0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Khoa học xã hội >

tiểu luận nguồn lực cơ bản về con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

Vấn đề nguồn lực con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

Vấn đề nguồn lực con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa hội

... đề nguồn lực con người Vấn đề nguồn lực con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa hội trong quá trình xây dựng chủ nghĩa hội 1. Nguồn lực con người và vai trò của nguồn 1. Nguồn lực con ... con người trong sự nghiệp xây nguồn lực con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội dựng chủ nghĩa hội 1.1. Con người nguồn lực con người 1.1. Con người nguồn lực con người 1.1.1. ... của nguồn lực con người trong 1.2. Vai trò của nguồn lực con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội Một cách tổng quát: trong sự phát triển hội...
 • 30
 • 864
 • 3
Vấn đề nguồn lực con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

Vấn đề nguồn lực con người trong quá trình xây dựng chủ nghĩa hội

... về con người hội chủ nghĩa: Con người hội chủ nghĩa bao gồm cả những con người từ hội cũ để lại và cả những con người sinh ra trong hội mới. Con người sống dưới chế độ hội chủ ... xây dựng thành công chủ nghĩa hội cần phát huy có hiệu quả nguồn lực con người của đất nước. I. Nguồn lực con người và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội 1. Con người ... thảo luận và ôn tập 1. Nêu quan điểm bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về con người, con người hội chủ nghĩa? 2. Phân tích quan niệm về nguồn lực con người trong mối quan hệ với các nguồn lực...
 • 18
 • 701
 • 2
Vấn đề về văn hóa trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

Vấn đề về văn hóa trong quá trình xây dựng chủ nghĩa hội

... MỞ ĐẦU Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa hội hiện nay, việc phát triển kinh tế, văn hóa, hội phải luôn đi kèm với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. ... lĩnh năm 1991 về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội đã đề ra, được Đại hội VII của Đảng thông qua. Theo đó, phát triển kinh tế theo định hướng hội chủ nghĩa để phấn ... tương tác hội của con người. Văn hóa là trình độ phát triển của con người và của hội được biểu hiện trong các kiểu và hình thức tổ chức đời sống và hành động của con người cũng như trong...
 • 10
 • 776
 • 2
xây dựng và phát huy nguồn lực con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

xây dựng và phát huy nguồn lực con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội

... hiện qua ý chí, tình cảm, đạo đức của con ngời trong quá trình xây dựng chủ nghĩa hội. Quá trình xây dựng chủ nghĩa hội quá trình cải biến hội sâu sắc ở nớc ta, đòi hỏi phải có ... Minh về việc xây dựng con ngời mới 8 IV. Vai trò của con ngời trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội ở việt nam 11 1. Vai trò của con ngời trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa hội 11 2. ... trình xây dựng chủ nghĩa hội thành công. Khẳng định con ngời là mục tiêu của chủ nghĩa hội bởi vì mục tiêu của chủ nghĩa hội con ngời đợc giải phóng, nhân dân lao động đợc làm chủ...
 • 26
 • 1,373
 • 4
Tiểu luận

Tiểu luận "CNH-HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội ở nước ta"

... trò của nó trong quá trình đưa kinh tế phát triển qua thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội mà em chọn đề tài "CNH-HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội ở nước ... quá độ. Đảng ta đã xác định thực chất của CNH hội chủ nghĩa là “ quá trình thực tiễn cách mạng khoa học kỹ thuật, thực sự phân công mới về lao động hội quá trình tích luỹ hội chủ ... đọng, trì trệ, trong khuôn khổ của một nền tiểu nông lạc hậu; quá trình tái sản xuất giản đơn chỉ giới hạn trong các công nông thôn quy mô làng, xã. Quá trình xây dựng chủ nghĩa hội ở nước...
 • 31
 • 640
 • 0
Tài liệu Tiểu luận

Tài liệu Tiểu luận "CNH-HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội ở nước ta" docx

... trì trệ, trong khuôn khổ của một nền tiểu nông lạc hậu; quá trình tái sản xuất giản đơn chỉ giới hạn trong các công nông thôn quy mô làng, xã. Quá trình xây dựng chủ nghĩa hội ở nước ... + Trong xây dựng bản, tỷ lệ giới hoá trên các công trường xây dựng lớn thường cao hơn các công trường xây dựng nhỏ. Nói tóm lại, khí hoá trong các ngành sản xuất vật chất hội ... trò của nó trong quá trình đưa kinh tế phát triển qua thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội mà em chọn đề tài "CNH-HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội ở nước...
 • 33
 • 784
 • 0
Tài liệu Tiểu luận: CNH-HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta pptx

