0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (48 trang)

Sản phẩm đề tài, công bố và kết quả đào tạo 3.1 Kết quả nghiên cứu (sản phẩm dạng 1,2,3)

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ THỐNG XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH LƯU LƯỢNG PHUN CỦA KIM PHUN DIESEL CAO ÁP 2 (Trang 45 -46 )

3.1. Kết quả nghiên cứu (sản phẩm dạng 1,2,3)

TT Tên sản phẩm

Yêu cầu khoa học hoặc/và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật

Đăng ký Đạt được

1 Hệ thống cung cấp và điều khiển độc lập áp suất phun nhiên liệu

Cung cấp áp suất trong dãy 600bar tới

1600bar

Cung cấp được áp suất trong dãy từ 400bar tới 1600bar

2 Hệ thống điều khiển kim

phun diesel điện tử Điều khiển linh hoạt kim phun điện tử ở các chế độ phun

Chủ động điều khiển được các chế độ phun như phun 1 lần, 2 lần, 3 lần, và chế độ vệ sinh xúc rửa kim phun 3 Hệ thống xác định đặc

tính lưu lượng nhiên liệu kim phun điện tử áp suất cao và thu thập tín hiệu

Thu nhận các tín hiệu cảm biến trong quá trình phun nhiên liệu từ buồng đo

Có thể ghi nhận các tín hiệu cảm biến trong quá trình phun nhiên liệu vào buồng đo

4 Bản vẽ hệ thống cung cấp áp suất nhiên liệu độc lập tốc độ động cơ

Đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ có khả năng chế tạo sản xuất

Đầy đủ kích thước và đúng thực tế

5 Bản vẽ hệ thống chế tạo buồng đo áp suất phun nhiên liệu

Đúng yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ có khả năng chế tạo sản xuất

Đầy đủ kích thước và đúng thực tế.

6 Bài báo tạp chí IUH Tạp chí khoa học và công nghệ của IUH

Đã xuất bản

Ghi chú:

- Các ấn phẩm khoa học (bài báo, báo cáo KH, sách chuyên khảo…) chỉ được chấp nhận nếu có ghi nhận địa chỉ và cảm ơn trường ĐH Công Nghiệp Tp. HCM đã cấp kính phí thực hiện nghiên cứu theo đúng quy định.

- Các ấn phẩm (bản photo) đính kèm trong phần phụ lục minh chứng ở cuối báo cáo. (đối với ấn phẩm là sách, giáo trình cần có bản photo trang bìa, trang chính và trang cuối kèm thông tin quyết định và số hiệu xuất bản)

3.2. Kết quả đào tạo

TT Họ và tên thực hiện đề tài Thời gian

Tên đề tài

Tên chuyên đề nếu là NCS Tên luận văn nếu là Cao học

Đã bảo vệ

Nghiên cứu sinh Học viên cao học Sinh viên Đại học

52

Ghi chú:

- Kèm bản photo trang bìa chuyên đề nghiên cứu sinh/ luận văn/ khóa luận và bằng/giấy chứng nhận nghiên cứu sinh/thạc sỹ nếu học viên đã bảo vệ thành công luận án/ luận văn;( thể hiện tại phần cuối trong báo cáo khoa học)

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ THỐNG XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH LƯU LƯỢNG PHUN CỦA KIM PHUN DIESEL CAO ÁP 2 (Trang 45 -46 )

×