0
Tải bản đầy đủ (.ppt) (38 trang)

Bài tập tình huống:

Một phần của tài liệu TƯ LIỆU SẢN XUẤT (Trang 36 -38 )

Bài tập tình huống:

1.Hãy chứng minh rằng sự biến đổi và phát triển của sở hữu 1.Hãy chứng minh rằng sự biến đổi và phát triển của sở hữu là quá trình lịch sử tự nhiên. Có thể xóa bỏ ngay chế độ tư là quá trình lịch sử tự nhiên. Có thể xóa bỏ ngay chế độ tư

hữu được không ? Vì sao ? hữu được không ? Vì sao ?

2.Theo Bạn để thực hiện vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước 2.Theo Bạn để thực hiện vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước thì doanh nghiệp nhà nước có cần thiết phải giữ vị trí độc

thì doanh nghiệp nhà nước có cần thiết phải giữ vị trí độc quyền không ? Vì sao ?

quyền không ? Vì sao ?

3.Giả định Bạn là một nhà hoạch định chính sách, hãy dự báo 3.Giả định Bạn là một nhà hoạch định chính sách, hãy dự báo xu hướng vận động và đề xuất ba giải pháp mà bạn cho là

xu hướng vận động và đề xuất ba giải pháp mà bạn cho là

thiết thực nhất theo thứ tự để phát triển TPKT cá thể, tiểu chủ thiết thực nhất theo thứ tự để phát triển TPKT cá thể, tiểu chủ

ở nước ta hiện nay. ở nước ta hiện nay.

3737 37

4.Có quan điểm cho rằng: phát triển kinh tế tư bản tư 4.Có quan điểm cho rằng: phát triển kinh tế tư bản tư

nhân đòi hỏi phải tăng cường quản lý nhà nước đối nhân đòi hỏi phải tăng cường quản lý nhà nước đối

với thành phần kinh tế này… với thành phần kinh tế này…

Bạn có nhận xét gì về quan điểm trên, nếu Bạn là Bạn có nhận xét gì về quan điểm trên, nếu Bạn là một nhà đầu tư tư nhân.

một nhà đầu tư tư nhân.

5. Giữa hai phạm trù “tập thể hóa” và “hợp tác hóa” 5. Giữa hai phạm trù “tập thể hóa” và “hợp tác hóa” cái nào thuộc về lực lượng sản xuất, quan hệ sản

cái nào thuộc về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, vì sao bạn có sự lựa chọn đó ?

xuất, vì sao bạn có sự lựa chọn đó ?

6. Theo Bạn trong nông nghiệp ở nước ta: hộ nông 6. Theo Bạn trong nông nghiệp ở nước ta: hộ nông dân cá thể và hợp tác xã nông nghiệp hình thức tổ dân cá thể và hợp tác xã nông nghiệp hình thức tổ

chức sản xuất kinh doanh nào phù hợp hơn ? Hãy đưa chức sản xuất kinh doanh nào phù hợp hơn ? Hãy đưa

ra những dẫn chứng sinh động để minh họa cho ra những dẫn chứng sinh động để minh họa cho

nhận định của Bạn. nhận định của Bạn.

7. Những cuộc đình công của công nhân liên tiếp diễn ra 7. Những cuộc đình công của công nhân liên tiếp diễn ra trong thời gian qua đều tập trung ở các doanh nghiệp có vốn trong thời gian qua đều tập trung ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, theo bạn đâu là nguyên nhân và giải pháp đầu tư nước ngoài, theo bạn đâu là nguyên nhân và giải pháp

cho vấn đề trên ? cho vấn đề trên ?

Một phần của tài liệu TƯ LIỆU SẢN XUẤT (Trang 36 -38 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×