0
Tải bản đầy đủ (.doc) (116 trang)

Tớnh từ +Giới từ

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG ANH LỚP 8 (Trang 107 -109 )

* ai đú tử tế khi làm gỡ tốt bụng

cẩu thả

- Anh thật tốt bụng khi giỳp tụi. * tử tế đối với ai

tốt bụng

- Cụ ấy luụn tốt với tụi. * Tức giận về điều gỡ bực mỡnh

- Tụi bực về lỗi của nú. * Tức giận với ai vỡ làm gỡ

- Anh ta bực với tụi vỡ tụi đến muộn * phấn khớch về điều gỡ

- Cậu cú thớch đi nghỉ tuần tới khụng ? * lo lắng về điều gỡ

- Cậu cú lo lắng về kỳ thi khụng ? * hồi hộp về điều gỡ

* vui với cỏi gỡ

- Nú vui với mún quà của mẹ. * thỏa món với cỏi gỡ

* khụng hài lũng

- Cụ ấy hài lũng với ngụi nhà mới của mỡnh.

* thất vọng với

- Tụi thất vọng với kết quả học tập của mỡnh.

* thất vọng về điều gỡ * ngạc nhiờn bởi

* surprised at / by sth * amazed

astonished

- We were surprised at the news * impressed with/by her appearance * fed up / bored with sth/ doing sth - He's fed up with his job.

* sorry for doing sth - I'm sorry for being late. * feel sorry for sb

* typical of

- It's typical of her to come late. * tired of doing sth

- I'm tired of listening to his songs. - I'm tired of his playing the guitar. * certain of sth

sure about sth

- We are not sure about that. * good/ bad at sth / doing sth excellent at sth/ doing brilliant

- Mr Hoan is good at cooking. * get/ be married to sb

-get/ be engaged to sb

- Mary is married to a rich man. - He's married with 3 children.

* similar to sth

- Your hat is similar to mine. * different from sth/sb

- The house was different from what I visualized.

* interested in sth/doing sth - I'm interested in music * dependent on sb/sth

- I don't want to be dependent on her. * afraid

frightened of sth / doing sth terrified

scared

- She's afraid of living on her own in a big city.

* fond of sth/doing sth keen on

- I'm fond of watching football. * keen on sth

- Nam is keen on English.

sửng sốt

- Chỳng tụi ngạc nhiờn với tin đú.

* bị gõy ấn tượng bởi vẻ bề ngoài của cụ ta.

* chỏn với cỏi gỡ/làm gỡ

- Anh ta chỏn với cụng việc của mỡnh. * xin lỗi vỡ đó làm gỡ

- Tụi xin lỗi vỡ đến muộn. * cảm thấy thương hại cho ai * điển hỡnh, đặc trưng

- Cụ ta cú tớnh hay đến muộn * Chỏn với, mệt mỏi với

- Tụi chỏn nghe những bài hỏt của anh ta.

- Tụi chỏn nghe hắn chơi ghi ta. * chắc chắn về điều gỡ

- Chỳng tụi khụng chắc về điều đú. * giỏi / kộm về điều gỡ

xuất sắc về điều gỡ/ làm gỡ - ễng Hoàn giỏi nấu nướng. * Cưới ai

- Đớnh hụn

- Mary cưới một người đàn ụng giàu cú. - ễng ta đó lập gia đỡnh và cú 3 con. * tương tự như cỏi gỡ

- Mũ của cậu giống của tụi. * khỏc với

- Ngụi nhà khỏc với những gỡ tụi hỡnh dung.

* thớch điều gỡ - Tụi thớch õm nhạc.

* phụ thuộc vào ai/ điều gỡ

- Tụi khụng muốn phụ thuộc vào cụ ấy. * sợ ai/ điều gỡ

- Cụ ta sợ sống một mỡnh ở thành phố. * thớch cỏi gỡ

- Tụi thớch xem búng đỏ. * giỏi về

* proud of sth/sb

- He's always proud of his garden. * ashamed of sth

- Weren't you ashamed of your mistake ? * jealous of sth/sb

envious

- She's always jealous of other people. * suspicious of sth/sb

- She was suspicious of my intentions * aware of sth

- They weren't aware of the danger. * capable of sth/doing sth

incapable

- He's capable of doing this job. * full of sth/sb

short

- He's full of life.

- The room is full of people. - I'm short of money.

* independent of sb

- He's independent of his parents. * crowded with

- The bus was crowded with passengers. * famous for sth

- Da Lat is famous for its scenery. * responsible for sth/doing sth

- Who's responsible for breaking the glass ?

III/ Verb + Prep

* laugh / smile at sb * aim at sth/sb

- They laughed at his clothes. * talk to sb

with

* talk of sb/sth about

* throw sth at sb

- Somebody threw a rotten egg at the President.

* shout at sb

- She always shouts at her husband. * explain sth to sb

describe

- He couldn't explain the problem to us. * apologise to sb for doing sth

- Nam giỏi tiếng Anh * tự hào về

- ễng ta luụn tự hào về cỏi vườn của mỡnh.

* xấu hổ về

- Cậu khụng thấy xấu hổ về lỗi của mỡnh à ?

* Ghen tị với

- Cụ ta luụn ghen với người khỏc. * Nghi ngờ ai/ điều gỡ

- Bà ta nghi ngờ ý định của tụi. * nhận thức về

- Họ khụng ý thức được hiểm nguy. * Cú khả năng làm gỡ

- Khụng cú khả năng

- Anh ấy cú khả năng làm việc này. * đầy cỏi gỡ/ thiếu cỏi gỡ

- Anh ta đầy sức sống - Căn phũng đầy người - Tụi thiếu tiền.

* độc lập với ai

- Cậu ấy độc lập với bố mẹ. * đụng đỳc

- Xe buýt đụng hành khỏch. * nổi tiếng về điều gỡ

- Đà Lạt nổi tiếng về cảnh đẹp. * Chịu trỏch nhiệm về

- Ai chịu trỏch nhiệm về việc làm vỡ cỏi ly ?

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG ANH LỚP 8 (Trang 107 -109 )

×