0
Tải bản đầy đủ (.doc) (40 trang)

CHƠNG VII GIAO DIỆN TRONG MÁY VI TÍNH

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH KĨ THUẬT MÁY TÍNH.DOC (Trang 30 -31 )

- Viết từ/ cỏc từ điều khiển để xoỏ mặt nạ cho channel/ cỏc channel cần dựng.

CHƠNG VII GIAO DIỆN TRONG MÁY VI TÍNH

Một hệ thống mỏy tớnh điển hỡnh từ cỡ nhỏ đến cỡ trung bỡnh, bao gồm một bộ vi Xử lý trung tõm, bộ nhớ trong và hệ thống phối ghộp vào/ ra. Cỏc thành phần này

liờn hệ với nhau thụng qua hệ thống cỏc bus. Chơng này sẽ nghiờn cứu phần cuối cựng của hệ thống mỏy tớnh, là bộ phối ghộp vào/ ra. Cụ thể là cỏc chip phối ghộp vào/ ra, mỏy tớnh đợc liờn hệ với thế giới bờn ngoài thụng qua cỏc chip này.

L. Cỏc chip vào/ ra (L/O chip)

Trong thế giới mỏy tớnh, đó cú rất nhiều loại chip vào/ra và cỏc chủng loại chip mới cũng liờn tục xuất hiện. Trong số cỏc chip thụng dụng cú thể núi đến cỏc chip

điều khiển truyền thụng UARTT, USART, chip điều khiển hiển thị màn hỡnh CRTC, chip điều khiển cỏc đơn vị ổ đĩa HDC/FDC và cỏc chip điều khiển vào/ ra qua cỏc cổng song song PIO.

L.1. Chip nhận - phỏt khụng đồng bộ UART

Chip UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitfer), cú thể đọc một byte dữ liệu từ bus dữ liệu và chuyển từng bit dữ liệu của nú lờn đờng dõy nối tiếp tới

cỏc thiết bị đầu cuối (terminal) hoặc nhận dữ liệu từ terminal. Cỏc chip UARTT thờng

hoạt động ở tốc độ từ 50bps tới 19,2 Kbps.

L2. Chịp nhận - phỏt đồng bộikhụng đồng bộ USART

Chớip USART(Universal Synchronouns Asynchronous Receiver TransmItter) cú thể quản lý việc truyền dữ liệu đồng bộ bằng việc sử dụng nhiều giao thức khỏc nhau, cũng nh cú thể sử dụng tất cả cỏc chức năng của UART.

L3. Cỏc chip vào/ra song song PIO(Parallel I/0)

Một trong những chip PIO điển hỡnh là chip 8255A, nh hỡnh 7.1. Nú cú 24

cổng vào/ra, cú thể ghộp nối với mọi thiết bị tơng thớch TTL, nh bàn phớm, cỏc

chuyển mạch, mỏy in. Cho phộp CPU đọc hoặc ghi cỏc bit dữ liệu trờn mọi cổng vào/ra, làm cho chip này hoạt động rất linh hoạt.

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH KĨ THUẬT MÁY TÍNH.DOC (Trang 30 -31 )

×