0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (45 trang)

là 1 nghĩa là đã hết gói tin, là nghĩa là còn mảnh nằm sau.

Một phần của tài liệu GIAÓ TRÌNH MẠNG ĐH CẦN THƠ P3 (Trang 29 -29 )

Bây giờ gói tin này đi qua một mạng con có giới hạn kích thước gói tin tối đa là 8 bytes, nó sẽ bị phân làm hai mảnh:

27 | 0 lũi A |BIC LD|E|IF|IG|H Z27/| B [1| l J

———-———' `————————'

Headar Header

H6.28(b) Gói bị chia thành hai mảnh 8 bytes và 2 bytes

Mảnh đầu tiên có offSet trong gói tin là 0, bit kết thúc là 0 (còn mảnh thứ hai). Mảnh thứ hai có offSet trong gói tin là § (nó băt đầu ở vị trí thứ 8), và là mảnh cuối cùng.

Nếu hai mảnh trên lại đi ngang qua gateway có giới hạn gói tin là 5 bytes, thì chúng sẽ bị phân mảnh như sau:

Z27|0 |J0ỊA |B|C|D|ỊE 27| 5 |J0| F |GI|H 2|8|1|1 1d

Header Header Haader

H6.28(e) Gói tin bị phân làm 3 mảnh.

6.6 Bộ giao thức liên mạng (IPs - Internet Protocols) 6.6.1 Giới thiệu

6.6.1 Giới thiệu

Các giao thức liên mạng là bộ giao thức cho các hệ thống mở nồi tiếng nhất trên thế giới bởi vì chúng có thể được sử dụng để giao tiếp qua bất kỳ các liên mạng nào cũng như thích hợp cho các Ø1aO tiếp trong mạng LAN và mạng WAN. Các giao thức liên mạng bao gôm một bộ các giao thức truyền thông, trong đó nồi tiếng nhất là Giao thức điều khiến truyền tải (TCP - Transmission Control Protocol) và Giao thức liên mạng (IP — Internet Protocol) hoạt động ở tầng 4 và tầng 3 trên mô hình OSI. Ngoài hai giao thức này, bộ giao thức IP còn đặc tả nhiều giao thức cho tầng ứng dụng, ví dụ như giao thức cho dịch vụ thư điện tử, giao thức mô phỏng thiết bị đầu cuối và giao thức truyên tải tập tin.

Bộ giao thức liên mạng lần đâu tiên được phát triển vào giữa những năm của thập niên 70 khi Văn phòng các dự án nghiên cứu chuyên sâu của bộ quốc phòng Mỹ (DARPA-Defense Advanced Research Projects Agency ) quan tâm đến việc xây dựng một mạng chuyển mạch gói (packet- swi(ched network) cho phép việc trao đồi thông tin giữa các hệ thống máy tính khác nhau của các

Một phần của tài liệu GIAÓ TRÌNH MẠNG ĐH CẦN THƠ P3 (Trang 29 -29 )

×