0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

Làm đồng hồ để bàn (tiết 1)

Một phần của tài liệu GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 3 CẢ NĂM_BỘ 3 (Trang 67 -67 )

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  Như tiết trước ( hỡnh mẫu).

Làm đồng hồ để bàn (tiết 1)

I ,MỤC TIấU:

-Biết cỏch làm đồng hồ để bàn bằng giấy thủ cụng, hoặc bằng bỡa cứng. -Làm được đồng hồ để bàn . Đồng hồ để bàn tương đối cõn đối ..

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Mẫu đồng hồ để bàn làmbằng giấy thủ cụng ( hoặc bỡa màu). - Tranh quy trỡnh làm đồng hồ để bàn.

- Giấy thủ cụng (bỡa màu), giấy trắng, hồ dỏn, thước … III. CÁC HoẠT ĐỘNG DẠY hỌC CHỦ YẾU:

THOI

GIAN

NOI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA

GIÁO VIấN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 4phỳt

7phỳt

20phỳ t

A. Kiểm tra bài

B. Bài mới

Giới thiệu bài

* Hoát ủoọng 1. Quan saựt vaứ nhaọn xeựt.

* Hoát ủoọng 2: Giaựo viẽn hửụựng daĩn maĩu

Caựch tieỏn haứnh: - Bửụực 1. Caột giaỏy

-Giỏo viờn kiểm tra đồ dựng học tập, thủ cụng của học sinh

-GV nờu và ghi tờn bài

+ Giaựo viẽn hửụựng daĩn hóc sinh quan saựt vaứ nhaọn xeựt.

+ Giụựi thieọu ủồng hồ ủeồ baứn, maĩu ủửụùc laứm baống giaỏy thuỷ cõng (bỡa maứu) (h.1).

+ Giaựo viẽn nẽu cãu hoỷi ủũnh hửụựng.

+ Giaựo viẽn liẽn heọ vaứso saựnh hỡnh dáng, maứu saộc, caực boọ phaọn cuỷa ủồng hồ maĩu vụựi ủồng hồ ủeồ baứn ủửụùc sửỷ dúng trong thửùc teỏ.

+ Nẽu taực dúng cuỷa ủồng hồ.

+ Caột 2 tụứ giaỏy thuỷ cõng coự chiều daứi 24 õ, roọng 16 õ ủeồ laứm ủeỏ vaứ laứm khung daựn maởt ủồng

- HS để đồ dựng -HS ghi vở + Học sinh quan sỏt, nhận xột. + hỡnh dỏng. + màu sắc. + tỏc dụng của từng bộ phận trờn mặt đồng hồ (kim chỉ giờ, chỉ phỳt, chỉ giõy, cỏc số ghi trờn mặt đồng hồ …). -HS theo dừi -HS nờu cỏc bước và cắt giấy

- Bửụực 2. Laứm caực boọ phaọn cuỷa ủồng hồ (khung, maởt, ủeỏ vaứ chãn ủụừ ủồng hồ ).

5phỳt

- Bửụực 2. Laứm caực boọ phaọn cuỷa ủồng hồ (khung, maởt, ủeỏ vaứ chãn ủụừ ủồng hồ ).

- - Bửụực 2. Laứm caực boọ phaọn cuỷa ủồng hồ (khung, maởt, ủeỏ vaứ chãn ủụừ ủồng hồ ).

Một phần của tài liệu GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 3 CẢ NĂM_BỘ 3 (Trang 67 -67 )

×