0
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

Thêm âm thanh vào hoạt cảnh

Một phần của tài liệu CHUYÊN ĐỀ ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG.DOC (Trang 41 -42 )

D. Chiếu sáng (lighting):

F. Thêm âm thanh vào hoạt cảnh

- Khi tạo một hoạt cảnh bạn muốn nghe một âm thanh được thâu để để thêm một cách đồng thời các vị trí khoá với một thời điểm của âm thanh thâu. Khoá chính là những đánh dấu dùng để định nghĩa thời điễm và sự di chuyển của hoạt cảnh.

- PlaybackSpeed phải được gán theo thời gian thực ỏơ dạng có thừ tự để play âm thanh.

- Khi một file âm thanh được load vào trong khung cảnh thì node audio được tạo ra với tên node trùng với tên tập tin âm thanh. Node audio tham chiếu đến vị trí của file âm thanh. Nếu bạn thanh đổi vị trí của file âm thanh thì bạn cần phải thay đổi thamchiếu đến vị trí file cho node audio của bạn.

- Fcheck có thề import các file âm thanh và play cácfile âm thanh này đồng thời vớichuỗi hình ảnh. Để import file âm thanh chọn File > Import Sound. Để mở tắc âm thanh thì chọn File > Toggle Sound.

- Mặc dù bạn có thể import nhiều file âm thanh cùng lúc nhưng chỉ một file được hiển thị và play tại một thời điểm tren Time Slider.

- Để laod một file audio vào khung cảnh thì bạn làm 1 trong các thao tác sau:

o Sử dụng File > Import trình duyệtn file cho phép bạn chọn tên của file âm thanh muốn import.

o Đặt file trên desktop và drag file vào trong khung modeling của Maya.

o Định vị file trên desktop và drag file vào trên Timer Slider. Các đường của saóng âm thanh được hiển thị tren Time Slider và Timer Slider play xoá âm thanh.

- Để hiển thị âm thanh trên Time Slider:

o Click chuột phải lên Time Slider thì menu pop-up xuất hiện.

o Trong menu pop-up chon file audio muốn nghe từ Sound > tên file.

o Hình sóng âm thanh của file audio hiện trên Time Slider và nó play trong suốt thời gian phát âm.

- Để tiếp tục sử dụng các file audio trong hoạt cảnh. Giả sử hoạt cảnh của bạn bắt đầu với các tia chớp, sau đó play âm thanh của sấm sau đó kết thúc với âm thanh mưa rơi. Bạn có 2 file khác nhau thunderstorm.aiff và rainstorm.aiff. Sau đây mô tả như thế nảo để import và play 2 file âm thanh sau hoạt cảnh.

o Tạo hoạt cảnh có sấm sét.

o Để import các file âm thanh, mở cửa sổ nơi bạn dặt file âm thanh, sau đó drag file thunderstorm.aiff vào Time Slider. Node thunderstorm audio được tạo ra và bạn sẽ thấy các sóng âm thanh trên Time Slider.

o Drag file rainstorm.aiff vào trong khung nhìn màng hình. Node rainstorm audio được tạo ra. Time Slider vẫn tiếp tục hiển thị âm thanh của thunderstorm. Hoạt cảnh sẽ bắt đầu vởi 3 giây cho các tia chớp, âm thanh của thunderstorm bắt đầu sau giây thứ 3.

o Chọn Display > Sound > thunderstorm và thay đổi Start Time thành 72 ( tại giây thứ 3 vì mặc định là 24 hình trên 1 giây). Bạn sẽ thấy sóng âm thanh của thunderstorm xuất hiện bắt đầu tại 72.

o Để thực hiện play hoạt cảnh với âm thanh mở cửa sổ Animation Preferences và gán Playback Speed được khởi gán là Real-time (24hình/s) và click Play. Tiếng mưa xuất hiện tại giây thứ 5 ( hoặc tại thời điểm 120 trên Time Slider).

o Mở cửa sổ Display > Sound > raintom và gán Start Time là 120.

o Nhấn nút Play để nghe và xem hoạt cảnh của bạn. Để xem hoạt cảnh của lạn với cả 2 loại âm thanh thì bạn sẽ render hoạt cảnh của bạn thành video và thu từng âm thanh đó vào băng từ.

Một phần của tài liệu CHUYÊN ĐỀ ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG.DOC (Trang 41 -42 )

×