0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (28 trang)

HỆ THỐNG CÁC CễNG TRèNH KỸ THUẬT HẠ TẦNG TRONG QUY HOẠCH Đễ THỊ

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ - KTS. TÔ VĂN HÙNG.PDF (Trang 28 -28 )

Đễ THỊ

1. Hệ thống cấp, thoỏt nuớc

1.1.Hệ thống cấp nước:

- Nước dựng trong đụ thị gồm nước dựng cho sản xuất, sinh hoạt. - Nguồn nước cú thể lấy theo hai loại: nước ngầm và nước mặt. - Yờu cầu:

+ Nguồn nước, trạm xử lý nước phải nằm ngoài vựng cỏch ly vệ sinh của đụ thị.

+ Mạng lưới đường ống cấp nước nờn được thiết kế theo mạch vũng khộp kớn để đảm bảo cấp nước liờn tục, trỏnh được hậu quả tắc đường ống khi chưa sửa chữa kịp thời.

+ Hỡnh thức mạng lưới cấp nước phụ thuộc vào lưu lượng và thành phần nước, vào vị trớ nguồn nước.

1.2. Hệ thống thoỏt nước

Thoỏt nuớc đụ thị gồm nước bẩn do sinh hoạt, sử dụng trong cỏc cụng trỡnh thị chớnh và do sản xuất thải ra và nước mưa.

Việc lựa chọn hệ thống thoỏt nước phụ thuộc vào phương phỏp xử lý nước bẩn, thành hpần húa học và vật lý nước thài, nước mưa của khu vựa sản xuất và dõn cư.

Hệ thống thoỏt nước độc lập bao gồm hai mạng chủ yếu: thoỏt nước sinh hoạt, cỏc cụng trỡnh thị chớnh và nước thải trong sản xuất sau khi qua cỏc cụng trỡnh làm sạch, thoỏt nước mưa.

2. Cấp điện

Nguồn cung cấp điện từ mạng lưới điện quốc gia.

- Đường điện cao thế đặt trờn khụng, dọc theo đường ụ tụ, trong cỏc khu cỏch ly vệ sinh - Đường điện hạ thế cú thể bố trớ trờn khụng hoặc ngầm dưới đất.

- Trạm hạ thế trong đụ thị bao gồm trạm hở và kớn. Yờu cầu cỏch ly đối với trạm biến thế hở theo khoảng cỏch quy định.

3. Cấp nhiệt

Nguồn cấp nhiệt chủ yếu từ nguồn nhiệt của nhà mỏy nhiệt và lũ hơi

Yờu cầu hệ thống dẫn nhiệt cần được thiết kế theo mạng khộp kớn để đảm bảo nhiệt lượng đồng đề cho đụ thị

4. Cấp khớ đốt

Nguồn cung cấp khớ đốt bao gồm trạm chứa và trạm phõn phối

Diện tớch đất xõy trạm chứa khoảng 500m2 cho 1 triệu một khối khớ đốt. Diện tớch đất xõy trạm phõn phối phụ thuộc vào cụng suất của trạm.

Trạm chứa và phõn phối khớ đốt cần cú khoảng cỏch cỏch ly thớch hợp. Hệ thống ống dẫn khớ đốt cần đảm bảo an toàn, hệ thống kớn và liờn tục

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ - KTS. TÔ VĂN HÙNG.PDF (Trang 28 -28 )

×