0
Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

Paul R.Krucman Maurice Obstfeld; Kớnh tế học quốc tế n lý thuyết

Một phần của tài liệu WTO (Trang 42 -44 )

và chớnh sỏch tập } II, NXB Chớnh trị quốc gia; Hà Nội - 1996.

2. PGS.TS Đỗ Đức Bỡnh - TS Nguyễn Thờng Lạng (chỳ biờn); giỏo trỡnh

Kinh tế học quốc tế NXB Thống kờ; Hà nội 2002.

3. Vụ hợp tỏc kinh tế đa phơng, Bộ Ngoại giao; Tổ chức thơng mại thế giới (WTO), NXB Chớnh trị quốc gia, Hà Nội - 2000.

giới (WTO), NXB Chớnh trị quốc gia, Hà Nội - 2000.

4. Trơng Văn Bõn; Bàn về cải cỏch toàn diện DNNN, NXB Chớnh trị quốc

gia, Hà Nội - 1996.

s TS. Nguyễn Khắc Thanh(chủ biờn); Tố chức Thơng mại thế giới

(WTO) và triển vọng gia nhập của Việt Nam, Trung tõm ICTC; NXB

Chớnh trị quốc gia; Hà Nội - 1997.

7. Uỷ ban Quốc gia về hợp tỏc kinh tế quốc tế; tài liệu hội nghị toàn quốc

quỏn triệt và thực hiện nghị quyết số 07 - NQ/TW của bộ chớnh trị về hội

nhập kinh tế quốc tế NXB Chớnh trị quốc gia; Hà Nội 2002.

s. Đảng Cộng Sản Việt Nam; Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VII; NXB

chớnh trị quốc gia; Hà nội 1996.

9. Đảng Cộng Sản Việt Nam; Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX; NXB

chớnh trị quốc gia; Hà nội 2001.

NHỮNG TRANG WEB THAM KHẢO WWwW.deI.eov.vn WWW.VCCI.com WWW.Vneconomy.com.vn Wwww.mofa.eov.vn WWW.vistock.com WWW.Vnapency.com.vn WWwWw.mot.ứeov.vn WWW.moste.eov.Vn é @ M éỉ ĐI p 9) é www.fpt.vn 10.www.Vov.org.vn 11.www.vnexpress.com

Mục lục

0 non... .ố.... HA... l Ch-ng L...---cccccccccccrr LH HH. HH... HH. HH. ng HH kg ua 2 Tœng quan về Tœ chức thơng mii thế giới - WTO...22 22 2222111111111 2 2n n2 erec 2

I0) Á6.v060 04197 a .éb-.ẦẢ... 2

2.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành GA TT...- .-- 55255321 Ê 2E +. EEseeereerreerreres 2 3. 1.2. Kết quả hoạt động của GA TTTT...-- c5 22c 3333323515551 eeree 3 4. 1.3. Những hạn chế của GA TẽT”...- --- <5 5225133311221. rre 4 5. 2. Mục tiờu, chức năng và nguyờn tắc phỏp lý của W'TO...--- 5 6. 2.1. Sự hỡnh thành Tổ chức Thơng mại thế giới - WTO...-- 552 5+ 5

7.2.3. Cỏc nguyờn tắc phỏp lý của WTT(...- --- -c< sen HH ng ng 6

8. 2.3.1. Nguyờn tắc tối huệ quốc (MEN)(Most Favoured Nation),... 6 9.2.3.2. Nguyờn tắc đói ngộ quốc gia (National Treatment - NT),... 7

10.2.3.3. Nguyờn tắc mở cửa thị trỜng...-- + -- +5 ++s++xc+xcsx sec re. 7

0n. 0011... . ... . .. 10

Tiến trxnh gia nhẫp Tœ chức Thơng mỡi thế giới của Việt Nam... S11 1215211111112111111111 E811 tre. 10

IESM 0080000520807) 0041915 ... H1 14.1.1 Cỏc điều kiện gia nhập W'T(...-- G SĂ S2. S21 2112111821181 111g re. H1 15. 1.2 Tiến trỡnh ứia nhập của Việt Nam ... .--- 5525553 ***++**s e++ssseess 12

16.2. AFTA, BTA - Việt Nam đó bớc một chõn vào W'ƑO...--- 14 17.3. Hiệp định thơng mại Việt Nam - Hoa KỲ... -- ---- 55555 << << << s2 15 17.3. Hiệp định thơng mại Việt Nam - Hoa KỲ... -- ---- 55555 << << << s2 15

18.4. Đỏnh giỏ những cơ hội và thỏch thức đối với Việt Nam trong tiến trỡnh 580i) 19011155 ... 19 IS Di len ... 20 0205.) è0ỡ0ỡ:3liỡ10ỡ 00:1 2 ... 21 ễng đljỳdtdd... Lỏ... 25

C,c gi4i ph,p nhằm đẩy nhanh tiến trxnh gia nhẫp T& chức Thơng mii thế giii... 5-5252 s2 EcxcEeEeEsrsreei 25

Để đEy nhanh tiến trxnh gia nhẼp vụo WTO, Việt Nam cCn ph4i tiếp tục đẩy mỡnh công cuộc c4i c,ch nhằm tối đa ho, kh4 n'ng đ p ứng yˆu cCu của WTO thông qua việc c4li c,ch c,c lŨnh vực sau... 26

"N9 Ăc1 i0iỡ0 10.0 n1 ...Ả... 26

5⁄88 69.0.1008. ... 26 23.1.1.1. Trong lĩnh vực tổ chức bộ mỏy Nhà núc:... --- 55s s s2 26 24.1.1.2. Trong lĩnh vực kinh {Ế:... --- +5 + 13+ E+2EE+ +55 EE..eeerrsesre 26 25. 1.2. Cải cỏch nụng nghiệp nụng thụn...--- 55255222 ****++**##ec++sssss2 28

“0S n6. 0.1000)... ... 29

5 S0 ,(0vỡ.0i 0i 1n ‹1413... 34 28.2. Những giải phỏp từ phớa doanh nghiệp. ...-- --- 5555555 <ss52 37 29.2.1 Cỏc cải cỏch từ phớa doanh nghiệp ...-- -- 5-5555 << *s++sesssseeeess 37 30.2.2. Giải phỏp nõng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp Việt Nam

"... 38

4050 0N... . . ... 4I

Một phần của tài liệu WTO (Trang 42 -44 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×