0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (36 trang)

16.LÀM VIỆC VỚI BẢNG LAYER COMPS

Một phần của tài liệu TÌM HIỂU VỀ LAYERS TRONG PHOTOSHOP (Trang 33 -34 )

Layer Comp là một ảnh hoặc bức ảnh chụp nhanh (snapshot) của trạng thái hiện hành của bảng Layer. Khi bạn tạo một Layer Comp, bạn ghi chép sự hiển thị Layer, vị trí của một layer bên trong tài liệu và bất kỳ Layer Style được áp dụng cho ảnh. Thực hiện các thay đổi với các layer trong tài liệu và sau đó cập nhật bảng layer Comps sẽ tạo một Layer Comps mới. Bất cứ lúc nào bạn muốn xem một layer Comps cụ thể, chỉ việc chọn nó từ Bảng Layer Comps. Các Layer Comps tạo những phiên bản khác nhau của tài liệu và lưu tất cả chúng trong một file , cho bạn những tùy chọn sáng tạo khác nhau cho cùng một tài liệu. Ngoài ra chúng cho bạn những tùy chọn để in cùng một tài liệu với các biến thể khác nhau bằng cách chọn các Layer Comps khác nhau trong quá trình in.

1. Mở một tài liệu.

3. Nhấp Nút Create New Layer Comps để tạo một snapshots của trạng thái hiện hành của ảnh.

4. Chọn các hộp kiểm để điều chỉnh sự hiển thị, vị trí hoặc diện mạo (layer style) của một layer. Nhấp OK.

5. Nhấp nút Create New Layer Comps để tạo một snapshot khác của trạng thái hiện hành của ảnh. 6. Lập lại các bước 4 và 5 để tạo nhiều layer comp tùy theo mức cần thiết.

7. Nhấp mủi tên Trái và mủi tên phải để duyệt qua các layer comp hiện hành.

8. Nhấp Nút Update Layer Comp để cập nhật layer comp được chọn lên trạng thái hiện hành của ảnh. 9. Nhấp biểu tượng layer comp để thay đổi ảnh hiện hành sang trạng thái layer comp được chọn. 10. Để loại bỏ một alyer comp, nhấp Nút Delete Layer Comp.

Một phần của tài liệu TÌM HIỂU VỀ LAYERS TRONG PHOTOSHOP (Trang 33 -34 )

×