0
 1. Trang chủ >
 2. Tài Chính - Ngân Hàng >
 3. Ngân hàng - Tín dụng >

tien va hoat dong ngan hang split 1 0926 1522 pdf

Tài liệu Tiền và hoạt động ngân hàng Phần I- Chương 1-3 ppt

Tài liệu Tiền hoạt động ngân hàng Phần I- Chương 1-3 ppt

... 3.400 0,45 0, 41 0,38Séc 15 .000 15 .000 13 4.000 18 ,13 16 ,37 15 ,16 Các loại khác 12 5 12 5 995 0 ,15 0 ,12 0 ,11 Tổng giá trị thanh toán bình thường 15 .500 56.234 13 8.395 18 ,73 16 ,49 16 ,65Chuyển tiền ... toán (19 78 -19 93) Tổng trị giá đô la đã được sử dụng (tỷ USD) Tỷ lệ % trên tổng giá trị đã được sử dụng Năm Phương thức thanh toán 19 78 19 87 19 93 19 78 19 87 19 93 Tiền mặt 378 1. 400 ... động 65.983 2 81. 000 738.300 79,75 82,45 83,52Thanh toán qua hệ thống điệntử 1. 250 3.6 01 7.290 1, 51 1,05 0,82Tổng thanh toán qua hệ thốngđiện tử 67.233 284.6 01 745.590 81, 26 83, 51 83,34Tổng...
 • 41
 • 462
 • 2
 Tiền và hoạt động ngân hàng

Tiền hoạt động ngân hàng

. GIA..............................................................2 71 10 .1. 1. Khái niệm .......................................................................................................2 71 10 .1. 2. Tính chất.........................................................................................................2 71. 1 Willard Price - Japan’s Island, of Mistery - New York: John Day, 19 44, P .11 Chương 1 - Sự ra đời của tiền tệ 13 hữu, những thân cây...
 • 408
 • 778
 • 5
Tài liệu Tiền và hoạt động ngân hàng Phần IV- Chương 14 docx

Tài liệu Tiền hoạt động ngân hàng Phần IV- Chương 14 docx

... Up .11 Up .11 Up .11 Up .11 Up .12 Up .12 Up .12 Up .12 Up .12 Up .12 Up .12 Up .12 Up .11 Up .11 Up .11 Up .11 Up .11 Up .11 Up .14 Up .11 Up .11 Up .12 Up .13 Up .15 Up .16 Up .16 Up .16 Up .15 ... 20. 41 20.05 19 .75 19 .45 19 .20 19 .00 18 .82 18 .65 18 .48 18 . 31 18 .19 18 .12 18 .06 18 .00 17 .94 17 .89 17 .86 17 .80 17 .77 17 .77 17 .78 17 .80 17 .82 17 .82 17 .82 17 .83 17 .97 Up .10 ... 22 .17 21. 65 21. 22 20.82 20. 51 20 .15 19 .70 19 .15 18 .80 18 .62 18 .30 18 .20 17 .78 22.38 21. 84 21. 35 20. 91 50. 51 20 .15 19 .74 19 .25 18 .80 18 .62...
 • 33
 • 291
 • 0
Tài liệu Tiền và hoạt động ngân hàng Phần II- Chương 4&5 ppt

Tài liệu Tiền hoạt động ngân hàng Phần II- Chương 4&5 ppt

... NỢ 417 ,6 3 41, 4 1. 197,9 7.588,2 1. 358 ,1 887,0 1. 104,3 320,0 1. 676,8 14 .8 91, 3 2,8 2,3 8 ,1 51, 0 9 ,1 5,9 7,4 2 ,1 11 ,3 10 0,0 Nguồn: Financial System in Korea, 19 95. ... 24,7 17 6,3 508,5 14 3,8 652,3 454,9 815 ,7 367,5 203,4 1. 8 41, 5 362 ,1 (1% ) (1% ) (1% ) (2%) (1% ) (6%) (17 %) (5%) (22%) (15 %) (27%) (12 %)(7%) ( 61% ) (11 %)Tiền ... phải trả Vay khác TỔNG TÀI SẢN NỢ 1. 489,9 9.553,4 5.287,0 18 7,7 13 4 ,1 1. 786,5 1. 753,5 11 5,0 1. 844,5 22 .15 1,6 6,7 43 ,1 23,9 0,8 0,6 8 ,1 7,9 0,5 8,4 10 0,0Chương...
 • 44
 • 499
 • 0
Tài liệu Tiền và hoạt động ngân hàng Phần II- Chương 6 docx

