0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (96 trang)

TÌNH YÊU ĐIÊN DẠI!

Một phần của tài liệu THO-UYEN-NGUYEN-TAP-2 (Trang 84 -86 )

* Giê-su xin hãy trả lời...

Vì sao Ngài phải đổi dời xuống đây? Vua ngự trên chín tầng mây,

Sao mà lại phải mang thây làm người? * Trên trời hạnh phúc vui tươi,

Xuống thế để chịu chê cười làm chi? Trên trời Ngài đổ ân thi,

Xuống thế để phải sống chi khĩ nghèo? * Trên trời Thần Thánh tuân theo, Vì sao xuống thế để đeo cực hình? Trên trời Ngài được tơn vinh,

Xuống thế nhục nhã làm thinh chịu địn. * Trên trời tình nghĩa sắt son,

Xuống thế để chịu cảnh con bán Thầy. Trên trời hạnh phúc dư đầy,

Xuống thế để chịu đọa đầy xác thân. * Trên trời Thần Thánh dạ vâng,

Nằm trong máng cỏ Mẹ nâng ẵm bồng. Trên trời nhẹ tựa như bơng,

Xuống thế để chịu đĩng đinh trần truồng. Trên trời hạnh phúc luơn luơn,

Cớ sao xuống thế lo buồn vì ai? * Trên trời phán dạy bảo sai,

Xuống thế chịu chết khơng ai cứu mình. Trên trời Ngài thật hiển vinh,

Xuống thế án tử đĩng đinh nhục hình. * Ngài ơi! Ngài muốn chứng minh... Vì yêu nên phải giáng sinh đọa đày? Tình yêu ơi đẹp lắm thay,

Yêu chi yêu đến mê say quên mình. * Giê-su ơi! Đấng thần linh,

Ước chi con được chứng minh yêu Ngài. Từ đây con quyết sửa sai,

Chọn con đường hẹp như Ngài đã đi. * Yêu Ngài con phải thực thi,

Lời Ngài căn dặn khắc ghi trong lịng. Thương người mến Chúa song song, Dọn nơi Chúa ngự chính trong tâm hồn. * Nguyện khơng toan tính bồn chồn, Thế gian khờ dại đổi khơn nước Trời. Để nơi viên mãn tuyệt vời,

thoảng lời Kinh ngUyEän 2

Elizabeth Trần Thị Uyển Nguyện

86

Một phần của tài liệu THO-UYEN-NGUYEN-TAP-2 (Trang 84 -86 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×