0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (31 trang)

Kết hợp giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội.

Một phần của tài liệu LOI NHUAN.PDF (Trang 28 -31 )

Xét cho đến cùng kinh tế thị trường cũng như các hình thức tổ chức kinh tế khác đều nhằm mục đích sản xuất đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của con người, tức sản xuất đạt hiệu quả cao nhất. Điều đó thể hiện bởi lợi nhuận thu về cao. Kinh tế thị trường tạo ra các thị trường là nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua để xác đính ba yếu tố của sản xuất qua đó nâng cao tính năng động của nền kinh tế.

c. Các giải pháp đạt mục tiêu trên.

Chúng ta chủ trương chuyển qua nền kinh tế thị trường trên cơ sở ổn định

chính trị; lấy ổn định chính trị làm tiền đề và điều kiện cho cải cách kinh tế. Mặt khác, cũng nhận thức rõ phải đổi mới mạnh mẽ trong lĩnh vực hành chính, trên cơ sở đổi mới quản lý của Nhà nước nâng cao chất lượng hiệu quả của quản lý cho phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường mà tiếp tục ổn định chính trị đưa cải cách tiến

lên một bước phát triển mới.

Thể hiện kinh tế mà trong đó thị trường và các quan hệ thị trường ngày càng đóng vai trò quyết định đối với sản xuất và kinh doanh và phân phối tài nguyên

quốc gia dưới sự quản lý vĩ mô của Nhà nước nền kinh tế nhiều thành phần thông

qua cạnh tranh, liên kết hợp tác có trình độ xã hội hoá cao, thúc đẩy hài hoà giữa sản xuất và nhu cầu. Nền kinh tế vận hành theo các quy luật kinh tế khách quan và các chính sách kinh tế phù hợp đảm bảo thị trường thống nhất, mở rộng phục vụ mục tiêu tăng trưởng hiệu quả cân bằng và ổn định Nhà nước dùng luật pháp, kế hoạch định hướng và chính sách kinh tế dẫn dắt thị trường phát triển hùng mạnh, dùng chính sách phân phối và điều tiết đảm bảo phúc lợi cho toàn dân và thực hiện

công bằng xã hội.

29

CHƯƠNG III

Ý NGHĨA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ Ý KIẾN CÁ NHÂN

Qua quá trình nghiên cứu ta thấy lợi nhuận là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp là cơ sở cho mọi nền kinh tế. Và cùng với những hiểu biết về vai trò cũng như hạn chế

của lợi nhuận áp dụng vào đặc điểm của cơ chế kinh tế cũng như đặc điểm về chính

trị hoạt động nói lên sự thành công của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không thể dừng lại ở tốc độ tăng trưởng mà đi kèm với tăng trưởng phải không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống với tiền lương và thu nhập kinh tế tăng trưởng mạnh, y tế, giáo dục phát triển, sự văn hoá giàu nghèo không làm ảnh hưởng lớn tới phúc lợi xã hội hay làm đảo lộn vị trí xã hội tương đối của đa dân chúng. Cơ chế thị trường không thể xuống cấp thậm chí tha hoá trong các lĩnh vực văn hoá, xã hội, các quan hệ và đạo đức truyền thống trong xã hội.

Kết luân:

Toàn bộ đề án đã một phần làm rõ được bản chất và nguồn gốc của lợi nhuận

cũng như vài trò của nó trong nền kinh tế thị trường và sự vận dụng vào Việt Nam.

Chúng ta thấy rằng việc theo đuổi lợi nhuận là một điều tất yếu trong quá trình phát

triển kinh tế vì nó là một động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Tuy nhiên thực chất

của vấn đề nảy sinh và sự tiêu cực trong văn hoá, xã hội, lối sống của người dân

trong cơ chế mới ... Cũng như sự tăng lên về vấn đề ô nhiễm môi trường. Những vấn

đề trên đặt ra một yêu cầu là tất cả chúng ta phải cùng cố gắng để góp phần đưa nền kinh tế phát triển, xã hội lành mạnh văn minh. Đặc biệt là những nhà kinh tế tương

lai, chúng ta không thể đứng nhìn những mâu thuẫn nẩy sinh trong quá trình chuyển đổi mà chúng ta hãy nỗ lực hơn nữa trong học tập và lao động để có thể góp phần

đổi mà chúng ta hãy nỗ lực hơn nữa trong học tập và lao động để có thể góp phần

nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. Chúng ta mong đợi và tin tưởng

rằng quá trình phát triển kinh tế của đất nước sẽ đi đến thắng lợi.

3]

Một phần của tài liệu LOI NHUAN.PDF (Trang 28 -31 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×