0
Tải bản đầy đủ (.doc) (43 trang)

Chức năng các khối: 1 Khối cảm biến: sử dụng LM

Một phần của tài liệu ĐO VÀ ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ.DOC (Trang 34 -35 )

1. Khối cảm biến: sử dụng LM335

Khối cảm biến dùng để chuyển đổi từ nhiệt độ sang điện áp. Khi nhiệt đọ thay đổi thì điện áp cũng thay đổi rồi da vào khối chuyển đổi tơng tự- số

2. Khối chuyển đổi t ơng tự- số: sử dụng ADC0804

Khối chuyển đổi tơng tự- số có tác dụng chuyển đổi điện áp ở chân ra LM335 thành mã nhị phân 8 bit ở đầu ra đa vào khối điều khiển.

3. Khối điều khiển: dùng vi điều khiển 89S52

Đây là khối trung tâm của mạch. Khối này có các nhiệm vụ sau: + Nhận mã nhị phân từ khối chuyển đổi tơng tự-số, xử lý và đa ra hiển thị dới dạng số thập phân.

+ Đặt nguõng cao, ngỡng thấp của nhiệt độ

+ Điều khiển bật, tắt động cơ hoặc đèn khi nhiệt độ cao hơn ng- ỡng trên hoặc thấp hơn ngỡng dới.

4. Khối hiển thị: dùng bộ giải mã 74LS47 và LED 7 đoạn Anode chung chung

Hiển thị nhiệt độ dới dạng số thập phân

5. Khối Keypad:

Dùng để đặt ngỡng trên và ngỡng dới. Khối này gồm 3 phím: + Phím 1: Chọn chế độ: đặt giá trị ngỡng trên và ngớng d- ới, thoát khỏi chơng trình ngắt

+ Phím 2: Tăng giá trị của ngỡng tren hoặc ngỡng dới + Phím 3: giảm giá trị ngỡng trên hoặc ngỡng dới

6. Khối ổn định nhiệt:

Cảm biến Khối chuyển đổi

tơng tự-số Điều khiển Hiển thị

ổn định nhiệt Keypad

Khối này có 2 chức năng:

+ Khi nhiẹt độ tăng quá ngỡng cho phép, động cơ sẽ quay để giảm nhiệt độ

+ Khi nhiệt độ giảm quá ngỡng cho phép đén sẽ bất sáng để tăng nhiệt độ

Một phần của tài liệu ĐO VÀ ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ.DOC (Trang 34 -35 )

×