0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (135 trang)

Bộ xen/rẽ quang OADM

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGN (Trang 54 -54 )

Bộ xen/rẽ quang thƣờng đƣợc sử dụng trong cỏc mạng đụ thị và mạng đƣờng dài vỡ tớnh hiệu quả cao của nú, đặc biệt với cấu hỡnh của cỏc vũng quang hay mạng tuyến tớnh. OADM thƣờng đƣợc đặt ở giữa cỏc bộ ghộp kờnh và phõn kờnh quang. OADM khụng thực hiện chức năng ghộp hay tỏch tất cả cỏc bƣớc súng mà nú cho phộp tỏch hay ghộp một hay nhiều bƣớc súng cũn cỏc bƣớc súng cũn lại đƣợc cho qua.

Ở một vài khớa cạnh chức năng OADM giống với chức năng ADM của SDH/SONET , ngoại trừ là OADM xen rẽ đƣợc trực tiếp đối với cỏc bƣớc súng quang và khụng cú sự chuyển đổi quang điện ở bộ phận này. Hỡnh 2.11 chỉ ra sơ đồ của OADM , trong sơ đồ này cú thể hiện cỏc bộ khuếch đại trƣớc và sau quỏ trỡnh xen/rẽ bƣớc súng. Tuy nhiờn cỏc bộ khuếch đại là cấu hỡnh tuỳ chọn đối với cỏc nhà sản xuất thiết bị. OADM n 2 1 Fiber Fiber n 2 1 n n n 2 1 Amp Amp

Cú hai kiểu phổ biến của OADM, thế hệ thứ nhất là thiết bị đó đƣợc cấu hỡnh để tỏch cỏc bƣớc súng đó đƣợc xỏc định từ trƣớc và cho qua cỏc bƣớc súng khỏc. Thế hệ thứ hai là cỏc thiết bị OADM cú thể cấu hỡnh lại đƣợc và cho phộp lựa chọn bất kỹ bƣớc súng nào đƣợc xen hay rẽ.

Cỏc mạch lọc màng mỏng đƣợc xem nhƣ là cụng nghệ chớnh cho OADM trong cỏc mạng WDM nội thị hiện tại bởi đặc tớnh ổn định và giỏ thành hợp lý của nú. Khi cỏc OADM thế hệ thứ hai đƣợc phỏt triển mạnh mẽ thỡ cỏc kỹ thuật nhƣ cỏch tử dẫn súng (AWG) hay bộ vũng quang kết hợp với cỏch tử Bragg hoặc giao thoa kế MZI đƣợc xem là những lựa chọn phự hợp cho OADM.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGN (Trang 54 -54 )

×