Tài liệu Tiền hoạt động ngân hàng Phần II- Chương 6 docx

... 11 ,054 11 ,053 11 ,053 11 ,0 51 11, 0 51 11, 050 11 ,050 11 ,052 2) Ngoại tệ 52,864 54,233 49,979 50,385 49,524 49,099 49,096 46,575 3) Special Drawing Rights (SDRs) 11 ,869 11 ,487 11 ,14 5 11 ,035 10 ,949 ... 8-2 -19 95 WKN 11 3496 7,0 - 3,8 3,2 7,375 9 /11 10 0 ,10 7,53 09-05 -19 95 WKN 11 3497 12 ,0 3,0 4,8 4,2 6,875 10 /0 10 0,65 6,80 10 -05 -19 95 WKN 11 3497 6,0 - 3,5 2,5 6,875 9 /10 10 0,99 6,73 21- 09 -19 95 ... 21- 09 -19 95 WKN 11 3497 2,0 - - 2,0 6,875 9/8 10 0,99 6,73 18 -10 -19 95 WKN 11 3498 12 ,0 3,0 4,4 4,6 6,500 10 /00 10 0,55 6,50 06 -12 -19 95 WKN 11 3498 8,0 - 4,4 3,6 6,500 9 /10 10 3,42 6,02 19 95...
 • 30
 • 458
 • 2
Tài liệu Tiền và hoạt động ngân hàng Phần II- Chương 7 ppt

Tài liệu Tiền hoạt động ngân hàng Phần II- Chương 7 ppt

... 697 774 318 6 13 18 827 777 17 16 Năm Chỉ số 19 89 19 90 19 91 1992 19 93 19 94 19 95 Tháng 1/ 1996Dự trữ dư thừa (ER) của các NHTG 888 16 64 979 11 55 10 63 11 68 12 78 14 86 Tổng các khoản vay mượn ... 647,3 6 51, 4 657 ,1 704,5 708,2 714 ,6 720,2 2) Các chứng khoán khác 17 8,8 17 7,3 17 6,0 17 9,7 18 1,2 18 2 ,1 182,2 3) Tổng cho vay 2.099,8 2 .10 3,8 2 .10 4,6 2 .13 1,8 2 .14 9,2 2 .15 0,6 2 .15 5,7 4) Tổng ... dụng Hoa Kỳ, 19 80 - 19 96 Năm Dự trữ 19 80 19 81 1982 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 Tổng dự trữ 40.66 41. 92 41. 85 38.89 40.70 48 .14 59.56 62 .12 Dự trữ do Fed quy định 40 .15 41. 60 41. 35 38.33 39.84...
 • 64
 • 348
 • 1
Tài liệu Tiền và hoạt động ngân hàng Phần II- Chương 8 docx

Tài liệu Tiền hoạt động ngân hàng Phần II- Chương 8 docx

... phiếu kho bạc từ 1 đến 5 năm 3,682 1, 798 2,082 835 1, 715 1, 159 1, 334 2,254 1, 513 c) Trái phiếu kho bạc hơn 5 năm 17 ,398 14 ,19 9 14 ,18 0 55 ,15 0 9,722 15 ,565 14 ,384 14 ,646 14 ,583 3) Mua bán ... năm 98,063 93,082 94, 515 57,488 62,937 80, 614 10 0,864 12 6 ,17 1 12 1,484 c) Trái phiếu kho bạc hơn 5 năm 63,752 45, 811 45,429 22,243 36,055 53,920 54,687 59 ,14 2 58 ,11 9 d) Trái phiếu cầm cố ... 985 1, 227 1, 272 918 928 1, 472 2,793 2,046 1, 688 b) Trái phiếu hơn 5 năm 5,7 71 3 ,17 5 4,366 2,8 81 2,828 3,853 3,832 4,862 4,345 c) Trái phiếu có bảo đảm hàng hóa 1, 229 618 537 1, 1 61 954...
 • 51
 • 392
 • 0
Tài liệu Tiền và hoạt động ngân hàng Phần III- Chương 9&10 docx

