0
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Phương hướng giải quyết

Một phần của tài liệu ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN.DOC (Trang 47 -50 )

Lý luận chun, phân tích thực trạng công tác kế toán NVL, CCDC và khuyến nghị những biện pháp giải quyết.

KẾT LUẬN

Trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế và điều kiện nền kinh tế khủng hoảng hiện nay, việc duy trì và khẳng định thương hiệu của những doanh nghiệp may là không hề đơn giản. Với lịch sử hình thành và phát triển lâu dài của mình, Công ty cổ phần May Hưng Yên chắc chắn sẽ duy trì và tìm được chỗ đứng trên thị trường Quốc tế cũng như thị trường trong nước, việc này sẽ được thực hiện nhờ sự đoàn kết và quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên công ty.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty cổ phần May Hưng Yên mà trực tiếp là phòng Kế toán đã giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo tổng hợp này, cảm ơn giảng viên Luyện Thị Thu Trang đã có những đóng góp ý kiến để em hoàn thành bản báo cáo này.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bản công bố thông tin công ty cổ phần May Hưng Yên

- Biên bản họp Đại hội cổ đông công ty cổ phần May Hưng Yên các năm 2006, 2007, 2008, 2009

- Báo cáo tài chính công ty cổ phần May Hưng Yên năm 2006, 2007, 2008

- Thuyết minh báo cáo tài chính công ty cổ phần May Hưng Yên năm 2008

- Danh sách lao động công ty cổ phần May Hưng Yên năm 2009

- www.hugaco.com.vn - Trang Web công ty cổ phần May Hưng Yên

- www.hungyen.gov.vn - Báo điện tử Hưng Yên

PHỤ LỤC

- Bảng 1: Bảng cân đối kế toán Công ty CP Hưng Yên năm 2006, 2007, 2008

- Bảng 2: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh Công ty CP May Hưng Yên năm 2006, 2007, 2008

Một phần của tài liệu ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN.DOC (Trang 47 -50 )

×