0
Tải bản đầy đủ (.doc) (79 trang)

DÙNG DẠY HỌC: Vật, mẫu đan nong mốt.

Một phần của tài liệu GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 3 CẢ NĂM_BỘ 3 (Trang 53 -53 )

-Vật, mẫu đan nong mốt. -Tranh quy trỡnh.

-Thủ cụng, kộo, hồ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:1. Khởi động (ổn định tổ chức). 1. Khởi động (ổn định tổ chức).

2. Kiểm tra bài cũ:

-Giỏo viờn kiểm tra đồ dựng chuẩn bị của học sinh. 3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

* Hoạt động 3. Thực hành.

Mục tiờu: HS thực hành đan nong mốt theo đỳng quy trỡnh, kỹ thuật.

Cỏch tiến hành:

+ Giỏo viờn yờu cầu một số em nhắc lại quy trỡnh đan nong mốt.

+ Giỏo viờn nhận xột và hệ thống lại cỏc bước đan nong mốt.

Học sinh thực hành đan nong mốt. -Bước 1: kẻ, cắt cỏc nan đan.

+ Đối với loại giấy bỡa khụng cú dũng kẻ cần dựng thước kẻ vuụng để kẻ cỏc dũng kẻ dọc và dũng kẻ ngang cỏch đều nhau 1 ụ (đĩ học ở lớp 1).

+ Cắt nan dọc, cắt 1 hỡnh vuụng cú cạnh 9 ụ,cắt cỏc nan theo đường kẻ trờn giấy đến hết ụ thứ 8 được 9 nan dọc.

+ Cắt 7 nan ngang và 4 nan dựng để dỏn nẹp xung quanh tấm đan.

- Bước 2. Đan nong mốt bằng giấy bỡa. + Đan nan ngang thứ nhất: đặt cỏc nan dọc lờn bàn, đường nối liền cỏc nan dọc nằm ở phớa dưới. Sau đú nhấc nan dọc 2;4;6;8 lờn và luồn nan ngang thứ nhất vào. Dồn nan ngang thứ nhất khớt với đường nối liền cỏc nan dọc.

+ Đan nan ngang thứ hai: nhấc nan dọc 1;3;5;7;9 và luồn nan ngang thứ hai vào. Dồn nan ngang thứ hai khớt với nan ngang thứ nhất.

+ Đan nan ngang thứ ba giống đan nan ngang thứ nhất.

+ Đan nan ngang thứ tư giống đan nan ngang thứ hai.

+ Sau khi học sinh nắm được quy trỡnh thực hiện, giỏo viờn tổ chức cho học sinh thực hành. Trong khi học sinh thực hành giỏo viờn quan sỏt, giỳp đỡ những học sinh cũn lỳng tỳng để cỏc em hồn thành sản phẩm.

+Giỏo viờn tổ chức cỏch trang trớ.

+ Giỏo viờn chọn vài tấm đan đẹp nhất khen ngợi học sinh đú.

+ Giỏo viờn đỏnh giỏ sản phẩm của học sinh.

+ Cứ đan như vậy cho đến hết nan ngang thứ bảy.

- Bước 3. Dỏn nẹp xung quanh tấm đan. + Bụi hồ vào mặt sau của 4 nan cũn lại làm nẹp (h.1).

+ Học sinh thực hành.

+ Học sinh cắt nan cần thẳng đỳng ụ (kĩ thuật).

+ Học sinh trang trớ, trưng bày sản phẩm.

4. Củng cố & dặn dũ:

+ Giỏo viờn nhận xột sự chuẩn bị, tinh thần thỏi độ học tập và kĩ năng đan nan của học sinh.

+ Dặn dũ học sinh giờ sau chuẩn bị bỡa màu, thủ cụng, thước kẻ, bỳt chỡ, kộo thủ cụng, hồ dỏn để học bài “ Đan nong đụi”.

THỦ CễNG

ĐAN NONG ĐễI

(TIẾT 1)

I. MỤC TIấU:

- Học sinh biết cỏch đan nong đụi.

- Đan được nong đụi .dồn được nan nhưng cú thể chưa chặt khớt. Dỏn được nẹp xung quanh tấm đan.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Mẫu tấm đan nong đụi cú nan dọc và nan ngang khỏc màu nhau. - Cú kớch thước đủ lớn để học sinh quan sỏt.

- Tranh quy trỡnh và sơ đồ đan nong đụi. Bỡa màu (giấy thủ cụng), bỳt chỡ, kộo thủ cụng, hồ dỏn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:1. Khởi động (ổn định tổ chức). 1. Khởi động (ổn định tổ chức).

2. Kiểm tra bài cũ:(4 phỳt)

- Giỏo viờn kiểm tra đồ dựng học tập của học sinh.