Tài liệu Tiền hoạt động ngân hàng Phần III- Chương 9&10 docx

... 19 75 16 2,3 10 0 12 7,0 78,25 14 ,3 8, 81 19 80 310 ,7 10 0 212 ,2 68,30 47,6 15 ,32 19 85 339,5 10 0 222,2 65,45 49,7 14 ,64 19 90 780,8 10 0 429,9 55,06 15 3,3 19 ,63 19 91 816 ,4 10 0 455,2 55,76 15 0,9 18 ,48 ... % 19 75 3,0 1, 85 4,6 2,83 2,9 1, 79 3,6 2,22 19 80 13 ,8 4,44 9,3 2,99 5,5 1, 77 10 ,3 3,32 19 85 25,9 7,63 10 ,3 3,03 4 ,1 1, 21 7,6 2,24 19 90 73,2 9,38 25,5 3,23 17 ,1 2 ,19 13 ,8 1, 77 19 91 86,3 10 ,57 ... 31. 7 28.6 26.407singSingapore Dollar/USD 2 .11 2 .13 2.20 2 .17 2 .10 2. 01 1.9 511 Hồng Kông Dollar/USD 7.25 7. 81 7.79 7.80 7.79 7.80 7.8008 Ấn Độ Rupee/USD 10 .0 11 .3 12 .3 12 .5 12 .9 13 .9 16 . 213 ...
 • 56
 • 346
 • 0
Tài liệu Tiền và hoạt động ngân hàng Phần IV- Chương 11&12 docx

Tài liệu Tiền hoạt động ngân hàng Phần IV- Chương 11&12 docx

... năm) Tỷ giá ngoại hối so với G10 19 78 22 .1% 19 8 11 . 91% 81. 5 19 79 12 .3 2 01 16.49% 87.3 19 80 6.6 19 6 13 .45% 96 .1 19 81 10.0 19 4 15 .35% 95.3 19 82 8.0 19 8 10 .20% 90.7 Nguồn: Meir Kolin - ... -2 .1 2 ,1 6.2 19 40 - 19 49 11 .7 -0.9 6.3 4.5 19 50 - 19 69 3.8 2.9 2.7 4 .1 19 70 - 19 79 6.5 3.3 7.0 2.8 19 80 - 19 85 9.5 -1. 4 5.8 2 .1 19 86 - 19 91 4.4 1. 4 3.8 1. 9 19 92 - 19 96 3.5 5.0 2.8 5.7 Nguồn: ... Kỳ (19 29 - 19 96) % năm Chỉ số Năm Cung ứng tiền M 1 (gm) Vận tốc LTTT (gv) Giá cả (gP) Sản lượng (gY) 19 29 - 19 33 -6.7 -8 .1 -6.4 -8.4 19 34 - 19 39 10 .5 -2 .1 2 ,1 6.2 19 40 - 19 49...
 • 45
 • 273
 • 0
Tài liệu Tiền và hoạt động ngân hàng Phần IV- Chương 13 pptx

Tài liệu Tiền hoạt động ngân hàng Phần IV- Chương 13 pptx

... DM cuối 19 80. Bảng 13 .3. Một số chỉ tiêu kinh tế của nền kinh tế Đức 19 80 đến Quý 1/ 19 96 NămCác chỉ số 19 80 19 81 1982 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 1. Sản lượng thế giới % 3.5 1. 2 0.5 ... 19 89 19 90 19 91 1992 19 93 19 94 19 95 19 96 1. Sản lượng thế giới % 3.4 2.2 0.9 1. 7 2.3 3 .1 3.6 - 2.Nước Đức-GNP thực % 3.6 5.7 2.9 2.2 -1. 1 2.3 2.8 2.5 -Tổng cầu nội địa 2.9 5.2 6 .1 3.0 -1. 2 1. 7 ... 8,5 01 tháng 02, 19 91 6,5 9,0 16 tháng 08, 19 91 7,5 9,25 20 tháng 12 , 19 91 8,0 9,75 17 tháng 07, 19 92 8,75 9,75 15 tháng 09, 19 92 8,25 9,50 05 tháng 02, 19 93 8,0 9,0 19 tháng 03, 19 93 7,5...
 • 43
 • 367
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chuyển đổi pdf sang wordphần mềm đa phương tiện với file pdftác dụng của pdfscisorscắt nhỏ tập tin pdftạo và chỉnh sửa tài liệu pdfnhanh chóng với pdffescapechỉnh sửa file pdfhtml and pdf formatsadobe acrobat 6 pdf for dummiesadobe acrobat 6 pdfhướng dẫn chuyển file pdf sang wordcông cụ xuất bản pdf chất lượng caochỉ 100000 đồng bạn có ngay hơn 200 file sách pdfflip pdf to wordtrình biên tập pdfNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