0
 1. Trang chủ >
 2. Ngoại Ngữ >
 3. Chứng chỉ A, B, C >

CẤU TRÚC và bài tập về câu bị ĐỘNG

CẤU TRÚC và bài tập về câu bị ĐỘNG

CẤU TRÚC bài tập về câu bị ĐỘNG

... my birthday.I was given a present on my birthday by my friend.BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNGEXERCISE 1: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.1.My father waters this flower every morning.2.John invited ... had been+P2II/THỂ BỊ ĐỘNG CỦA MODAL VERB1/ Cấu trúc 1: S + modal Verb +Verb infinitive(Vinf) Dùng để chỉ hành động xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai.>>> Thể bị động S+modal verb ... was suggessted that a new car be bought.X/ BỊ ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC CHỦ NGỮ GIẢ " IT".Công thức: It + be + adj + for sb + to do st.>> ;Bị động: It + be + adj + for st + to be done.EX:...
 • 10
 • 14,062
 • 80
Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng - Giới thiệu về TCP-IP

Câu hỏi bài tập môn thiết bị mạng - Giới thiệu về TCP-IP

... 3838 Câu 14 Câu 14ĐĐịịa cha chỉỉnnàào lo làà đ địịa cha chỉỉIP dIP dàành riêng ... Company,2005-2007For Evaluation Only.GiGiớới thii thiệệu vu vềềTCP/IPTCP/IP3434 Câu 10 Câu 10CCáác giao thc giao thứức lc lớớp Application (chp Application (chọọn ... by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.2727 Câu 3 Câu 3CCáác lc lớớp trong mô hp trong mô hìình TCP/IP (chnh TCP/IP (chọọn 3):n...
 • 16
 • 941
 • 4
Tổng hợp lý thuyết và bài tập về câu bị động

Tổng hợp lý thuyết bài tập về câu bị động

... homework the report. Với câu dạng 2 động từ 2 túc từ, ta có cách đổi như sau: - My homework has been done and the report has been typed. (câu bị động) 3. Câu bị động đặc biệt dạng 3: Cấu trúc: ... là typed mailed, có cùng một túc từ là letters. Vì vậy ta có cách đổi câu bị động như sau: - Kết quả: The letters were typed and mailed this morning. (câu bị động) 2. Câu bị động đặc ... week?1. Câu bị động đặc biệt dạng 1: Cấu trúc: S + V1, V2 + O (Câu này có 2 động từ) Ví dụ: - I typed the letters and mailed them this morning. (câu chủ động) - Với câu này, 2 động từ...
 • 25
 • 18,023
 • 1,394
Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng có đáp án

Câu hỏi bài tập môn thiết bị mạng có đáp án

... BỊỊMMẠẠNGNGCÂU HCÂU HỎỎI ÔN TI ÔN TẬẬP 1P 1Giảng viên: ThS. Tô Nguyễn Nhật QuangDap an chi co tinh chat tham khao, duoc tra loi boi shenlong22101616 Câu 13 Câu 13Mô tMô tảảa.a.ĐĐịịa ... by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.3030 Câu 6 Câu 6Giao thGiao thứức nc nàào thuo thuộộc layer 4c layer 4 đư đượợc sc sửửddụụng ... by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.1111 Câu 8 Câu 8KiKiểểu cu cááp RJ45 UTP np RJ45 UTP nàào đưo đượợc sc sửửddụụng...
 • 132
 • 6,849
 • 13
Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng - Chuyển mạch lớp 2 và giao thức STP

Câu hỏi bài tập môn thiết bị mạng - Chuyển mạch lớp 2 giao thức STP

... 7373 Câu 13 Câu 13SSửửddụụng lng lệệnh nnh nàào đo đểểccóó output dư output dướới ... by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.6262 Câu 1 Câu 1Giao thGiao thứức c ởởllớớp 2p 2 đư đượợc sc sửửddụụng đng đểểduy ... by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.6464 Câu 3 Câu 3KKếết qut quảảviviệệc phân đoc phân đoạạn mn mộột mt mạạng vng...
 • 18
 • 697
 • 3
Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng - Liên mạng

Câu hỏi bài tập môn thiết bị mạng - Liên mạng

... 1717 Câu 14 Câu 14NhNhậận din diệện sn sốốmimiềền đn đụụng đng độộvvààssốốmimiềền ... by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.1515 Câu 12 Câu 12Mô tMô tảảa.a.Ethernet đưEthernet đượợc đc địịnh nghnh nghĩĩa ta tạại ... ttầầngngThiThiếết bt bịị/L/LớớppDataLink PhysicalTransportRouterNetwork1414 Câu 11 Câu 11Mô tMô tảảa.a.ThiThiếết bt bịịggởởi vi vàànhnhậận thông tin...
 • 21
 • 666
 • 3
Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng - Mạng LAN ảo và giao thức VTP