Tài liệu Tiểu luận: CNH-HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội ở nước ta pptx

... đọng, trì trệ, trong khuôn khổ của một nền tiểu nông lạc hậu; quá trình tái sản xuất giản đơn chỉ giới hạn trong các công nông thôn quy mô làng, xã. Quá trình xây dựng chủ nghĩa hội ở nước ... trò của nó trong quá trình đưa kinh tế phát triển qua thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội mà em chọn đề 1 tài "CNH-HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội ở nước ... quá độ. Đảng ta đã xác định thực chất của CNH hội chủ nghĩa là “ quá trình thực tiễn cách mạng khoa học kỹ thuật, thực sự phân công mới về lao động hội quá trình tích luỹ hội chủ...
 • 28
 • 813
 • 1
Vai trò của con người trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

Vai trò của con người trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa hội

... hiện qua ý chí, tình cảm, đạo đức của con ngời trong quá trình xây dựng chủ nghĩa hội. Quá trình xây dựng chủ nghĩa hội quá trình cải biến hội sâu sắc ở nớc ta, đòi hỏi phải có ... Minh về việc xây dựng con ngời mới 8 IV. Vai trò của con ngời trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội ở việt nam 11 1. Vai trò của con ngời trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa hội 11 2. ... trình xây dựng chủ nghĩa hội thành công. Khẳng định con ngời là mục tiêu của chủ nghĩa hội bởi vì mục tiêu của chủ nghĩa hội con ngời đợc giải phóng, nhân dân lao động đợc làm chủ...
 • 26
 • 1,125
 • 2
Vai trò con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay

Vai trò con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội ở Việt Nam hiện nay

... “Muốn xây dựng chủ nghĩa hội, trước hết cần có những con người hội chủ nghĩa . Con người hội chủ nghĩa bao gồm cả những con người từ hội cũ để lại và cả những con người sinh ra trong ... LUẬN Chủ nghĩa hội do con người, con người. Do vậy, hình thành mối quan hệ đúng đắn về con người, về vai trò của con người trong sự phát triển hội mới nói chung, trong hội hội ... Nguồn lực con người và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội. 2.1. Khái niệm nguồn nhân lực và vai trò của nguồn lực con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội. a....
 • 19
 • 828
 • 0
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội và vận dụng nó trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

luận hình thái kinh tế - hội và vận dụngtrong quá trình xây dựng chủ nghĩa hội ở nước ta

... nội dungchính : Phần I : Khái quát chung về hình thái kinh tế - hội  Phần II : Vận dụng hình thái kinh tế -xã hội vào quá trình xây dựng chủ nghĩa hội ở nước ta.Nhân dịp này, cho ... đề tài nghiên cứu : "Lý luận hình thái kinh tế - hội và vận dụng nó trong quá trình xây dựng chủ nghĩa hội ở nước ta". Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, đề tài bao gồm hai nội ... này.2PHẦN I : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI I. HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ TỰ NHIÊN 1. Phạm trù hình thái kinh tế - hội hội không là sự...
 • 12
 • 948
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: trinh bay quan diem cua ho chi minh ve co cau kinh te nhieu thanh phan trong qua trinh xay dung chu nghia xa hoilý luận hình thái kinh tế xã hội và vận dụng nó trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước tađổi mới tư duy và lý luận trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hộichiến lược xây dựng con người toàn diện muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội cần có những con người xã hội chủ nghĩaniệm của đảng cộng sản việt nam về nguồn lực con người và vai trò của nguồn lực con người trong quá trình phát triển kinh tế xã hộivai trò của nguồn lực con người trong quá trình phát triển kinh tế xã hộimột số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò nguồn lực con người trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở vĩnh phúc hiện naylực con người và vai trò của nguồn lực con người trong quá trình xây dựng và phát triển đất nướcnoi dung tu tuong ho chi minh ve tinh tat yeu dac trung ban chat cua cnxh o viet nam y nghia tu tuong do trong su nghiep xay dung chu nghia xa hoi nuoc ta hien naytiểu luận công nghiệp hóa hiện đại hóa và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta ppstrinh bay nhung bien doi ve moi mat o lien xo trong cong cuoc xay dung chu nghia xa hoi tu nam 1925den nam 1941thực trạng và giải pháp phát huy nhân tố con người trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở quảng bình hiện nayđiểm của hồ chí minh về bước đi và biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội việt namvề động lực của chủ nghĩa xã hội phát huy các nguồn động lực về vật chất và tư tưởng cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội gồm động lực bên trong và động lực bên ngoàixây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩaNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM