0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Quyết định số 59 2015 QĐ-TTg Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 59.signed

Quyết định Số: 1748/QĐ-UBND VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA potx

Quyết định Số: 1748/QĐ-UBND VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA potx

... 60b báo; BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (Kèm theo Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 15 tháng năm 2012 UBND tỉnh Sơn La) A BẢNG GIÁ TINH THUẾ Stt Đơn vị tính Nhóm, loại tài nguyên ... cành, m3 Tre cây, nứa, trúc, mai vầu Tính 30% gỗ phẩm tương ứng với nhóm Cây Φ gốc > cm Cây 20.000 Φ gốc từ - cm Cây 18.000 Φ gốc từ - cm Cây 12.000 Tre, nứa làm nguyên liệu Tấn 400.000 Hồi, quế, ... BẢNG GIÁ TINH THUẾ Stt Đơn vị tính Nhóm, loại tài nguyên I Ghi (Đồng) Sản phẩm rừng tự nhiên Đơn giá Gỗ tròn loại Gỗ nhóm I m3 10.000.000 Gỗ nhóm II m3 8.000.000 Gỗ nhóm III m3 5.000.000 Gỗ nhóm...
 • 4
 • 1,664
 • 4
Quyết định 1221/2000/QĐ-BYT Về việc ban hành Quy định về vệ sinh trường học

Quyết định 1221/2000/QĐ-BYT Về việc ban hành Quy định về vệ sinh trường học

... 2 QUY ĐỊNH Về vệ sinh trường học (Ban hành kèm theo Quy t định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 Bộ trưởng Bộ Y tế) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh vệ sinh trường học ... trường học bao gồm vệ sinh môi trường học tập; vệ sinh phương tiện phục vụ học tập trường học vệ sinh nhà ở, nhà ăn trường học sinh nội trú, bán trú; quy định kiểm tra, tra, xử lý trường hợp vi ... dụng: Quy định áp dụng tất trường phổ thông: trường tiểu học, trường trung học sở trung học phổ thông Chương II YÊU CẦU VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP Điều Địa điểm xây dựng trường học Trường học xây...
 • 7
 • 583
 • 1
Nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tại huyện tân yên tỉnh bắc giang

Nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèochuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tại huyện tân yên tỉnh bắc giang

... Nâng cao hiệu thực chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều huyện Tân Yêntỉnh Bắc Giang Nêu thực trạng, kết thực chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai ... Bắc Giang Chương Thực trạng chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều huyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang Chương 3: Giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu thực chương trình ... Nâng cao hiệu thực chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều huyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang làm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Trong trình...
 • 49
 • 573
 • 2
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1547/QĐ-BKH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1547/QĐ-BKH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI

... toàn diện bảo vệ sống người 3.2 Nội dung sách 3.2.1 Tên sách: Quyết định số 1547/QĐ-BKH việc giao tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 3.2.2 Loại sách: Chính sách hỗ trợ đầu vào 3.2.3 Nội dung ... 3.3.3 Về điều chỉnh chế, sách: - Trên sở Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ sửa đổi số quy định Quyết định số 661/QĐ-TTg, liên Bộ (Bộ Nông nghiệp PTNT, Bộ Kế hoạch ... hộ theo Quyết định số 164/2008/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ; Văn số 832/BNN-LN ngày 03 tháng năm 2009 việc triển khai thực Chỉ thị 334/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ - Ủy ban nhân dân tỉnh vào kết rà...
 • 21
 • 853
 • 0
Quyết định Số: 4697/QĐ-BCT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC HIỆN VIỆC GIÁM ĐỊNH HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT, CÁC AMIN THƠM CÓ THỂ GIẢI PHÓNG RA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN KHỬ TRÊN SẢN PHẨM DỆT MAY docx

Quyết định Số: 4697/QĐ-BCT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC HIỆN VIỆC GIÁM ĐỊNH HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT, CÁC AMIN THƠM CÓ THỂ GIẢI PHÓNG RA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN KHỬ TRÊN SẢN PHẨM DỆT MAY docx

... Điều Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng trách nhiệm thực đầy đủ quy định nhà nước lĩnh vực đánh giá phù hợp định Điều Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng ... trường, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng Thủ trưởng quan, tổ chức liên quan trách nhiệm thi hành Quyết định này./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều...
 • 2
 • 777
 • 0
Quyết định Số: 2261/QĐ-UBND VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH docx

Quyết định Số: 2261/QĐ-UBND VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NÔNG THÔN GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH docx

