0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (33 trang)

Hình 12.14 Nguyên lý sản xuất kháng thể đơn clôn

Một phần của tài liệu MIỄN DỊCH CHƯƠNG 12. (Trang 30 -31 )

Trong những năm vừa qua người ta đã tạo ra được một bước tiến quan trọng trong sản xuất kháng thể huyết thanh đó là sản xuất kháng thể đơn clôn, tức là kháng thể được sản xuất bởi chỉ một dòng tế bảo, và do đó các phân tử kháng thể được sản xuất ra hoàn toàn giống nhau ở cả vùng thay đổi và vùng hăng định của chúng. Những kháng thể đơn clôn này chỉ phản ứng với một quyết định kháng nguyên nào đó trên kháng nguyên được dùng. Chúng ta biết răng hỗn dịch tế bào lách của con vật được gây mẫn cảm, có chứa nhiều tế bảo B chịu trách nhiệm sản xuất nhiều kháng thể chống nhiều epitope khác nhau trên kháng nguyên đưa vào. Những tế bào B này được cho liên hợp với một dòng tế bào u tủy không sản xuất kháng thê để tạo nên một tế bào lai mang khả năng bất tử của tương bào ác tính. Các tế bào lai sau đó được tách ra và chọn dòng (Hình 12.14). Việc nuôi cấy trên quy mô lớn có thể giúp cung cấp số lượng đáng kể các kháng thể tinh khiết và cho phản ứng với độ chính xác cao. Nhờ vào tiềm năng sử dụng cho chân đoán và điều trị mạnh, cảng ngày người ta càng có nhu câu sản xuất kháng thể đơn clôn người vì chỉ có những kháng thể này mới không tạo nguy cơ xảy ra phản ứng quá mẫn. Tuy vậy, việc sản xuất kháng thể đơn clôn người hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật.

12.11. Kỹ thuật DNA tái tổ hợp và miễn dịch lâm sàng

Những tiến bộ về sinh học phân tử trong những năm qua đã mở ra nhiều ứng dụng quan trọng trong chân đoán và điều trị các bệnh miễn dịch. Do vậy, những nhà miễn dịch

học lâm sang cần phải hiểu những thuật ngữ và phương pháp mà những nhà sinh học phân tử đang sử dụng.

12.I11.1. Kỹ thuật và thuật ngữ

Các enzym endonuelease hạn chế (restriction endonuclease) là những

enzym lấy từ vi khuẩn có khả năng cắt chuỗi DNA tại một vị trí đặc biệt liên

quan đến một trình tự nucleotid nhất định. Dùng những enzym này với những tính đặc hiệu khác nhau cho phép cắt chuỗi DNA thành từng đoạn,

mà mỗi đoạn có chứa một gen đặc biệt cần tách ra khỏi phần còn lại của

phân tử DNA (Hình 12.15).

Endonuclease

hạn chế Chẻ đôi câu trúc DNA đánh dâu

Ki tt. A x12 BIẾN dạng

Điện di trên Blotting trên > ѧ “ đoạn gen

gelagarose Í nitrocellulos “:,` Lai đánh dấu

TẺ EU << krưn

+ T B79

Đoạn gen quan tâm ©

_—mm— ` Đoạn dsI}NA có chứa gen mà ta quan tâm

—zz4— Đoạn ssDNA sau khi tách đôi

Hình 12.15. Lập bản đồ gen băng kỹ thuật Southern Blot

Trong kỹ thuật Southern blot, các đoạn DNA, sau khi được cắt bởi

băng endonuclease hạn chế, được cho điện di trên gel agarose, những đoạn

nhỏ thì di chuyển xa hơn những đoạn lớn. Trong SỐ những đoạn này sẽ có đoạn có chứa gen mà ta quan tâm. Băng cách dùng chât kiêm ta có thê làm tách đôi các đoạn dsÙDNA ra thành các ssÖDNA. Sau khi blot các sslDNA sang

giấy nitrocellulose, ta cho đoạn DNA chuỗi đơn mới được tách lai với một

đoạn ssDNA bồ sung tương ứng đã đánh dấu. Sau khi rửa và quan sát dưới đèn đọc phát xạ (autoradiography) thấy có phát xạ ở vị trí nào thì đó là vị trí có chứa đoạn gen mà ta quan tâm.

Một phần của tài liệu MIỄN DỊCH CHƯƠNG 12. (Trang 30 -31 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×