0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (56 trang)

Nguồn từ Internet

Một phần của tài liệu PHÁP LUẬT XỬ LÝ TÀI SẢN ĐẢM BẢO LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 2 (Trang 35 -56 )

49. Nguyễn Lan Anh (2016), Các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn xử lý tài sản bảo đảm và kiến nghị, Thời báo ngân hàng, https://thoibaonganhang.vn/cac- vuong-mac-phat-sinh-tu-thuc-tien-xu-ly-tai-san-bao-dam-va-kien-ngh 57063. Html, truy cập lần cuối cùng ngày 09 tháng 05 năm 2021.

50. Đào Minh Dân (2018), Hạn chế rủi ro khi ngân hàng nhận tài sản bảo đảm là bất động sản, Tạp chí Thị trường tài chính – Tiền tệ,https://thitruongtaichinhtiente .vn/han-che-rui-ro-khi-ngan-hang-nhan-tai-san-bao-dam-la-bat-dong-san-22764.html, truy cập lần cuối cùng ngày 05 tháng 05 năm 2021.

51. Đặng Nhung (2021), Những điểm mới về quy định bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự 2021, Tạp chí điện tử pháp lý, https://phapluatbanquyen.phaply.vn/nhu ng-diem-moi-ve-quy-dinh-bao-dam-thuc-hien-nghia-vu-dan-su-2021-bv277/, truy cập lần cuối cùng ngày 21 tháng 05 năm 2021.

52. Bùi Trang (2021), Hiệp hội Ngân hàng triển khai Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định về thực hiện bảo đảm nghĩa vụ, Tạp chí Thị trường tài chính – Tiền tệ,

https://thitruongtaichinhtiente.vn/hiep-hoi-ngan-hang-trien-khai-nghi-dinh-21- 2021-nd-cp-quy-dinh-ve-thuc-hien-bao-dam-nghia-vu-34266.html, truy cập lần cuối cùng ngày 27 tháng 04 năm 2021.

53. Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (2020), Thông báo số 24/TB-VC3-V4 Thông báo rút kinh nghiệm các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại, lao động, phá sản bị Tóa án nhân dân tại Thành phố Hồ

Chí Minh tuyên hủy, sửa, http://diendanngheluat.vn/upload/files/TONG%20

HOP%20RKN%20KDTM%20-%20HC(1).pdf. truy cập lần cuối cùng ngày 30 tháng 04 năm 2021.

54. Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (2019), Thông báo số 20/TB-VC3-V4 Thông báo rút kinh nghiệm các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại, lao động, phá sản bị Tóa án nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy, sửa án 6 tháng đầu năm 2019, http://diendanngheluat.vn /upload/files/TONG%20HOP%20RKN%20KDTM%20-%20HC(1).pdf, truy cập lần cuối cùng ngày 30 tháng 04 năm 2021.

PHỤ LỤC

Phụ lục số 1. Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 07/2018/KDTM-PT về

việc: tranh chấp hợp đồng tín dụng, ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Phụ lục số 2. Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 24/2015/KDTM-PT

về việc: Tranh chấp hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản và hợp đồng

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Tòa án nhân

Một phần của tài liệu PHÁP LUẬT XỬ LÝ TÀI SẢN ĐẢM BẢO LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THỰC TIỄN XÉT XỬ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 2 (Trang 35 -56 )

×