... Tên đề án: Phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn tỉnh Tĩnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 Mục tiêu đề án: - Đánh giá trạng thương mại nông thôn xây dựng nông thôn ... xây dựng nông thôn lĩnh vực thương mại nhằm đưa giải pháp để thúc đẩy phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn hóa nông thôn, phát triển du lịch bảo vệ môi trường ... điểm xây dựng nông thôn đích trước năm 2015 Sản phẩm dự án (tính cho bộ) - Báo cáo tổng hợp Đề án "Phát triển thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn tỉnh Tĩnh đến năm 2015, định hướng...
 • 3
 • 1,369
 • 1
Quyết định Số: 3879/QĐ-BCT VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC pdf

Quyết định Số: 3879/QĐ-BCT VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC pdf

... Nhà nước; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Các TĐ, TCT 90, 91, CT thuộc Bộ; - Website BCT; - Lưu: VT, KH (3) Lê Dương Quang DANH MỤC BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ... 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng năm 2010 Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu nước sản xuất Điều Trong trình thực hiện, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ... Công ty, Công ty Hiệp hội ngành nghề tiếp tục đề xuất với Bộ Công Thương để điều chỉnh, bổ sung Danh mục phù hợp với tình hình thực tế Điều Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./ KT.BỘ...
 • 3
 • 563
 • 0
Quyết định Số: 1623/QĐ-NHNN VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀNG MIẾNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM pptx

Quyết định Số: 1623/QĐ-NHNN VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀNG MIẾNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM pptx

... loại vàng khác Ngân hàng Nhà nước định thời kỳ MỤC TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀNG MIẾNG SJC Điều Phương án sản xuất vàng miếng SJC Căn quy định Điều Quyết định này, Ngân hàng Nhà nước định phương án sản xuất ... công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy chế quản khuôn sản xuất vàng miếng, máy dập vàng miếng giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu Ngân ... công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy chế quản khuôn sản xuất vàng miếng, máy dập vàng miếng giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu Ngân...
 • 7
 • 483
 • 0
Quyết định Số: 1492/QĐ-NHNN VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 pdf

Quyết định Số: 1492/QĐ-NHNN VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 pdf

... DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 (Ban hành kèm theo Quy t định số 1492/QĐ-NHNN ngày ... 2012) Danh mục văn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hết hiệu lực thi hành giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012 Thời điểm hết hiệu lực STT Văn Quy t định số 18/1998/QĐ-NHNN1 ngày ... Nhà nước Việt Nam ban hành hết hiệu lực thi hành phần giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012 Quy định hết hiệu lực Thời điểm hết hiệu lực STT Văn Thông tư số 03/2007/TTNHNN ngày 05/6/2007...
 • 10
 • 853
 • 0
Quyết Định Số: 5069/QĐ-BCT, VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG potx

Quyết Định Số: 5069/QĐ-BCT, VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG potx

... THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 5069/QĐ-BCT ngày 31 tháng năm 2012 Bộ trưởng Bộ Công Thương) PHẦN I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC ... HÀNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TT Tên thủ tục hành Lĩnh vực Cơ quan thực Chỉ định Tổ chức thử nghiệm Thử nghiệm phương tiện thiết bị sử dụng lượng Tổng cục Năng lượng Đánh ... năm 2012 Bộ Công Thương Quy định dán nhãn lượng cho phương tiện thiết bị sử dụng lượng - Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng năm 2011 Thủ tướng Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải...
 • 13
 • 689
 • 0
QUYẾT ĐỊNH Số: 5353/QĐ-BCT VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP TÁI XUẤT THUỐC LÁ CÒN CHẤT LƯỢNG NHẬP LẬU BỊ TỊCH THU pot

QUYẾT ĐỊNH Số: 5353/QĐ-BCT VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP TÁI XUẤT THUỐC LÁ CÒN CHẤT LƯỢNG NHẬP LẬU BỊ TỊCH THU pot

... làm việc, kể từ ngày Bộ Công Thương nhận văn chấp thu n Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) Bộ Công Thương có văn định doanh nghiệp tái xuất thu c bị tịch thu Điều Thủ tục quy định tái xuất thu c bị ... Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện quy định Điều Quyết định này, gửi 01 hồ sơ Bộ Công Thương, gồm: Văn thương nhân đề nghị định tái xuất thu c bị tịch thu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ... đăng ký mã số thu (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) ; 01 (một) có xác nhận đóng dấu y thương nhân Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có kinh nghiệm xuất tái xuất thu c bị tịch thu Điều Thời...
 • 3
 • 236
 • 0
Đề tài: Đánh giá những ưu điểm và hạn chế của bản quyết định số 99/2004/QĐ_UB về việc phân công công tác của các thành viên của UBND thành phố Hà Nội doc