3. Bài mới:THỜI THỜI

GIAN

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIấN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 10 phỳt 15 phỳt * Hoát ủoọng 1. Giaựo viẽn hửụựng daĩn hóc sinh quan saựt vaứ nhaọn xeựt.

Múc tiẽu: HS ủan ủuựng quy trỡnh vaứ trỡnh baứy saỷn phaồm ủép. * Hoát ủoọng 2: Giaựo viẽn hửụựng daĩn maĩu. Múc tiẽu: HS quan saựt vaứ nhaọn xeựt ủửụùc caựh ủan nong ủõi.

Caựch tieỏn haứnh:

+ Giaựo viẽn giụựi thieọu taỏm ủan nong ủõi vaứ hóc sinh quan saựt (h.1)

+ Giaựo viẽn gụùi yự ủeồ hóc sinh quan saựt vaứ so saựnh taỏm ủan nong moỏt cuỷa baứi trửụực vụựi taỏm ủan nong ủõi.(kớch thửụực caực nan ủan baống nhau nhửng caựch ủan khaực nhau).

+ Giaựo viẽn nẽu taực dúng vaứ caựch ủan nong ủõi trong thửùc teỏ.

Caựch tieỏn haứnh:

- Bửụực 1. Keỷ, caột caực nan.

+ Keỷ caực ủửụứng keỷ dóc, ngang caựch ủều nhau 1 õ. ẹoỏi vụựi tụứ giaỏy bỡa khõng coự doứng keỷ caựch keỷ nhử ủaừ laứm ụỷ baứi 13.

+ Caột caực nan dóc.

+ Caộr caực nan ngang vaứ 4 nan duứng ủeồ daựn nép xung quanh.

+ Caột nan ngang vaứ nan dóc khaực

Hóc sinh quan saựt vaứ nhaọn xeựt.

5 phút

4. Cuỷng coỏ & daởn doứ:

maứu (h.3).

- Bửụực 2. ẹan nong ủõi.

+ Caựch ủan nong ủõi laứ nhaỏc 2 nan, ủeứ 2 nan vaứ leọch nhau 1 nan dóc (cuứng chiều) giửừa 2 haứng nan ngang liền kề.

Caựch ủan nong ủõi (h.4a;4b).

+ ẹan nan ngang thửự nhaỏt: ủaởt caực nan dóc gioỏng nhử ủan nong moỏt. Nhaỏc caực nan dóc 2;3;6;7 vaứ luồn nan ngang thửự nhaỏt vaứo. Dồn nan ngang khớt vụựi ủửụứng noỏi nan dóc. + ẹan nan ngang thửự hai: nhaỏc caực nan dóc 3;4;7;8 vaứ luồn nan ngang thửự hai vaứo. Dồn nan ngang thửự hai khớt vụựi nan ngang thửự nhaỏt.

+ ẹan nan ngang thửự ba: ngửụùc vụựi ủan nan ngang thửự nhaỏt, nghúa laứ nhaỏc caực nan dóc 1;4;5;8;9 vaứ luồn nan ngang thửự ba vaứo. Dồn nan ngang thửự ba khớt vụựi nan ngang thửự hai.

+ ẹan nan ngang thửự tử: ngửụùc vụựi ủan nan ngang thửự hai, nghúa laứ nhaỏc caực nan dóc 1;2;5;6;9 vaứ luồn nan ngang thửự tử vaứo. Dồn nan ngang thửự tử khớt vụựi nan ngang thửự ba.

+ ẹan nan ngang thửự naờm gioỏng nan thửự nhaỏt.

+ ẹan nan ngang thửự saựu gioỏng nan thửự hai.

+ ẹan nan ngang thửự baỷy gioỏng nan thửự ba.

- Bửụực 3. Daựn nép xung quanh taỏm ủan.

+ Duứng 4 nan coứn lái daựn theo 4 cánh cuỷa taỏm ủan ủeồ ủửụùc taỏm ủan nong ủõi nhử taỏm ủan maĩu.

+ Nhaọn xeựt tieỏt hóc.

+ Daởn doứ hóc sinh về nhaứ taọp keỷ, caột ủan nong ủõi. CBB: giaỏy bỡa cửựng (thuỷ cõng), keựo, hồ daựn tieỏt sau

S

+ Hóc sinh taọp keỷ, caột caực nan ủan baống giaỏy, bỡa vaứ taọp ủan nong ủõi.

Tuần : 24 Tiết : 24 Ngày dạy :

Bài dạùy : ĐAN NONG ĐễI (T2) I. MỤC TIấU:

Một phần của tài liệu GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 3 CẢ NĂM_BỘ 3 (Trang 53 -53 )

×