0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (48 trang)

Tóm tắt kết quả (tiếng Việt và tiếng Anh)

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ THỐNG XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH LƯU LƯỢNG PHUN CỦA KIM PHUN DIESEL CAO ÁP 2 (Trang 43 -45 )

Động cơ diesel sử dụng hệ thống cung cấp nhiên liệu có áp suất phun nhiên liệu thấp (120bar÷250bar) thường tạo ra nhiều khí thải độc hại (CO, HC, NOx), đặc biệt là muội than (soot). Do đó việc tạo ra áp suất phun nhiên liệu cao và thay đổi được các thời điểm phun nhiên liệu, số lần phun nhiên liệu sẽ góp phần giúp tia phun diesel dễ hoà trộn với không khí nóng trong xilanh để quá trình cháy hiệu quả hơn và giảm ô nhiễm môi trường. Đề tài nghiên cứu này nhằm xây dựng hệ thống xác định đặc tính lưu lượng phun nhiên liệu diesel áp suất cao trong điều kiện mô phỏng hoạt động của hệ thống phun dầu điện tử diesel common-rail. Hệ thống thiết kế có thể tạo ra nhiên liệu áp suất cao từ 400bar tới 1600bar với sai số trong giới hạn của 7.62%, chủ động điều khiển các chế độ phun nhiên liệu điện tử, điều chỉnh thời gian phun nhiên liệu chính xác và đo đặc tính tốc độ phun nhiên liệu dựa trên nguyên lý chênh lệch áp suất của Zuech method khi nhiên liệu được phun kết hợp sử dụng các cảm biến áp suất để xác định độ tăng áp suất trong hệ thống buồng đo kín được nén nhiên liệu. Hệ thống chế tạo là tiền đề phát triển cho các nghiên cứu chuyên sâu liên quan đến ứng dụng nhiên liệu sinh học (biodiesel) để so sánh đánh giá đặc tính phun nhiên liệu với dầu diesel trên các khía cạnh ảnh hướng tới công suất và khí thải của động cơ. Đồng thời, hệ thống chế tạo từ nghiên cứu này cũng mở ra hướng ứng dụng thực tiễn cho các cơ sở sửa chữa, đào tạo về ô tô để có thể sử dụng hệ thống này trong vệ sinh xúc rửa kim phun.

The diesel engines using the fuel supply system with low fuel injection pressure (120bar ÷ 250bar) often release a lot of harmful emissions such as CO, HC, NOx, especially soot. Therefore, the development of high fuel injection pressure system along with adjusting fuel injection timings, injection strategies will help the diesel spray to easily mix into the compressed air in the cylinder in order to stimulate combustion process more effectively and reduce toxic exhaust gas emissions. This work aims to design and fabricate the measurement system of high-pressure fuel injection flow rate under simulated conditions of the common- rail diesel injection system. The system is able to generate high fuel pressure ranging from 400bar to 1600bar within ± 7.62% in error, actively controls injection modes, adjust injection timing, injection duration, and measures injection rate based on Zuech’s differential pressure measurement method in combination with using piezo-electric transducer sensor to determine

50 the level of pressure rising in the compressed hydraulic fuel chamber. The fabricated system is the preliminary development for in-depth researches related to the application of biodiesel compared with diesel fuel in the investigation on the fuel injection characteristics in terms of engine performance and exhaust emissions. At the same time, the system from this research also reveals practical application directions for automobile repair and training centers that they can utilize the system in injector cleaning.

51

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ THỐNG XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH LƯU LƯỢNG PHUN CỦA KIM PHUN DIESEL CAO ÁP 2 (Trang 43 -45 )

×