0
Tải bản đầy đủ (.ppt) (45 trang)

Tiêm vaexin nhắc nhớ

Một phần của tài liệu KIỂM NGHIỆM VACXIN (Trang 39 -39 )

> Sự khác biệt của đáp ứng miễn dịch sơ ấp và thứ cấp là do vai trị của các tế bào nhớ miễn

0| [8Ï

> Trong đáp ứng miễn dịch thứ cấp, các tế bào

này. phát triền nhanh và mạnh, tạo ra một lớp tế

bào sản xuất kháng thể nhanh và nhiêu hơn nên

kháng thê xuất hiện sớm, hàm lượng nhiều hơn

91-10

> Nếu cách lần dùng vaoxin đầu ưach. 3 - 4 tuân, sử: dụng tiệp lân thứ hai thì đáp ứng miễn dịch sẽ nhanh hơn, mạnh hơn, cĩ thê gấp hàng trái lấn và thời gian miền dich dài hơn.

> Đây là cỡ sở khoa học cho việc tiêm phỏng vaexin

nhắc lại, tạo mức độ miễn dịch cao cho cơ thể.

> Khi kiêm tra hàm lượng KT trong cơ thê đã sử dụng vaoxin kết hợp với cơng cường độc, người ta nhận thấy răng khơng phải KT cứ xuất hiện trong máu là con vật được bảo vệ khỏi sự tân cơng của mãm bệnh cường độc mà lượng KT: phải đạt đến một trị số nhất định thì cơ thê mới ĩ mức độ miễn dịch bảo vệ > Trị số KT: này được gọi là

gưỡng bão hộ:

> Hàm lượng kháng thê càng cao hơn ngưỡng bảo

hộ thì mức độ miền dịch của cơ thê càng ao và

IV. Tái chúng

> Mỗi loại vacxin khi đưa vào cơ thê sẽ gây. ra đáp

Ứng miễn dịch và trạng thái miễn dịch ở động vật

được duy trì một thời gian nhất định gọi là độ dài

miễn dịch.

> Tủy từng loại vaoxin mà thời gian này: dài ngắn khác nhau, khi hết thời gian đĩ cơ thể khơng cịn khả năng. chĩng lại mâm bệnh nữa 3 vì vậy người ta phải tiễn hành tái chủng.

> Như vậy, đề duy trì đáp ứng miễn dịch và nâng

cao khả năng miễn dịch cứ khoảng một thời gian nhất định nên tái chủng vaecxin một lân cho

đĩng vật, tủy theo loại vaexin, tủy theo loại động

vật và tình hình dịch tế.

> Vacxin vơ hoạt, nhất là vaecxin ví khuẩn thường cĩ thời gian miễn dịch ngắn 3 - 9 tháng.

> Vacxin nhược độc, nhất là các vacxin virus

thường cho đáp ứng miễn dịch mạnh, ơn định

và thời gian miễn dịch kéo dài, cĩ 1012 70| 7/9777:

Hình : Đường biêu diễn quy luật hình thành kháng thế khi dùng vacxin ở động vật Hàm - lượng kháng thể

Ngưỡng bảo hộ

I0 ° | c tác động »>

7ngày 21 ngày Thời gian miễn

Hình: Đường biêu diễn phản ứng miễn dịch khi tiêm vacxin nhắc nhớ ` " Hàm lượng kháng thể

Ngưỡng bảo hộ I9 › | tác động mm mm". —————


Sơ chủng Nhắc Thời gian miễn

Hình: Đường biêu diễn phản ứng miễn dịch khi tái chủng Hàm lượng kháng thể

Ngưỡng bảo hộ I0 | tác động

Thời điểm tái Thời gian miễn

Một phần của tài liệu KIỂM NGHIỆM VACXIN (Trang 39 -39 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×