Đề tài: Đánh giá những ưu điểm và hạn chế của bản quyết định số 99/2004/QĐ_UB về việc phân công công tác của các thành viên của UBND thành phố Hà Nội doc

... thực định, tùy tình hình cụ thể ,UBND thành phố xem xét , điều chỉnh phân công công tác thành viên UBND thành phố cho phù hợp Các thành viên UBND thành phố, chánh văn phòng HĐND UBND thành phố, Giám ... định số 99/2004/QĐ_UB việc phân công công tác thành viên UBND Thành phố Nội Chúng cho UBND Thành phố Nội phận máy quản lý đô thị Nội phận quan trọng Những nội dung chủ yếu trao đổi ưu ... chủ tịch UBND Thành phố chuẩn bị nội dung vấn đề cần đưa phiên họp UBND Thành phố ;tham dự đầy đủ phiên họp UBND Thành phố quy định taị Quy chế làm việc UBND Thành phố Nội Điều Quyết định có...
 • 26
 • 1,022
 • 0
Quyết định Về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng nội bộ (LAN), MegaWAN và mạng Internet

Quyết định Về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng nội bộ (LAN), MegaWAN và mạng Internet

... NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc _ QUY CHẾ Tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng nội (LAN), ... dụng Quy chế quy định việc sử dụng, quản lý máy tính, mạng nội (LAN), mạng MegaWAN mạng Internet Sở tất cán công chức Điều Giải thích từ ngữ Máy tính thiết bị trang bị cho cán công chức Sở nhằm mục ... xâm nhập vào thiết bị để đảm bảo chất lượng tuổi thọ Điều Sử dụng mạng LAN, MegaWAN mạng Internet Mạng nội (LAN) Sở sở hạ tầng thông tin liên lạc Mạng LAN phục vụ công việc trao đổi thông tin, liệu,...
 • 4
 • 678
 • 3
TT 30/TTBGDĐT về việc ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS và giáo viên THPT

TT 30/TTBGDĐT về việc ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS và giáo viên THPT

... quy định Chương II Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học (Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/ TT- BGDĐT), ghi nguồn ... giá (Phụ lục 1, Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009 /TT- BGDĐT) Ở tiêu chuẩn, giáo viên chuẩn bị minh chứng liên ... Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Ngày 22/10/2009, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư số 30/2009 /TT- BGDĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học...
 • 21
 • 904
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: quyết định về việc ban hành chuẩn nghèoquyết định 25 2004 qđ btnmt về việc ban hành kế hoạch về triển khai thi hành luật đất đaiquyết định số 9 2011 qđ ttg của thủ tướng chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 2015quyết định về việc ban hành quy chế tiếp công dânđề xuất các phương án xác định chuẩn hộ nghèo tiếp cận đa chiều làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hộiquyết định số 752008qđblđtbxh về việc ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng nghềquyết định số 59 qđttgquyết định số 1640 qđ tct ngày 27 12 2005 của tổng cục trưởng tổng cục thuế về việc ban hành quy trình quyết toán thuế thoái trả thuế thu nhập đối với người có thu nhập caobộ giáo dục và đào tạo 2007 quyết định số 43 2007 qđ bgd amp đt ngày 15 tháng 8 năm 2007 về việc ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉquyết định số 592 1999 qđ bgtvt ngày 11 3 1999 của bộ trưởng bộ gtvt về việc ban hành những quy định về kỹ thuật trình tự tiến hành gpmb phục vụ các dự án xây dựng công trình giao thôngquyết định số 40 2006 qđ bgdđt về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại học sinh thcs và học sinh thptquyết định số 07 2007 qđ bgdđt về việc ban hành điều lệ trường thcs trường thpt và trường pt có nhiều cấp họcthủ tướng chính phủ quyết định số 491 qđ ttg ngày 16 4 2009 của thủ tướng chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mớiquyết định số 1114 qđ sgtvt ngày 02 8 2011 của sở giao thông vận tải về việc ban hành hướng dẫn quy hoạch hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn xã đường liên xã liên thôn liên xómcông ty áp dụng chế độ kế toán dn theo quyết định số 48 2006 qđ btc ngày 14 9 2006 của bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp cụ thể như sauNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