0
Tải bản đầy đủ (.docx) (74 trang)

.3 Mô hình hóa PV BX1

Một phần của tài liệu THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MPPT SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM TRỰC TIẾP CHO HỆ PIN QUANG ĐIỆN (Trang 48 -53 )

Trong hình 5.4, ngõ ra của PI là tín hiệu PWM với tần số 10khz để khiển bộ Boost Converter. Các hệ số Kp, Ki được lựa chọn trong quá trình mô phỏng. Giá trị phù hợp là Kp = 1, Ki = 3.

Hình 5. 5 Mô hình bộ boost converter

Hình 5. 6 Mô hình MPPT

Trong hình 5.6, các giải thuật P&O và Incond sẽ được nhúng vào trong các khối Embbedded Function. Chi tiết được mô tả trong mục 5.2 và 5.3

Giải thuật P&O được thể hiện trong khối Embedded Function của Matlab Simulink:

function [Vref,I] = MPPT( V, P, Tsamp) %#eml

if isempty(Vref1) Vref1 = 0; end if isempty(V1) V1=0; end if isempty(P1) P1=0; end if isempty(N) N=0; end

if (Tsamp > 0.001*N) %chu ky lay mau la 1ms N= N+1;

if((P - P1)> deltaP)%cong suat tang

if((V - V1) > deltaV) % dien ap tang --> ben trai mppt Vref = Vref1 + POV;

I=1;

else %ben phai mppt

Vref = Vref1 - POV; I=2;

end

else %cong suat giam

Vref = Vref1 - POV; I=3;

else %ben trai mppt

Vref = Vref1 + POV; I=4; end end P1=P; V1=V; Vref1 = Vref; else Vref = Vref1; I=0; end end

Giải thuật IncCond được thể hiện trong khối Embedded Function của Matlab Simulink:

function [Vref,n] = MPPT( V, I, song) %#eml persistent Vref1; persistent V1; persistent I1; Inc = 0.2 ; a = 0.2; if isempty(Vref1) Vref1 = 0; end if isempty(V1) V1=0; end if isempty(I1)

dV = 0; end if abs(dI)< 1e-3 dI = 0; end if song ==0 Vref = Vref1; n = 1; else

if dV == 0 %thay doi nho tren Vref, lam cho dien ap pin khong thay doi %can duy tri do thay doi Vref cho den khi nao diep ap pin thay doi that %su

if dI == 0

Vref1 = Vref1; n = 2;

elseif dI > 0 %tren dac tuyen V-I, chieu search di len Vref1 = Vref1 + Inc;

n = 3;

else %tren dac tuyen V-I, chieu search di xuong Vref1 = Vref1 -Inc;

n = 4;

end

else % dac tuyen P-I

Vref = Vref1; n = 5;

elseif dI/dV + I/V > a % ben trai mppt

Vref1 = Vref1 + Inc; n = 6;

else

Vref1 = Vref1 - Inc; % ben phai mppt

n = 7;

end end

Vref = Vref1;

5.2 Mô hình hóa và mô phỏng PV

Mô hình PV được xây dựng trên SimPowerSystem của Simulink để đảm bảo đặc tính điện. Mô hình gồm có một khối (dùng Embedded function) để tính đầu ra IPV dựa theo VPV và điều kiện môi trường. IPV tính được sẽ đưa vào một nguồn dòng điều khiển, giống như cấu trúc của PV theo công thức 3.4.

Một phần của tài liệu THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MPPT SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM TRỰC TIẾP CHO HỆ PIN QUANG ĐIỆN (Trang 48 -53 )

×