0
Tải bản đầy đủ (.ppt) (38 trang)

Phương hướng phát triển KT TBTN:

Một phần của tài liệu TƯ LIỆU SẢN XUẤT (Trang 25 -30 )

Phương hướng phát triển KT TBTN:

Khuyến khích phát triển rộng rãi trong các ngành Khuyến khích phát triển rộng rãi trong các ngành

nghề SX – KD luật pháp không cấm. nghề SX – KD luật pháp không cấm.

Bảo hộ quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp, tạo điều Bảo hộ quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện thuận lợi về tín dụng, khoa học công nghệ và kiện thuận lợi về tín dụng, khoa học công nghệ và

đào tạo nhân lực. đào tạo nhân lực.

Xóa bỏ định kiến đối với kinh tế TBTN, tạo môi Xóa bỏ định kiến đối với kinh tế TBTN, tạo môi

trường pháp lý thuận lợi để phát triển. trường pháp lý thuận lợi để phát triển.

Khuyến khích chuyển thành DN cổ phần, bán cổ Khuyến khích chuyển thành DN cổ phần, bán cổ

phiếu cho người lao động, liên kết với các thành phần phiếu cho người lao động, liên kết với các thành phần

kinh tế khác. kinh tế khác.

Tăng cường vai trò quản lý của nhà nước nhằm hạn Tăng cường vai trò quản lý của nhà nước nhằm hạn

chế tính tự phát. chế tính tự phát.

II.2.4 Kinh tế tư bản nhà nước (KT TBNN):II.2.4 Kinh tế tư bản nhà nước (KT TBNN):

Là TPKT thể hiện sự liên kết về kinh tế giữa nhà Là TPKT thể hiện sự liên kết về kinh tế giữa nhà nước (XHCN) với kinh tế tư bản tư nhân trong và nước (XHCN) với kinh tế tư bản tư nhân trong và

ngoài nước. ngoài nước.

Sự tồn tại KTTBNN là tất yếu khách quan, phù hợp Sự tồn tại KTTBNN là tất yếu khách quan, phù hợp với lý luận về TKQĐ lên CNXH.

với lý luận về TKQĐ lên CNXH.

Ở Việt Nam, KTTBNN tồn tại dưới các hình thức: xí Ở Việt Nam, KTTBNN tồn tại dưới các hình thức: xí nghiệp liên doanh, hợp tác sản xuất, gia công, đại lý. nghiệp liên doanh, hợp tác sản xuất, gia công, đại lý.

… …

2727 27 Các Hình Thức Tổ Chức Sản Xuất Kinh Doanh Của KT TBNN Với Tư Nhân Trong nước Với Tư Bản Nước ngoài -Công ty hợp doanh -Công ty cổ phần -Công ty liên doanh

-Các khu chế xuất, công nghiệp

-Gia công, đại lý -Tư vấn kỹ thuật

II.2.5 Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài:II.2.5 Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài:

là khu vực kinh tế bao gồm các DN: 100% vốn nước là khu vực kinh tế bao gồm các DN: 100% vốn nước

ngoài, các liên doanh giữa đối tác bên ngoài với ngoài, các liên doanh giữa đối tác bên ngoài với

DNNN hoặc với DN thuộc các TPKT khác. DNNN hoặc với DN thuộc các TPKT khác.

Vai tròVai trò: đóng góp cho xuất khẩu và giải quyết việc : đóng góp cho xuất khẩu và giải quyết việc làm ngày càng nhiều, đóng góp vào GDP ngày càng làm ngày càng nhiều, đóng góp vào GDP ngày càng

tăng… tăng…

Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là phù Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là phù

hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước

ta. ta.

Phướng phát triểnPhướng phát triển: cải thiện môi trường kinh tế và : cải thiện môi trường kinh tế và pháp lý tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư; hướng pháp lý tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư; hướng

2929 29

- V n thực hiện t 4,2 - 4,5 t USD, t ng 24% so - V n thực hiện t 4,2 - 4,5 t USD, t ng 24% so ốố đạđạ ỉỉ ăă

v i n m 2006; ớ ă

v i n m 2006; ớ ă

- C c u ngành: công nghi p - xây dựng khoảng - C c u ngành: công nghi p - xây dựng khoảng ơ ấơ ấ ệệ

60%, nông - lâm -ngư nghiệp 6% về d ch v 34%;ị ụ

60%, nông - lâm -ngư nghiệp 6% về d ch v 34%;ị ụ

- Doanh thu xu t kh u c a khu v c có v n u t - Doanh thu xu t kh u c a khu v c có v n u t ấấ ẩẩ ủủ ựự ố đầ ưố đầ ư

n c ngoài t 17 t USD (t ng 23% so v i n m ướ đạ ỉ ă ớ ă

n c ngoài t 17 t USD (t ng 23% so v i n m ướ đạ ỉ ă ớ ă

2006), nh p kh u 19 t USD (t ng 16,5 % so v i ậ ẩ ỉ ă ớ

2006), nh p kh u 19 t USD (t ng 16,5 % so v i ậ ẩ ỉ ă ớ

n m 2006).ă

n m 2006).ă

- Khu v c doanh nghi p có v n u t n c ngoài - Khu v c doanh nghi p có v n u t n c ngoài ựự ệệ ố đầ ư ướố đầ ư ướ

tuy n d ng 24 v n lao ng tr c ti p, a t ng ể ụ ạ độ ự ế đư ổ

tuy n d ng 24 v n lao ng tr c ti p, a t ng ể ụ ạ độ ự ế đư ổ

s lao ng trong khu v c u t n c ngồi l y ố độ ự đầ ư ướ ũ

s lao ng trong khu v c u t n c ngồi l y ố độ ự đầ ư ướ ũ

k n cu i n m 2007 là 1,4 tri u ng i;ế đế ố ă ệ ườ

k n cu i n m 2007 là 1,4 tri u ng i;ế đế ố ă ệ ườ

- V n c p m i t 6,8 t USD, (t ng 5% so v i - V n c p m i t 6,8 t USD, (t ng 5% so v i ốố ấấ ớ đạớ đạ ỉỉ ăă ớớ

n m 2006) trong ó v n u t c p m i t ă đ ố đầ ư ấ ớ đạ

n m 2006) trong ó v n u t c p m i t ă đ ố đầ ư ấ ớ đạ

kho ng 5 t USD.( nguồn: Bộ KH-ĐT)ả ỉ

Một phần của tài liệu TƯ LIỆU SẢN XUẤT (Trang 25 -30 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×