0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (74 trang)

PHẦN C KẾT LUẬN.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU VĂN HOÁ ẨM THỰC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 3 (Trang 70 -72 )

Thiên Trƣờng xƣa – Nam Định ngày nay vẫn luôn là mảnh đất có nền văn hiến và văn vật tiêu biểu, với bề dày lịch sử hàng nghìn năm. Văn hiến đất Thành Nam thể hiện qua các truyền thống văn hóa và lịch sử cũng nhƣ những giá trị tinh thần đƣợc lƣu giữ và kế thừa qua mỗi thế hệ, từ các giá trị văn hóa tinh thần nhƣ lễ hội dân gian; các giá trị văn vật nhƣ các đình, chùa, miếu mạo,…

Trong quá trình đi lên và phát triển từng ngày trở mình thay đổi thì vùng đất Thành Nam vẫn giữ đƣợc đâu đó cái nét cổ kính vốn có và nền văn hoá lâu đời thể hiện trong mọi mặt của đời sống thƣờng ngày. Phong cách ăn uống của ngƣời Nam Định là kết quả của một quá trình văn hoá và cả sự hoà trộn của những nét văn hoá mới. Cách ăn uống thể hiện ở sự dung hợp, hoà hợp giữa vốn truyền thống của mình và sự giao lƣu ảnh hƣởng qua lại. Đây không phải là sự dung hợp góp nhặt mà là cách tạo nét riêng mang sắc thái ẩm thực Bắc Bộ rõ nét và nó thực sự trở thành phong cách , sắc thái ẩm thực đặc trƣng. Sự kết hợp món ăn tinh tế, vị vừa lạ miệng lại mang chút gì đó quen thuốc vốn có của ẩm thực Bắc Bộ, trình bày món ăn đơn giản mà lại rất hài hoà tạo sự hài lòng từ cảm quan đầu tiên cho đến khi thƣởng thức. Điều này đã làm ẩm thực Nam Định đi lên và toả sáng mà không gì có thể che lấp đƣợc.

Nam Định đã ghi tên mình vào lịch sử nghìn năm văn hiến của cả dân tộc cho đến những gì rất đời thƣờng nhƣ: ẩm thực phong phú, đa dạng đầy màu sắc đã ăn

sâu vào tâm tƣởng mỗi ngƣời dân thành phố và du khách thập phƣơng. Theo ngƣời dân Nam Định và các vùng quê khác, khi đi đến mọi miền đất nƣớc ở nơi đâu cũng để lại hƣơng sắc riêng góp phần làm nổi tiếng ẩm thực quê hƣơng. Nói

về ẩm thực Thành Nam, một nhà thơ đã viết: “Thành nam ẩm thực muôn màu Xôi, chè, phở, bánh, lục tàu, sừu châu

Dù cho đi lạc về đâu

Chốn này vẫn khắc in sâu …. đáy lòng Dáng ngƣời nặng gánh hàng rong Tiếng ai rao bán khắp vòng phố đêm….

220

Bánh gai buộc chặt lạt mềm Sừu Châu … trà đắng tình thêm khó rời

Phở sáng Sinh Đán em ơi ! Chiều về bún đũa gọi mời Ngõ Ngang

Cao lƣơng mỹ vị chẳng màng Mộc mạc Bánh khúc ngay là Hàng Cau…

Cách ăn uống ở đây vừa có sự cầu kì, tỉ mỉ, thƣởng thức tinh tế của lối sống cách ăn nhƣ miền Bắc, lại thêm chút dƣ dật, phong phú, dồi dào sản vật và sự đơn giản trong chế biến món của ngƣời Nam Bộ.

Đời sống của ngƣời dân đang ngày càng đƣợc nâng cao, nhu cầu của họ không chỉ dừng lại ở „ăn no mặc ấm‟ mà là „ăn ngon mặc đẹp‟. Họ có nhu cầu về sự trải nghiệm và thƣởng thức những món ăn ngon và đặc biệt mỗi nơi họ đặt chân đến. Và nền ẩm thực Nam Định đã và đang làm hài lòng nhu cầu và mong muốn thƣởng thức đó. Điều đó đã khiến du lịch ẩm thực Nam Định ngày càng hoàn thiện và phát triển trong thời gian hiện nay. Ẩm thực Nam Định đáp ứng nhu cầu đƣợc thƣởng thức các món ăn truyền thống nơi đây cũng nhƣ khám phá những nét đẹp văn hóa. Những nét đẹp của ẩm thực nơi đây nhƣ những lời mời gọi tha thiết tôi đến khám phá và mở ra những điều mới cho mọi ngƣời cùng chiêm ngƣỡng, chính vì vậy tôi đã thực hiện đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu những điều đặc sắc và định hƣớng phát triển hơn nữa tiềm năng ẩm thực của Nam Định.

Hiện tại Nam Định cũng đang đƣa ra nhiều chính sách phát triển nhằm tối đa hoá nguồn lợi từ lƣu trú và ăn uống cho nền kinh tế của tỉnh. Sự phát triển vẫn đang trong đà đi lên và cần đƣợc sự quan tâm và giúp đỡ của cả chính quyền địa phƣơng và ngƣời dân trong vùng. đặc biệt chú ý tới sự phát triển và gìn giữ các làng nghề ẩm thực thủ công, đó là cơ sở vững chắc để phát triển và cũng là điểm quan trọng tạo nên sự đặc biệt và khẳng định thƣơng hiệu.

221

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU VĂN HOÁ ẨM THỰC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 3 (Trang 70 -72 )

×