0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (36 trang)

13.NHÂN ĐÔI MỘT LAYER

Một phần của tài liệu TÌM HIỂU VỀ LAYERS TRONG PHOTOSHOP (Trang 32 -33 )

Nhân đôi một layer là tạo một bản sao của layer được chọn. Khi đã tạo một bản sao layer, nó trở thành một ảnh riêng biệt bên trong một tài liệu . Sau đó bạn có thể bắt đầu tạo mọi thay đổi trên layer mới. Nhân đôi một layer sẽ cho bạn khả năng điều khiển riêng mỗi layer và áp dụng hiệu ứng không có tính hủy diệt vào ảnh bằng việc tạo chúng trên một bản sao của ảnh thay vì đồi tượng gốc.

1. Chọn layer mà bạn muốn nhân đôi.

2. Nhấp nút Layer Options và chọn Duplicate Layer. 3. Nhập một tên layer mới..

4. Để đặt layer trong một tài liệu mới mở, nhấp mủi tên danh sách Document, và chọn một tài liệu. Nhấp OK.

5. Bạn có thể nhân đôi layer bằng cách rê layer lên trên nút Create a New Layer. Photoshop tạo một bản sao chính xác của layer và thêm từ Copy ở cuối tên layer gốc.

14.XÓA CÁC LAYER

Photoshop cho phép bạn tạo lên đến 8.000 layers thêm layer vào một tài liệu thì cũng cho bạn được xóa các layer. Hãy nhớ khi bạn đã xóa layer và lưu tài liệu, không có cách nào phục hồi layer đã xóa. Tuy nhiên trong khi tài liệu đang mở, bạn có thể phục hồi lại layer thông qua bảng History . Bạn có thể xóa layer được hiển thị hoặc đang bị ẩn. Nếu có một số layer rổng, bạn có thể xóa chúng cùng một lúc bằng cách sử dụng lệnh Delete All Emty Layers trên Menu con Scripts trong Menu File.

 Chọn các layers mà bạn muốn xóa | Nhấp nút Delete Layer và nhấp Yes.  Bạn có thể rê các layer muốn xóa đè lên nút Delete Layer.

 Bạn có thể xóa các Layer ẩn: Nhấp nút Layer Options và chọn Delete Hidden Layers.  Xóa Layer rổng: Vòa Mneu File | Scripts | Nhấp Delete All Empty layers.

15.THAY ĐỔI CÁC THUC TÍNH LAYER

Hộp thoại Layer Properties cho bạn điều khiển 2 đặc điểm rất quan trọng của một layer: Tên của layer và màu nhận dạng của nó. Ví dụ : Bạn làm việc trên một tài liệu có 20 layer và bạn không đặt tên các layer, sau khoảng một khoảng thời gian bạn sẽ quên nội dung của mỗi layer. Khi bạn đặt tên layer , bạn sẽ nhận biết được thông tin chứa bên trong layer đó. Ngoài ra bạn có thể sử dụng tùy chọn Colorize để áp dụng một màu vào nhóm layer riêng biệt. Ví dụ : Tô màu các layer Type thành màu đỏ. Các đặc tính layer dường như không quan trọng, nhưng chúng cũng góp phần giúp bạn tổ chức một tài liệu nhiều layer phức tạp.

1. Nhấp nút Layer Options | Nhấp Layer Properties. 2. Thay đổi tên của Layer.

3. Nhấp mủi tên danh sách Color và chọn một màu. Nhấp OK.

Một phần của tài liệu TÌM HIỂU VỀ LAYERS TRONG PHOTOSHOP (Trang 32 -33 )

×