0
Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

SINH KHẢ DỤNG CỦA THUÓC TIÊM

Một phần của tài liệu KĨ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC TIÊM VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM THUỐC (Trang 27 -29 )

Trường hợp khi tiêm tĩnh mạch: Toàn bộ lượng dược chất trong liều thuốc được đưa trực tiếp vào máu, đến nơi tác dụng của thuốc tạo ra đáp ứng sinh học mà không qua quá trình hấp thu.

Trường hợp thuốc được đưa trực tiếp vào cơ quan đích như dịch não tuỷ, màng cứng. tỉm, túi bao khớp...cũng không có quá trình hấp thu dược chất.

Khi SC, IM muốn gây ra đáp ứng sinh học, dược chất phải được giải phóng khỏi dạng thuốc, hoà tan vào pha nước của dịch sinh học tại chỗ tiêm, hấp thu qua màng sinh học vào hệ tuần hoàn và đến các cơ quan đích. Phần trăm lượng dược

chất được hấp thu và tốc độ hấp thu lượng dược chất đó (SKD của thuốc) bị chỉ

phối bởi 2 nhóm các yếu tố : Các yếu tố dược học thuộc về dạng thuốc và các yếu tố sinh học thuộc về người dùng thuốc.

5.1 Ảnh hưởng của các yếu tố dược học đến SKD của thuốc tiêm 5.1.1 Độ tan và tốc độ hoà tan của dược chất

Yếu tố có ảnh hưởng quyết định đến mức độ và tốc độ hấp thu dược chất từ liều

thuốc đã tiêm là tốc độ hoà tan của các tiêu phần dược chất rắn vào dịch mô tại nơi tiêm thuốc và chỉ có phần dược chất ở dạng dung dịch mới có khả năng khuyếch tán qua màng hấp thu. Quá trình này xảy ra trong trường hợp:

- Thuốc tiêm dạng hỗn dịch

- _ Thuốc tiêm là dung dịch thuốc nhưng có pH khác quá xa với pH sinh lý - Thuốc tiêm là dung dịch thuốc nhưng đã sử dụng hỗn hợp dung môi để làm

tăng độ tan của dược chất, khi tiêm dung môi bị pha loãng bởi dịch mô tại chỗ tiêm và làm giảm độ tan của dược chất, gây kết tủa dược chất dưới dạng các tiểu phân.

Tốc độ hoà tan của các tiêu phân dược chất rắn trong thuốc tiêm hỗn dịch hoặc tiêu

phân dược chất răn bị tủa lại khi tiêm phụ thuộc trước hết vào kích thước tiêu phần

dược chất răn, tốc độ hoà tan dược chất càng nhanh khi diện tích bề mặt hoà tan càng lớn có nghĩa là kích thước của các tiểu phần dược chất càng nhỏ.

Như vậy có thể bào chế thuốc tiêm hỗn dịch có tác dụng kéo đài băng cách tăng kích thước tiêu phần dược chất.

5.1.2 Hệ số phân bố dẫu nước của dược chất

Phân tử dược chất phải có tính thân Lipid nhất định mới có khả năng thấm qua màng. Tính thân Lipid của phân tử dược chất được xác định bởi hệ số phân bố Dầu

màng. Tính thân Lipid của phân tử dược chất được xác định bởi hệ số phân bố Dầu

- Nước của dược chất đó. Dược chất có hệ số phân bố dầu - nước cao sẽ có tốc độ khuyếch tán qua màng cao hơn.

5.1.3 Mức độ đăng trương của thuốc tiêm

Nhìn chung các công thức thuốc tiêm đều phải được tính toán và cho thêm các chất

thích hợp để thuốc đăng trương với dịch cơ thể, nhằm giảm đau, giảm kích ứng,

giảm hoại tử mô tại chỗ tiêm, đảm bảo an toàn khi tiêm. Ngoài ra mức độ đăng trương của thuốc tiêm còn ảnh hưởng nhất định tới sinh khả dụng của thuốc. Như vậy có thể làm tăng hoặc giảm tốc độ hấp thu dược chất từ thuốc tiêm bằng cách điều chỉnh mức độ đăng trươg của thuốc so với dịch cơ thẻ.

5.1.4 Thể tích tiêm

Nêu cùng một lượng dược chât, tiêm với một thê tích nhỏ sẽ làm tăng hâp thu thuộc, đông thời giảm thê tích tiêm còn giúp giảm đau khi tiêm

5.1.5 Câu trúc lý hoá của thuốc tiêm

Các thuốc tiêm có cấu trúc lý hoá khác nhau sẽ có tốc độ giải phóng dược chất từ dạng thuốc khác nhau và chính tốc độ giải phóng dược chất ra khỏi dạng thuốc là

bước hạn chế tốc độ và mức độ hấp thu dược chất từ liều thuốc đã tiêm.

5.1.6 Tương tác giữa dược chất với các thành phân khác trong dạng thuốc

Các thành phần được gọi là các chất trơ trong một công thức thuốc tiêm có ảnh hưởng đáng kế đến sự hấp thu dược chất. Nhất là các chất có phân tử lượng lớn thường không có khả năng hấp thu do có kích thước rất lớn nên rất khó vượt qua màng bằng cách thấm lọc hoặc bằng cách hoà tan trong lipid và khuyếch tán thị động qua màng.

Nếu phức hợp với dược chất dễ dàng phân ly để trả lại dược chất ở dạng tự do thì

sinh khả dụng của thuốc không bị giảm. ngược lại sự hình thành phức hợp giữa dược chất với các chất có đặc tính hoà tan tốt trong lipid hơn bản thân dược chất thì sẽ làm tăng hấp thu của dược chất.

Tương tác giữa dược chất và các chất phụ trong một công thức thuốc tiêm không

chỉ ảnh hưởng tới tốc độ ôn định của thuốc mà còn làm thay đổi độ hấp thu dược

chất và có thê vận dụng trong xây dựng công thức tạo ra các thuốc tiêm có độc tính thấp, có tác dụng kéo dài.

5.2 Ảnh hướng của yếu tố sinh học đến SKD của thuốc tiêm 5.2.1 Đường tiêm thuốc

- Tiêm thuốc trực tiếp vào mạch máu không có bước hấp thu, vì vậy các yếu tố sinh lý không có tác động gì tới sự hấp thu dược chất. Thời gian tác dụng của thuốc phụ thuộc vào thời gian bán thải của dược chất và liều thuốc đã tiêm và thường rất ngăn. Nếu muốn duy trì nông độ dược chất trong máu ở mức nông độ điều trị phải áp dụng tiêm truyền TM liên tục.

- Thuốc SC hay IM, dược chất phải qua hấp thu vào máu, nồng độ dược chất đạt được trong máu thường thấp hơn khi IV (cùng liều) nhưng lại duy trì được nông độ dược chất trong máu lâu hơn.

Một phần của tài liệu KĨ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC TIÊM VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM THUỐC (Trang 27 -29 )

×