0
Tải bản đầy đủ (.doc) (40 trang)

CHƠNG VI VÀO RA DỮ LIỆU VỚI THIẾT BỊ NGOẠI

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH KĨ THUẬT MÁY TÍNH.DOC (Trang 31 -32 )

- Viết từ/ cỏc từ điều khiển để xoỏ mặt nạ cho channel/ cỏc channel cần dựng.

CHƠNG VI VÀO RA DỮ LIỆU VỚI THIẾT BỊ NGOẠI

L. Vai trũ và nhiệm vụ của bộ phối ghộp

L1. Vai trũ của bộ phốt ghộp

Bộ phối ghộp nằm trung sian giữa mỏy vi tớnh và cỏc thiết bị ngoài, đúng vai trũ trung chuyền dữ liệu (nhận và truyền) giữa chỳng.

Khi truyền dữ liệu từ mỏy vi tớnh ra thiết bị ngoài, bộ phối ghộp đúng vai trũ nhận dữ liệu từ mỏy tớnh và là nguồn cấp dữ liệu cho thiết bị ngoài.

Khi truyền dữ liệu từ thiết bị ngoài vào mỏy vi tớnh, bộ phối ghộp đúng vai trũ nhận dữ liệu từ thiết bị ngoài và là nguồn cấp dữ liệu vào cho mỏy tớnh.

L2. Nhiệm vụ của bộ phối ghộp.

Bộ phối ghộp làm nhiệm vụ phối hợp trao đổi dữ liệu giữa mỏy tớnh và thiết bị

ngoài về mức và cụng suất của tớn hiệu, về dạng tớn hiệu, về tốc độ và phơng thức trao đổi.

L2.1. Phối hợp về mức và cụng suất tớn hiệu

Mức tớn hiệu của mỏy vi tớnh thờng là mức (0V, 5V) trong khi của cỏc thiết bị ngoài, hoặc ở mức cao (+ 15V, + 4SV) hoặc rất thấp (<<1V). Do đú, bộ phối ghộp

phải biến đổi cỏc mức trờn cho phự hợp.

Cụng suất của cỏc tớn hiệu trờn bus dữ liệu của mỏy vi tớnh rất nhỏ (cừ vài chục mA), trong khi cần cụng suất lớn hơn nhiều cho thiết bị ngoài. Do đú bộ phối

chộp phải biến đổi cụng suất cho phự hợp.

Ở cỏc ngừ vào và ngừ ra của bộ phối ghộp thờng dựng cỏc mạch đệm ba trạng thỏi.

L2.2. Phối hợp về dạng dữ liệu (tớn hiệu).

Bộ phối ghộp phải đảm bảo tớnh tơng thớch về cơ chế trao đổi dữ liệu giữa mỏy tớnh và thiết bị ngoài.

L2.3. Phối hợp về tốc độ trao đổi dữ liệu.

Mỏy tớnh thờng hoạt động với tốc độ cao, trong khi cỏc thiết bị ngoài thờng hoạt động chậm hơn. Do đú bộ phối ghộp phải cú khả năng cấp, nhận dữ liệu nhanh với mỏy tớnh, nhng với thiết bị ngoại thỡ ngợc lại .

L2.4. Phối hợp về phơng thức trao đổi dữ liệu.

Để đảm bảo sự trao đối dữ liệu một cỏch tin cậy, cần cú bộ phối ghộp và ph-

ơng thức trao đổi dữ liệu diễn ra theo một trỡnh tự nhất định và hợp lý.

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH KĨ THUẬT MÁY TÍNH.DOC (Trang 31 -32 )

×