0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (135 trang)

ĐẶC ĐIỂM CỦA CễNG NGHỆ DWDM

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGN (Trang 36 -36 )

Truyền dẫn sử dụng cụng nghệ WDM cú nhiều ƣu điểm nổi bật, trong đú đỏng chỳ ý là cỏc đặc điểm sau:

- Cụng nghệ DWDM đƣợc lựa chọn sử dụng trong cỏc mạng đụ thị, mạng đƣờng trục hay cỏp quang biển là do cỏc đặc tớnh ƣu việt của nú. Trƣớc hết cụng nghệ này cho phộp cú thể đạt đƣợc dung lƣợng truyền dẫn lớn. Hệ thống WDM cú

thể mang nhiều kờnh quang, mỗi kờnh quang ứng với tốc độ bit nào đú. Do đú hệ thống WDM cú dung lƣợng truyền dẫn lớn hơn nhiều so với cỏc hệ thống TDM. Hiện nay hệ thống WDM 80 bƣớc súng với mỗi bƣớc súng mang tớn hiệu TDM 2,5Gbit/s, tổng dung lƣợng hệ thống sẽ là 200Gbit/s đó đƣợc thử nghiệm thành cụng. Trong khi đú thử nghiệm hệ thống TDM, tốc độ bit mới chỉ đạt tới STM-256 (40Gbit/s).

- Cụng nghệ này cho phộp loại bỏ cỏc yờu cầu khắt khe cũng nhƣ những khú khăn gặp phải đối với hệ thống TDM tốc độ cao. Khụng giống nhƣ TDM khi lƣu lƣợng truyền dẫn tăng ta phải tăng tốc độ truyền dữ liệu, ở WDM ta chỉ cần tăng số kờnh bƣớc súng truyền tớn hiệu mà vẫn đảm bảo tốc độ trờn từng kờnh là thấp. Điều này làm giảm đỏng kể tỏc động bất lợi của hiện tƣợng phi tuyến khi truyền dẫn ở tốc độ cao.

- Đỏp ứng linh hoạt việc nõng cấp dung lƣợng hệ thống, thậm chớ ngay cả khi hệ thống vẫn đang hoạt động. Kỹ thuật WDM cho phộp tăng dung lƣợng của cỏc mạng hiện cú mà khụng phớ lắp đặt thờm sợi quang mới (hay cỏp quang). Bờn cạnh đú nú cũng mở ra một thị trƣờng mới đú là thuờ kờnh quang (hay bƣớc súng quang) ngoài việc thuờ sợi hoặc cỏp. Việc nõng cấp chỉ đơn giản là cắm thờm cỏc Card mới trong khi hệ thống vẫn hoạt động (plug-in-play).

- Quản lý băng tần hiệu quả và tỏi cấu hỡnh mềm dẻo và linh hoạt. Nhờ việc định tuyến và phõn bổ bƣớc súng trong mạng WDM nờn nú cú khả năng quản lý hiệu quả băng tần truyền dẫn và cấu hỡnh lại dịch vụ mạng trong chu kỳ sống của hệ thống mà khụng cần đi lại cỏp hoặc thiết kế lại mạng hiện tại.

Giảm chi phớ đầu tƣ mới. Bờn cạnh những ƣu điểm trờn WDM cũng bộc lộ một số mặt hạn chế nằm ở ngay bản thõn cụng nghệ. Đõy cũng chớnh là những thỏch thức cho cụng nghệ này:

+ Dung lƣợng hệ thống vẫn cũn quỏ nhỏ bộ so với băng tần sợi quang. Cụng nghệ WDM ngày nay rất hiệu quả trong việc nõng cao dung lƣợng nhƣng nú cũng chƣa khai thỏc triệt để băng tần rộng lớn của sợi quang. Cho dự cụng nghệ cũn phỏt triển nhƣng dung lƣợng WDM cũng sẽ đạt đến giỏ trị tới hạn.

+ Chi phớ cho khai thỏc và bảo dƣỡng tăng do cú nhiều hệ thống cựng hoạt động hơn

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGN (Trang 36 -36 )

×