0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 10 >
 3. Tiếng Anh >

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 10 (có KEY)

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 ( có đáp án)

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 ( có đáp án)

... corner. 10. Nam is strong enought to do heavy work. 23 Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 ( có đáp án) ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤMĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN , LỚP 8, NĂM HỌC ... sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 ( có đáp án)PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VĨNH YÊNGIAO LƯU HỌC SINH GIỎI ĐỀ BÀI MÔN TIẾNG ANH LỚP 8Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi ... '' said Peter.6 Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 ( có đáp án)The end!Kú thi Ph¸t hiÖn häc sinh n¨ng khiÕu THCS cÊp huyÖn §Ò thi m«n: TiÕng Anh 8 (Thêi gian lµm...
 • 23
 • 16,556
 • 57
Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9

... disadvantages. What do youthink about this statement? Write a passage of about 150 - 170 words to support youropinion (10 points).@HT ổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 934=-'ABCDE4FGH>6@DIJ-5HBCKH>6@DIJL6>@DIJ-!J%",("%$$(!0!O".$"($$!5!2*2/$%2/$%($6"!7!:(""$&(!!?"2(((/"$"$!E!1$/"""(/(*"!F!2"$*T*"(!G!?/"$$%$$&$&&!8!2($34$($"",(!-!2"(**%*$(($$"$"%"!:,*%8':,,8345-'ABCDE4FGH>6DIJ-5HBCKH>6DIJL6DIJ-:!*"0+!6%" ... ______ sometimes reads something he / she hasn’t bought.5. ______ likes to read at the end of the day.=@X‹ŒT ổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 95!A$$% ... ?",($*U"$"U2U"U/!7IOU&(UUOUU)'!I1$U,UU&$$"UUU""c/ Change these sentences into passive voice.(10pts)/@T ổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9E!'!"$:!,+!";!F!'!"%,,:!,$+!(,$;!$/G!'!"$:!,+!$$;!,8!'!:!+!%;!-!'!%:!%+!%;!%(346-Read...
 • 55
 • 6,440
 • 40
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 ( có đáp án)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 ( có đáp án)

... holiday. 6TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 THCS ( CÓ ĐÁP ÁN) 10. This cheque has not been signed - No THE END ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9(§Ò Sè 3)Question ... wouldn’t have been tasteless. 10) If only you had told me earlier.8TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 THCS ( CÓ ĐÁP ÁN) ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 – THCS. (§Ò Sè 3)Question ... their teacher. 10. No one has signed this cheque11TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 THCS ( CÓ ĐÁP ÁN) SỞ GD&ĐT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS (DE19)...
 • 31
 • 22,856
 • 100
Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 (kèm đáp án và biểu điểm)

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 (kèm đáp án và biểu điểm)

... Phïng1 Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 (kèm đáp án và biểu điểm) Câu 3:Phân tích bài thơ “Đi đường” của Hồ Chí Minh. Câu 1(4 điểm) Học sinh tìm đúng từ tượng hình,tượng thanh ... Phïng33 Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 (kèm đáp án và biểu điểm)PHẦN I: Trắc nghiệm (3,0 điểm)* Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại đáp án đúng nhất vào tờ giấy thi. 1. ... THCS Phan §×nh Phïng36 Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 (kèm đáp án và biểu điểm)b. Công dụng các dấu câu : Dấu câu Công dụngDấu phẩy 1 Phân tách các vế trong một câu ghép...
 • 73
 • 10,396
 • 16
Các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

Các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án)

... articles, good connectors 0,51 Đề số 4: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HÒA ANĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNNĂM HỌC 2011-201222 Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp ... heartily.4 thi hc sinh gii mụn Ting Anh lp 9 cp tnh ( kốm ỏp ỏn) s 1:sở giáo dục & Đào Tạo Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh Cao Bằng năm học 2009-2 010 Môn thi : tiếng Anh Ngày thi ... The 1ĐiểmSố phách đề số 2 Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 cấp tỉnh ( kèm đáp án) Môn: Tiếng Anh - Lớp 9Thời gian làm bài: 150 phút(Không kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀIHọ và tên: Trường:...
 • 27
 • 10,814
 • 26
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 ( kèm đáp án)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 ( kèm đáp án)

... (5)___________in his writings.18Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 7 ( kèm đáp án)HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 7 NĂM HỌC: 2013 – 2014MÔN: TIẾNG ANH I. PHONETICS: a. Choose one ... hundreds of stamps in his collection. 10. Please write to me soon and tell (me) about your family. Đề số 3:ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI Môn thi: TIẾNG ANH LỚP 7 Điểm bài thi Bằng số:Bằng chữ:Giám khảo ... watch C. look D. meet 10. A. sing B. talk C. hear D. listenQuestion VIII:Fill in each gap with a suitable preposition.(10p) 10 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 7 ( kèm đáp án)SECTION...
 • 30
 • 18,106
 • 135
Các đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 10 (có đáp án chi tiết)

Các đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 10 (có đáp án chi tiết)

... 0.5ĐỀ SỐ 3: TRƯỜNG THPT VĨNH LỘC Đề chính thức KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Lớp 10 - Môn: Vật Lý - Năm học: 2013 - 2014Họvà tên thí sinh: ……………………… Lớp ……SBD Bài 1 : (2đ) Một thang ... m/s)ĐỀ SỐ 12: SỞ GD - ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU III ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG Năm học: 2012 - 2013 MÔN THI: VẬT LÝ KHỐI 10 Thời gian 150 phút ( không kể thời gian giao đề )Câu ... ĐỀ SỐ 2: ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 CẤP TRƯỜNGHọ và tên thí sinh: ……………………………………………………………………Số báo danh:………………………………………………………………………….Bài 1 :...
 • 24
 • 28,631
 • 110
bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 có kèm đáp án chi tiết

bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9 có kèm đáp án chi tiết

... when going to work, Vietnamese women should wear the ao dai. ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH – LỚP 9 – ĐỀ 2 - KÈM ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 2 SECTION TWO. GRAMMAR AND VOCABULARY (12 pts.) Question ... theo ý làm bài của học sinh ) - Hình thức: 1,5 điểm - Nội dung: 6, 5 điểm - Ngữ pháp: 2 điểm The end KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TOÀN HUYỆN MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm ... 5. I’m learning English __________ I want to get a better job. 1 ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 MÔN: TIẾNG ANH .THỜI GIAN 150 PHÚT Part I. Choose the word whose underlined part...
 • 25
 • 2,963
 • 5
Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 ( có đáp án)

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 ( có đáp án)

... Thời gianSự kiện1 Cách mạng Hà Lan2 Cách mạng t sản Pháp2,0điểm1Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( có đáp án) HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ 8 Câu ... cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, hãy giải thích lí do? HếtĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM6Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( có đáp án) HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI ... thế giới, nhất là các nước A, Phi, Mĩ la tinh1điểmĐỀ SỐ 5: ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Môn: Lịch sử lớp 8Năm học: 2 010 - 2011Thời gian: 150 phút (không kể giao đề) Câu 1 (2,5 điểm):Vì...
 • 32
 • 55,984
 • 216

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 10 có đáp án chi tiếtcác đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 10 có đáp án chi tiếttuyển tập các đề thị học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 kèm đáp ánđề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 10đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8 có đáp ánđề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 6 có đáp ánđề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7 có đáp ánđề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 10 cấp trườngtổng hợp đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8đáp án các đề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 5 chọn lọc tham khảo 2tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 kèm đáp ántuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 có đáp ánđề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 8đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 9Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