0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (31 trang)

Tài liệu từ Internet

Một phần của tài liệu PHÁP LUẬT VỀ SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI SHOPEE 2 (Trang 29 -31 )

1. Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam VECOM (2020), “Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2020”, https://vecom.vn/bao-cao-chi-so-thuong-mai- dien-tu-viet-nam-2020, truy cập ngày 20/03/2021.

2. Thủy Nguyễn (2020), “Tìm hiểu về trang web Amazon.com và đế chế thương mại điện tử khổng lồ”, https://bizfly.vn/techblog/tim-hieu-ve-trang-web-amazon-com- va-de-che-thuong-mai-dien-tu-khong-lo.html, truy cập ngày 29/03/2021.

3. Jobpro.vn, “Sàn thương mại điện tử Shopee của ai”, https://jobpro.vn/bai- viet/san-thuong-mai-dien-tu-shopee/, truy cập ngày 29/03/2021.

4. Điều khoản Shopee, https://shopee.vn/docs/3516, truy cập ngày 29/03/2021. 5. Giới thiệu Shopee, https://careers.shopee.vn/about/, truy cập ngày 29/03/2021.

6. Chính sách bảo mật của Shopee, https://shopee.vn/docs/3603, truy cập ngày 29/03/2021.

7. Hỗ trợ Shopee, https://help.shopee.vn/vn/s/article/Shopee-ho-tro-nhung-hinh- thuc-thanh-toan-nao-1542942315493, truy cập ngày 29/03/2021.

8. Th.s Nguyễn Thành Minh Chánh (2021), “Pháp luật về chứng cứ điện tử tại Việt Nam”, https://tapchitoaan.vn/bai-viet/nghien-cuu/phap-luat-ve-chung-cu-dien-tu- tai-viet-nam, truy cập ngày 30/03/2021.

9. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (2020), “Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2020”, BCTMDT2020-8-pdf.PDF, truy cập ngày 02/04/2021.

10. Hệ thống phân tích tra cứu pháp luật (2016), “Chứng cứ điện tử và các nguyên tắc thu thập trong tố tụng hình sự”, https://hinhsu.luatviet.co/chung-cu-dien-tu-va-cac- nguyen-tac-thu-thap-trong-to-tung-hinh-su/n20161028120821517.html, truy cập ngày 01/04/2021.

11. Bình Minh (2019), “Shopee có thể bị phạt 500 triệu đồng nếu “bánh cần sa” còn được bán”, https://zingnews.vn/shopee-co-the-bi-phat-500-trieu-dong-neu-banh- can-sa-con-duoc-ban-post968993, truy cập ngày 02/04/2021.

12. SB LAW (2020), “Shopee bán bản đồ có đường “lưỡi bò” của Trung Quốc”, https://vi.sblaw.vn/shopee-ban-ban-do-co-duong-luoi-bo-cua-trung-quoc, truy cập ngày 03/04/2021.

13. ICT News (2020), “Shopee, Sendo nói gì sau cáo buộc bán sách vi phạm bản quyền”, https://ictnews.vietnamnet.vn/khoi-nghiep/shopee-sendo-noi-gi-sau-cao-buoc- ban-sach-vi-pham-ban-quyen-41199.html, truy cập ngày 03/04/2021.

14. Bộ Công Thương (2020), “Cập nhật tình hình kiểm soát các sản phẩm, hàng hóa phòng dịch COVID – 19 trên một số website thương mại điện tử (số liệu cập nhật tới ngày 24/02/2020)”, https://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/cap- nhat-tinh-hinh-kiem-soat-cac-san-pham-hang-hoa-phong-dich-covid-19-tren-mot-so-

website-thuong-mai-%C4%91ien-tu-so-lieu-cap-nhat-toi-24-2-2020-17915-22.html, truy cập ngày 03/04/2021.

15. Tri thức trẻ (2013), “Giới thiệu về tập đoàn Alibaba của Jack Ma”, http://www.thuongdo.com/tap-doan-alibaba-jack-ma, truy cập ngày 04/04/2021.

16. LĐO (2020), “Khách hàng tranh cãi với Shopee sau khi bị giao nhầm hàng”, https://laodong.vn/ban-doc/khach-hang-tranh-cai-voi-shopee-sau-khi-bi-giao-nham- hang-805795.ldo, truy cập ngày 08/05/2021.

17. Kiểm sát online (2019), “Chứng cứ điện tử trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại”, https://kiemsat.vn/chung-cu-dien-tu-trong-giai-quyet-tranh-chap- kinh-doanh-thuong-mai-46731.html, truy cập ngày 09/05/2021.

18. Bộ Công Thương Việt Nam (2020), “Công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sau hai năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW”, http://www.moit.gov.vn/CmsView- EcoIT-portlet/html/print_cms.jsp?articleId=21280, truy cập ngày 09/05/2021.

19. Hoàng Tuyết (2020), “Siết chặt quản lý chất lượng hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử”, https://baotintuc.vn/thi-truong-tai-chinh/siet-chat-quan-ly-chat- luong-hang-hoa-tren-cac-san-thuong-mai-dien-tu.html, truy cập ngày 09/05/2021.

Một phần của tài liệu PHÁP LUẬT VỀ SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI SHOPEE 2 (Trang 29 -31 )

×