0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (41 trang)

Đo thử giải pháp IBM

Một phần của tài liệu TỐI ƯU HÓA THEO MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH (Trang 35 -40 )

IBM San Volume Controller :

m3. = GRID cho đây nhanh phân tích Quan điêm

phân tích Quan điêm

MDS9500

Fibre Channel »‹ mm ỊẠ TotalStorage® khách hè % Ngâ

ac ang ve Ngan

HH S222 Productivity

VI —<-— hàng, thừa kế các

| " [ Ộ thành phân Grid

WebSphere

II V/2110127/20/)5)21401313

TT Systems Provisioning

mau.

toolbox và SÀN File

_ IBMLTO. IBMLTO. Ï 3¬ DA

IBM FastT __ IBMFastT Services của Động cơ

Mạng lưu trữ ảo hóa

Session Number

Tài chính toàn câu của IBM

Tài chính toàn cầu của IBM có thể cung cấp

tài chính cho toàn bộ giải pháp, cho phép

thanh toán linh hoạt

Sản phẩm phân cứng và phần mềm IBM Sản phẩm Cisco

Sản phẩm Cisco

Dịch vụ IGS

Sản phẩm và dịch vụ IT của bên thứ ba

khác theo yêu câu khách hàng

© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Lộ trình công nghệ IBM-CIisco

Đo thử theo chương

11/03 GA trình tương tác liên tục

4/03 Tích hợp IBM 02/04GA TPM/TSPC đã được lên kế hoạch

Cisco SAN/NAS SAN Volume Tivoli TIM giao mở rộng Cân bằng tải cho Trung tâm dữ liệu

cho Lưới được Controller vào tiếp với Cisco cho dựa trên săn sàng kinh doanh

công bố Cisco MSD 9000 ACS MDS 9000 VEEWLM CÌềcotôiưu hóa cho Môi trường vận hành

theo yêu câu của IBM

40/03 12/03 GA BladeCenter Đo thử đây

IBM/Cisco công Tivoli SAN với chuyền nhanh phân


bố kế hoạch Manager mạch Cisco tích dựa trên

Cung cấp mạng mở rộng và nhật ký Lưới: cho

động và Tự chủ để quản lý lỗi chung tự Ngân hàng

MDS 9000 chủ

WÑ Đã hoàn tát N Bang tiến hành

Session Number

Presentation_ ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Presentation_ ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Lợi ích khách hàng

Session Numbar

Lợi ích khách hàng

-_ Trung tâm dữ liệu sẵn sàng kinh doanh của Cisco tối ưu hóa cho môi trường vận hành theo yêu câu của IBM

ưu hóa cho môi trường vận hành theo yêu câu của IBM

có thế giúp:

Cho phép chuyển đổi doanh nghiệp

Giảm TCO

Tăng năng suất nhân viên

Giảm rủi ro

° _IBM và Cisco có thê cung cấp cơ sở hạ tâng linh hoạt,

an toàn, có khả năng mở rộng và mêm dẻo hơn, cho

phép chuyên đồi doanh nghiệp từ hôm nay

° Làm việc với cơ sở hạ tầng hiện tại của bạn (không phải giải pháp Tháo & Thay)

phải giải pháp Tháo & Thay)

„ Cung cấp giá trị độc đáo mà khách hàng không thể có được từ hai nhà cung cấp khác

được từ hai nhà cung cấp khác

Session Number

Presentation_ ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Presentation_ ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Tổng kết


- _ Trung tâm dữ liệu sẵn sàng kinh doanh Cisco tối ưu hóa với môi trường vận hành theo yêu cầu IBM là giải pháp tương tác đã được đo thử và lập văn bản

theo yêu cầu IBM là giải pháp tương tác đã được đo thử và lập văn bản

Cisco đã cài đặt môi trường vận hành theo nhu cầu trong các phòng thí nghiệm BRCD và IBM đã cài đặt trung tâm dữ liệu sẵn sàng kinh doanh trong phòng thí nghiệm Trung tâm thiết kế theo yêu cầu

dữ liệu sẵn sàng kinh doanh trong phòng thí nghiệm Trung tâm thiết kế theo yêu cầu

Đo thử sẽ được mở rộng cho phòng thí nghiệm tại Montpelier của IBM cho Chuyển đổi doanh ngân hàng lỗi và cho

phòng thí nghiệm của IBM tại Austin cho giải pháp Lưới

- _ Thừa kế một số sản phẩm và dự án công nghệ mới và hiện tại của IBM và Cisco

Bao gồm eWLM, Provisioning, Virtualization Engine, IGESM, Autonomics, BladeCenter

Một phần của tài liệu TỐI ƯU HÓA THEO MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH (Trang 35 -40 )

×