0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (45 trang)

Biểu diễn (N+l) thành số nhị phân số lượng bít cần thiết để biểu diễn (N+1) chính

Một phần của tài liệu GIAÓ TRÌNH MẠNG ĐH CẦN THƠ P3 (Trang 36 -37 )

. 8ubnet Number Host Number |

Biểu diễn (N+l) thành số nhị phân số lượng bít cần thiết để biểu diễn (N+1) chính

là số lượng bifs cần dành cho phần nhận dạng mạng con. Ví dụ N=ó, khi đó biểu

diễn của (6+1) dưới dạng nhị phân là 111. Như vậy cần dùng 3 bits để làm phần

nhận dạng mạng con " . lao mặt nạ mạng con

=m Liệt kê tật cả các địa chỉ mạng con có thể, trừ hai địa chỉ mà ở đó phân nhận dạng

mạng con toàn các bits 0 và các bit I.

" .. Chọn raN địa chỉ mạng con từ danh sách các mạng con đã liệt kê.

6.6.6.2.2 Phương pháp Vạch đường liên miền không phân lớp CIDR (Classless

Inter-Domain Routing )

CIDR là một sơ đô đánh địa chỉ mới cho mạng Internet hiệu quả hơn nhiều so với sơ đồ đánh địa

chỉ cũ theo kiểu phân lớp A, B và C.

CIDR ra đời để giải quyết hai vân đề bức xúc đối với mạng Internet là :

“_ Thiếu địa chỉ IP

". Vượt quá khả năng chứa đựng của các bảng chọn đường.

6.6.6.3 Vấn đề thiếu địa chỉ IP

Với sơ đồ đánh địa chỉ truyền thống, các địa chỉ được phân ra thành các lớp A, B và C, Mỗi địa chỉ có 2 phân, phân nhận dạng mạng và phân nhận dạng máy tính. Khi đó số lượng mạng và số máy tính tối đa cho từng mạng được thống kê như bảng sau :

Lớp mạng Số lượng mạng Số máy tính tối đa trong mạng

A 126 16.777.214

B 65.000 65.534

C Hơn 2 triệu

254

Bởi vì các địa chỉ của mạng Internet thường được gán theo kích thước này dẫn đến tình trạng lãng

phí. Trường hợp bạn cần 100 địa chỉ, Bạn sẽ được cấp một địa chỉ lớp C. Như vậy còn 154 địa chỉ

không được sử dụng. Chính điều này dẫn đến trình trạng thiêu địa chỉ IP cho mạng Internet. Theo thống kê, chỉ có khoảng 3% số địa chỉ đã được cấp phát được sử dụng đến. Chính vì thế sơ đồ đánh địa chỉ mới CIDR ra đời để khắc phục tình trạng trên.

6.6.6.4

Khi số lượng mạng trên mạng Internet tăng cũng đồng nghĩa với việc tăng số lượng router trên mạng. Trong những năm gân đây, người ta dự đoán răng các router đường trục của mạng Internet đang nhanh chóng tiến đến mức ngưỡng tối đa số lượng router mà nó có thể chấp nhận được. Thậm chí với những công nghệ hiện đại dùng đề sản xuất các router thì về mặt lý thuyết kích thước tối đa của một bảng chọn đường cũng chỉ đến 60.000 mục từ (đường đi). Nếu không có những cải tiễn thì các router đường trục sẽ đạt đến con số này và như thê không thê mở rộng mạng Internet hơn nữa.

Đề giải quyết hai vấn đề trên, cộng đồng Internet đã đưa ra các giải pháp sau : “ Sửa đối lại câu trúc cấp phát địa chỉ IP để tăng hiệu quả

“ Kết hợp việc chọn đường có cấu trúc để giảm tối đa số lượng các mục từ trong bảng chọn đường.

Vấn đề vượt quá khả năng chứa đựng của các bảng chọn đường

6.6.6.5

CIDR được sử dụng đề thay thế cho sơ đồ cấp phát cũ với việc qui định các lớp A, B, C. Thay vì

phần nhận dạng mạng được giới hạn với 8, 16 hoặc 24 bits, CIDR sử dụng phần nhận dạng mạng có tính tổng quát từ 13 đến 27 bits. Chính vì thế các khối địa chỉ có thể được gán cho mạng nhỏ

Một phần của tài liệu GIAÓ TRÌNH MẠNG ĐH CẦN THƠ P3 (Trang 36 -37 )

×