0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (41 trang)

Tài chính toàn câu của IBM cho giải pháp

Một phần của tài liệu TỐI ƯU HÓA THEO MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH (Trang 30 -33 )

Thỏa thuận thử nghiệm nhiều pha

Tự động hóa và đồng bộ hóa Mức dịch vụ

'P){31]T/T! DiÊH vũ DiEH'vũ DiÊH vữ SắP xéP

an ninh tải công Việc cau hình khả năng đữ liệU::.

Mạng Lập bản đồ tài nguyên Thông tin...

Dịch vụ cơ sở hạ tầng F-irewall'

F-irewall'

le 111 1I15-10111011 5Ä RE h ° Cung cấp 4 chào

M2012 hàng sản phâm mới

và kết hợp các sản

. " phẩm hạng quốc tế

TưnG vào thỏa thuận thử

nghiệm nhiều pha

trong một thử nghiệm

tương tác có vai trò

làm cơ sở cho kiểm

nghiệm công nghệ

tương lai và phát triển

khả năng dịch vụ

chuyên nghiệp tiên

tiền. WebSphere

WebSphere

II V/2110127/20/)5)21401313 JJ12112I9J<f

Systems Provisioning

MDS9500

Fibre Channel

Directors Productivity

IBMLTO IBMLTO

IBM FastT ___IBMFastT Mạng lưu trữ

Mạng lưu trữ

SE

Thỏa thuận tiếp thị nhiêu pha

°‹ IBM và Cisco đã ký thỏa thuận

nhiều pha mới về các cô gắng tiệp thị hợp tác cho giải pháp

tiệp thị hợp tác cho giải pháp

này

Được thúc đây bởi viễn cảnh và yêu câu của những khách hàng

yêu câu của những khách hàng

chung


Thỏa thuận đây đủ xuyên. suốt nhiều bộ phận của IBM và nhiêu

nhiều bộ phận của IBM và nhiêu

đơn vị kinh doanh của ClIsco

Những sự kiện khách hàng chung

© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Giải pháp công nghiệp của IBM cho Dịch vụ tài chính và ngân hàng

Dịch vụ tài chính và ngân hàng

‹ Chuyên đổi ngân hàng lõi

‹ Chuyên đổi ngân hàng lõi

Một phần của tài liệu TỐI ƯU HÓA THEO MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH (Trang 30 -33 )

×