0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

giáo án âm nhạc lớp 7 2009 - 2010

giáo án âm nhạc lớp 7 2009 - 2010

giáo án âm nhạc lớp 7 2009 - 2010

... Vaờn Haỷi Trờng THCS Thũ Traỏn - Giáo án âm nhạc 7 Tiết 5: Ngày soạn 20/09/2008 - ôn bài hát: lí cây đa - nhạc lí: nhịp 4/4 - tập đọc nhạc: TĐN số 2 a/ mục tiêu: - Hs hát đúng giai điệu và lời ... 06/10/2008 - nhạc lí: nhịp lấy đà - tập đọc nhạc số 3 - âm nhạc thờng thức: Sơ lợc về một vài nhạc cụ phơng tây a/ mục tiêu: - Cung cấp cho Hs một kiến thức âm nhạc cần thiết và hay gặp: Nhịp lấy đà. - ... THCS Thũ Traỏn - Giáo án âm nhạc 7 - Hs lắng nghe và đọc theo mỗi câu 3 lần. - Gv gọi từng dãy bàn đọc, sửa sai. - Gv hớng dẫn: Ghép các câu nhạc thành một bài hoàn chỉnh. - Gv đánh giai điệu...
 • 69
 • 1,248
 • 28
giáo án âm nhạc lớp 6 2009 - 2010

giáo án âm nhạc lớp 6 2009 - 2010

... HS ®äc thang ©m - HS ®äc §-R-M-F-S-L - HS nghe ghi nhí - Gi¸o viªn gi¶i thÝch c¸c kÝ hiƯu trong bµi T§N - 2 HS ®äc tªn nèt - ChØ ®Þnh 2 HS nhËn biÕt tªn nèt - HS nghe vµ c¶m nhËn - GV ®µn toµn ... tÊu -GV gi¶i thÝch mét sè kÝ hiƯu trong bµi - HS nghe ghi nhí -CHo HS ®äc gam ®« trëng -HS ®äc gam -ChØ ®Þnh 2 HS ®äc tªn nèt - HS ®äc -GV ®µn giai ®iƯu bµi tËp ®äc nh¹c - HS nghe, ghi nhí -Híng ... 1 – 2 lÇn -Cho HS ®äc c¶ bµi 2-3 lÇn -HS ®äc cho thµnh th¹o -Cho HS ®äc theo d·y -HS ®äc theo d·y bµn -Cho HS ghÐp lêi ca -Mét nưa líp ®äc nh¹c, 1 nưa líp ghÐp lêi, sau ®ã ®ỉi l¹i -GV kiĨm tra...
 • 73
 • 1,037
 • 10
Giáo án âm nhạc lớp 7

Giáo án âm nhạc lớp 7

... Mến u . -- -- - HS lắng nghe. - Nhịp 2/4. - . - Đồ, rê, mi, fa, sol, đố. - HS thực hiện - HS thực hiện - HS theo dõi - HS thực hiện Nguyễn Thò Thu Thủy Trang - 5 - Giáo án âm nhạc : Lớp 7 4. Củng ... Mến u. - HS trả lời - - HS thực hiện - HS thực hiện - HS thực hiện - HS thực hiện - HS nghe - HS trả lời Nguyễn Thò Thu Thủy Trang - 8 - Giáo án âm nhạc : Lớp 7 + Ơn TĐN số1. + Học: Âm nhạc thường ... trang nghiêm hoặc các bài trữ tình. -- -- - HS trả lời - HS thực hiện - HS lắng nghe Nguyễn Thò Thu Thủy Trang - 14 - Giáo án âm nhạc : Lớp 7 TĐN sơ 2 Ánh Trăng - TĐN được chia làm 4 câu mỗi câu...
 • 67
 • 3,306
 • 11
giáo án âm nhạc 9 năm 2009 -2010

giáo án âm nhạc 9 năm 2009 -2010

... -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - ... -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- ... -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Tuần 25 - TiÕt 6. Ngày soạn:…………………… Ngày dạy: ……………………. - «n tËp ®äc nh¹c sè 2. - nh¹c lÝ: s¬ lỵc vỊ hỵp ©m - ¢M NH¹C TH¦ëng thøc: nh¹c sÜ trai – cèp - xki....
 • 36
 • 400
 • 0
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 2: Ôn tập: Mái trường mến yêu

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 2: Ôn tập: Mái trường mến yêu