Câu hỏi bài tập môn thiết bị mạng - Mạng LAN ảo giao thức VTP

... ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.Mạng LAN ảo giao thức VTP9292 Câu 13 Câu 13Hai switch không chia sHai switch không chia sẻẻthông tin VLAN. Xem hthông ... by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.8787 Câu 8 Câu 8LLệệnh nnh nàào sau đây đưo sau đây đượợc dc dùùng đng đểểccấấu ... by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.9191 Câu 12 Câu 12BBạạn kn kếết nt nốối mi mộột host vt host vàào mo mộột port...
 • 17
 • 799
 • 6
Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng - Quản trị IOS và các thiết bị Cisco

Câu hỏi bài tập môn thiết bị mạng - Quản trị IOS các thiết bị Cisco

... ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.Quản trị IOS các thiết bị Cisco5757 Câu 17 Câu 17ĐĐểểhihiểển thn thịị đ địịa cha chỉỉIP hiIP hiệện ... by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.4949 Câu 9 Câu 9ĐĐểểttạạo mo mộột thông bt thông bááo xuo xuấất hit hiệện khi login ... by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.5151 Câu 11 Câu 11ViViệệc Telnet vc Telnet vàào SFRemote to SFRemote từừCorp gCorp gặặp...
 • 21
 • 678
 • 3
Câu hỏi và bài tập môn thiết bị mạng - Tổng hợp

Câu hỏi bài tập môn thiết bị mạng - Tổng hợp

... 127127 Câu 31 Câu 31Xem hXem hìình minh honh minh hoạạvvààchchọọn câu trn câu trảảllờời đi đúúng:ng:a.a.Switch 2 ... Company,2005-2007For Evaluation Only.107107 Câu 11 Câu 11Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.9898 Câu 2 Câu 2KiKiểểu tu tấấn công đn ... Company,2005-2007For Evaluation Only.TỔNG HỢP111111 Câu 15 Câu 15ChChọọn kin kiểểu ku kếết nt nốối đi đúúng (chng (chọọn 2):n 2):121121 Câu 25 Câu 25MMộột qut quảản trn...
 • 37
 • 645
 • 4
LỰA CHỌN, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ (PHẦN VÔ CƠ-BAN KHTN) NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC NHẬN THỨC VÀ TƯ DUY CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LỰA CHỌN, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ (PHẦN VÔ CƠ-BAN KHTN) NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC NHẬN THỨC TƯ DUY CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

... dựng hệ thống câu hỏi lý thuyết bài tập về phản ứng oxi hóa- khử theo 4 bậc của quá trình nhận thức theo các dạng sau:Dạng 1: BÀI TẬP THEO TRÌNH ĐỘ NHẬN BIẾT * Câu hỏi bài tập dạng này ... cơ bản góp phần phát huy năng lực nhận thức tư duy cho hs.Dạng 4: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THEO TRÌNH ĐỘ VẬN DỤNG SÁNG TẠO.Hệ thống câu hỏi bài tập dạng này dành cho hs khá, giỏi có sự tư duy ... tư duy còn thấp nhưng phần nào đã hơn so với dạng một.Dạng 3: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THEO TRÌNH ĐỘ VẬN DỤNG Hệ thống câu hỏi bài tập dạng này đòi hỏi hs vận dụng các kiến thức đã học để giải...
 • 169
 • 2,834
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: ly thuyet va bai tap ve cau bi dongngu phap va bai tap ve cau truc tiep gian tiepngu phap va bai tap ve cau hoi duoilý thuyết và bài tập về câu điều kiệncâu hỏi và bài tập về đất đai thuế tài nguyên phí lệ phí potxcâu hỏi củng cố và bài tập về nhàlý thuyết và bài tập về số phứclý thuyết và bài tập về đạo hàmly thuyet va bai tap ve gioi han cua ham solý thuyết và bài tập về mạo từlý thuyết và bài tập về thì hiện tại đơnly thuyet va bai tap ve benzencác dạng toán và bài tập về liên kết hóa họclý thuyết và bài tập về động từ khuyết thiếulý thuyết và bài tập về thì hiện tại đơn giảnNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP