên Nguyên lý lý 1: 1: Con Con người người đối đối mặt mặt với với sự đánh đánh đổi đổi Trong thực tế, định liên quan đến đánh đổi Ví dụ: Đi chơi nhiều thời gian dành cho đọc sách Làm việc chăm để có nhiều tiền thời gian nghỉ ngơi giảm xuống Chi tiêu cho quốc phịng nhiều đầu tư cho y tế giáo dục thấp CON NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO Nguyên Nguyên lý lý 1: 1: Con Con người người đối đối mặt mặt với với sự đánh đánh đổi đổi Xã hội phải đối mặt với đánh đổi quan trọng HIỆU QUẢ với CÔNG BẰNG HIỆU QUẢ: thể độ to “chiếc bánh” CÔNG BẰNG: thể việc có hội tham gia tạo “chiếc bánh”/”chiếc bánh” chia ĐÁNH ĐỔI: cơng cao làm giảm động lực làm việc, làm nhỏ kích thước “chiếc bánh” kinh tế NỀN KINH TẾ VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO? SỰ VẬN HÀNH CỦA TỔNG THỂ NỀN KINH TẾ Nguyên Nguyên lý lý 8: 8: Mức Mức sống sống của một nước nước phụ phụ thuộc thuộc vào vào năng lực lực sản sản xuất xuất hàng hàng hóa hóa và dịch dịch vụ vụ của nước nước đó Hãy tìm tài liệu cho thấy thay đổi mức sống Việt Nam qua thời kỳ tìm hiểu nguyên nhần thay đổi SỰ VẬN HÀNH CỦA TỔNG THỂ NỀN KINH TẾ Nguyên Nguyên lý lý 9: 9: Giá Giá cả tăng tăng khi Chính Chính phủ phủ in in quá nhiều nhiều tiền tiền  Lạm phát: gia tăng mức giá chung kinh tế  Trong dài hạn, lạm phát gây tăng trưởng mức số lượng tiền, từ làm đồng tiền bị giá trị  Chính phủ tạo tiền nhanh hơn, tỉ lệ lạm phát cao SỰ VẬN HÀNH CỦA TỔNG THỂ NỀN KINH TẾ Nguyên Nguyên lý lý 10: 10: Có Có sự đánh đánh đổi đổi trong ngắn ngắn hạn hạn giữa lạm lạm phát phát và thất thất nghiệp nghiệp  Trong ngắn hạn (1 – năm), nhiều sách kinh tế đẩy lạm phát thất nghiệp theo hai hướng đối nghịch  Các yếu tố khác làm cho đánh đổi nhiều ích lợi, đánh đổi luôn tồn SỰ VẬN HÀNH CỦA TỔNG THỂ NỀN KINH TẾ Năng lực sản xuất định mức sống Giá tăng có nhiều tiền phát hành 10 Có đánh đổi ngắn hạn lạm phát thất nghiệp 01/14/22 Lê Thương 31 Cách tư nhà kinh tế 01/14/22 Lê Thương 32 Nhà KT nhà khoa học Nhà KT nhà tư vấn sách Tồn bất đồng nhà KT 01/14/22 Lê Thương 33 KHI LÀ NHÀ KHOA HỌC, CÁC NHÀ KT NGHIÊN CỨU NHƯ THẾ NÀO? Quan sát thực tiễn Xây dựng mô hình dự báo Cơng nhận / bác bỏ lý thuyết 01/14/22 Lê Thương Xây dựng lý thuyết Kiểm chứng lý thuyết 34 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT: Được dùng để lý giải tượng quan sát dựa quy luật giả định GIẢ ĐỊNH: Là giả thiết đặt để đơn giản hóa mơ hình MƠ HÌNH: Là cách diễn đạt ngơn ngữ tốn lý thuyết, dùng để phân tích dự báo 01/14/22 Lê Thương 35 Mơ hình 1: BIỂU ĐỒ VỊNG CHU CHUYỂN Hàng hóa $ Chi tiêu Hàng hóa THỊ TRƯỜNG HÀNG HĨA TIÊU DÙNG HỘ GIA ĐÌNH $ Thu nhập 01/14/22 Yếu tố sản xuất $ Doanh thu DOANH NGHIỆP THỊ TRƯỜNG YẾU TỐ SẢN XuẤT Lê Thương $ Chi phí Yếu tố sản xuất 36 Mơ hình ĐƯỜNG GIỚI HẠN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT Lượng Quần áo sản xuất 16 15 A B C D 13 10 H E G F 01/14/22 Lê Thương Lượng Thực phẩm sản xuất 37 ĐƯỜNG GIỚI HẠN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT Sự khác ? 01/14/22 Lê Thương 38 NHÀ KINH TẾ LÀ NHÀ TƯ VẤN CHÍNH SÁCH 01/14/22 Lê Thương 39 NHÀ KINH TẾ LÀ NHÀ TƯ VẤN CHÍNH SÁCH 01/14/22 NHÀ KHOA HỌC NHÀ TƯ VẤN CHÍNH SÁCH Giải thích hiên tượng Đưa khuyến nghị Sử dụng lý thuyết mơ hình để mơ tả, giải thích, dự đốn tác động lựa chọn hay sách Dựa triết lý đạo đức, tôn giáo, xã hội phân tích thực chứng nhìn nhận vấn đề theo quan niệm “Điều nên /khơng nên làm” Đưa nhận định thực chứng Đưa nhận định chuẩn tắc Lê Thương 40 TỒN TẠI SỰ BẤT ĐỒNG GIỮA CÁC NHÀ KINH TẾ 01/14/22 Lê Thương 41 ... xuất 16 15 A B C D 13 10 H E G F 01/ 14/22 Lê Thương Lượng Thực phẩm sản xuất 37 ĐƯỜNG GIỚI HẠN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT Sự khác ? 01/ 14/22 Lê Thương 38 NHÀ KINH TẾ LÀ NHÀ TƯ VẤN CHÍNH SÁCH 01/ 14/22... phát hành 10 Có đánh đổi ngắn hạn lạm phát thất nghiệp 01/ 14/22 Lê Thương 31 Cách tư nhà kinh tế 01/ 14/22 Lê Thương 32 Nhà KT nhà khoa học Nhà KT nhà tư vấn sách Tồn bất đồng nhà KT 01/ 14/22 Lê... CỦA TỔNG THỂ NỀN KINH TẾ Nguyên Nguyên lý lý 10 : 10 : Có Có sự đánh đánh đổi đổi trong ngắn ngắn hạn hạn giữa lạm lạm phát phát và thất thất nghiệp nghiệp  Trong ngắn hạn (1 – năm), nhiều sách kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng 1 10 nguyên lý KTH, Bài giảng 1 10 nguyên lý KTH

Từ khóa liên quan