... tập thể và hát đơn ca, lối hát hòa giọng. II. Giáo viên chuẩn bò - Đàn phím điện tử - Đàn và hát thuần thục bài Mái trường mến yêu. - Đọc nhạc, án đàn và hát thành thục bài TĐN Ca ngợi Tổ quốc. ... Mái trường mến yêu Tập đọc nhạc: TĐN số 1 I. Mục tiêu - HS được ôn lại để hát thành thục bài Mái trường mến yêu. - Đọc đúng nhạc và hát đúng lời bài TĐN Ca ngợi Tổ quốc. - Luyện tập kó năng hát ... 1 - Ôân bài hát: MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU Luyện thanh gam Em Đàn giai điệu bài hát Mái trường mến yêu. cho HS nghe HS ghi bài Luyện thanh Nghe …………………………………………………………………………………………………… GA âm nhạc 7- T2,...
 • 2
 • 7,259
 • 24
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 3: ANTT: NS Hoàng Việt...Ôn tập: Mái trường mến yêu

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 3: ANTT: NS Hoàng Việt...Ôn tập: Mái trường mến yêu

... -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - ... -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - GA âm nhạc ... nhạc và hát lời thuộc Ghi bài Luyện thanh Nghe Thực hiện Lên kiểm tra Ghi bài Đọc gam C Trình bày Thực hiện -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -...
 • 2
 • 3,374
 • 18
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 4: Học hát: Lí Cây Đa

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 4: Học hát: Lí Cây Đa

... -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - ... HS nghe Ghi bài Đọc trang 14 Nghe -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - GA âm nhạc L 7, T 4 – Trần Đắc Chơn 1 Hướng dẫn ... đánh giá Nghe và nhắc lại Luyện thanh Tập hát Thực hiện Tham gia Nghe Rút kinh nghiệm -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - ...
 • 2
 • 6,780
 • 17
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 5: Nhạc lí: Nhịp 4/4 Ôn tập: Lí cây đa

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 5: Nhạc lí: Nhịp 4/4 Ôn tập: Lí cây đa

... cần thiết về nhòp . - HS đọc đúng nhạc và hát đúng lời bài TĐN nh trăng. II. Giáo viên chuẩn bò - Đàn phím điện tử - Tập đánh nhòp cho thuần thục. - Đọc nhạc, đánh đàn, hát và đánh nhòp thuần thục ... cây đa Nhạc lí: Nhòp Tập đọc nhạc: TĐN số 2 I. Mục tiêu - HS ôn lại để hát thành thục bài hát Lí cây đa và trình bày bài hát thêm mềm mại, tự nhiên. - Cung cấp cho HS những kiến thức âm nhạc cần ... ………………………………………………………………………………………………….. GA âm nhạc 7, T5 – Trần Đắc chơn 1 4 4 4 4 4 4 Ghi bảng Giải thích Hướng dẫn đánh nhòp tay phải Ghi bảng Hỏi Yêu cầu Đàn Yêu cầu Chỉ đònh Nội dung 2 – Nhạc lí: NHỊP Nhòp còn...
 • 2
 • 6,825
 • 18
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 9: Ôn tập, Tập đọc nhạc số 4

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 9: Ôn tập, Tập đọc nhạc số 4

... -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - Âm nhạc 7 – Trần Đắc Chơn 2 ... nhạc theo hướng dẫn Hát lời Thực hiện Nghe và thực hiện Thể hiện theo yêu cầu Rút kinh nghiệm -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - ... Ghi bài Nghe và nhắc lại Âm nhạc 7 – Trần Đắc Chơn 1 Đàn Hướng dẫn Yêu cầu Hướng dẫn Điều khiển - Tập đọc tên nốt nhạc của từng câu - Đọc gam Đô trưởng, tr-2 - Tập đọc nhạc từng câu: Đàn giai...
 • 2
 • 7,262
 • 21
GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 10: Ôn tập; ANTT NS Đỗ Nhuận

GIÁO ÁN ÂM NHẠC LỚP 7: TIẾT 10: Ôn tập; ANTT NS Đỗ Nhuận

... -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- ... -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- Âm nhạc 7 – Trần Đắc Chơn 2 ... cho nền âm nhạc Việt Nam là nhạc só Đỗ Nhuận và bài hát của ông – bài Hành quân xa. - Giáo dục HS có thái độ trân trọng với những nhạc só có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của...
 • 2
 • 3,062
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: giáo án âm nhạc lop 7 tiết 12giáo án âm nhạc lớp 7 tiet12 dien tugiáo án âm nhạc lớp 7 tiết 6giáo án âm nhạc lớp 7 tiết 21giáo án âm nhạc lớp 7 tiết 10giáo án âm nhạc lớp 7 tiết 23giáo án âm nhạc lớp 7 tiết 30giáo án âm nhạc lớp 7 trọn bộgiáo án âm nhạc lớp 7 tiết 26giáo án âm nhạc lớp 7 cả nămgiáo án âm nhạc lớp 7 tiết 25giáo án âm nhạc lớp 7 tiết 27giáo án âm nhạc lớp 7 mới nhấtgiáo án âm nhạc lớp 7 tiết 28giáo án âm nhạc lớp 7 tiết 24Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