0
Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẦY NHANH TIẾN TRèNH GIA NHẬP Tễ CHỨC THƠNG MẠI THỂ GIỚ

Một phần của tài liệu WTO (Trang 25 -42 )

Để đấy nhanh tiến trỡnh gia nhập vào WTO, Việt Nam cần phải tiếp tục

đẩy mạnh cụng cuộc cải cỏch nhằm tối đa hoỏ khả năng đỏp ứng yờu cầu của WTO thụng qua việc cải cỏch cỏc lĩnh vực sau.

1 Cải cỏch từ phớa Chớnh phủ

1.1. Cai cỏch hành chớnh

1.1.1. Trong lĩnh vực tổ chức bộ mỏy Nhà núc:

Đối với cơ quan Trung Ương: kiện toàn cơ chế xỏc định trỏch nhiệm thẩm

quyền của toàn thể chớnh phủ với cỏ nhõn Thủ tớng, và trỏch nhiệm, thẩm quyền

của cỏc Phú thủ tớng trong lớnh vực đợc Thủ tống phõn cụng phụ trỏch. Nờu cao trỏch nhiệm cỏ nhõn của Bộ trởng, Thủ tớng phải chuyển giao bớt thảm quyền giải quyết vụ việc cho cỏc Bộ trởng với chế độ bỏo cỏo kết quả lờn Thủ tớng

Điều chỉnh tổ chức và đổi mới quan hệ làm việc của cỏc Bộ và cơ quan thuộc

chớnh phủ, chuyển một số cơ quan thuộc chớnh phủ về cho cỏc Bộ

Xỏc định rừ sự phõn cấp trỏch nhiệm và thẩm quyền giữa cơ quan tổ chức Trung - ơng và địa phơng. Trờn lĩnh vực cần quản lý tập trung thỡ tổ chức Bộ hoặc cơ quan quản lý theo ngành dọc từ Trung Ương đến cơ sở của ngành đú. Trờn lĩnh vực hành chớnh kinh tế và hành chớnh sự nghiệp khỏc thỡ khụng tổ chức theo ngành dọc mà thực hiện phõn cấp mạnh mẽ và thực sự giữa trung ơng và địa phơng về nhiệm

vụ và thẩm quyền cũng nh về và tổ chức cỏn bộ

Đối với cơ quan địa phơng: việc tiếp nhận đăng kớ kinh doanh, tổ chức

kiểm tra xử phạt, rỳt giấy phộp kinh doanh, giấy phộp xõy dựng... trờn địa bàn sẽ đợc phõn cấp mạnh cho cơ quan hành chớnh địa phơng, Bộ và Chớnh phủ xem xột, giải quyết những trờng hợp cú quy mụ tơng đối lớn hoặc cú quan hệ đến an ninh Quốc phũng.

1.1.2. Trong lĩnh vực kinh tế:

Đẩy mạnh tiến độ dự thảo và ban hành cỏc văn bản phỏp luật về kinh tế theo hớng đảm bảo quyền tự do kinh doanh và bỡnh đẳng trớc phỏp luật của mọi cụng dõn.

Đơn giản hoỏ thủ tục xin phộp đầu t, đầu t kinh doanh, xoỏ bỏ việc phõn biệt đăng kớ loại hỡnh kinh doanh trờn cơ sở quy mụ vốn, làm rừ phạm vi cỏc tài sản đợc đem cụng chứng khi xỏc định vốn; giảm bớt chi phớ hành chớnh trong quỏ trỡnh thành lập và đăng kớ kinh doanh. Nhà núc quản lý cỏc doanh nghiệp ngoài quốc doanh chủ yếu thụng qua việc quản lý đăng kớ kinh doanh, thuế, kiểm toỏn, xử lý vi phạm bằng tài phỏn hành chớnh và tài phỏn t phỏp.

Hoàn chỉnh thể chế và doanh nghiệp Nhà núc và quản lý doanh nghiệp Nhà nớc.

Đẩy mạnh việc thể chế hoỏ cỏc thị trờng vốn trung hạn, dài hạn, thị trờng

vụ t vấn phự hợp với thụng lệ quốc tế và những đũi hỏi của quỏ trỡnh hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

Xõy dựng luật về cạnh tranh, tỡm kiếm cỏc mụ hỡnh kiểm soỏt Nhà nớc hoặc

bằng cỏc phơng thức giao dịch dõn sự để hạn chế độc quyền của cỏc doanh nghiệp Nhà nớc trong một số lĩnh vực cha thể xoỏ bỏ độc quyền.

Thể chế hoỏ quyền đợc thụng tin của dõn về hoạt động và quyết định của cơ

quan Nhà núc. Cụ thể hoỏ cỏc quy định hiện hành của hiến phỏp về trỏch nhiệm thụng tin thờng xuyờn và định kỳ của chớnh phủ trớc nhõn dõn.

Xõy dựng quy chế tiếp xỳc của đại diện cỏc cơ quan Nhà nớc với bỏo chớ.. Tăng cờng cỏc rà soỏt, hoàn thiện và đơn giản hoỏ thủ tục hành chớnh

Phõn định thẩm quyền của cỏc cơ quan quản lý hành chớnh Nhà núc, ban hành cỏc văn bản và cỏc quyết định về thủ tục hành chớnh thực hiện quyền và nghĩa vụ cụng dõn

Nõng cao năng lực và quyền hạn của cỏn bộ, cụng chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chớnh trong việc giải quyết cụng việc của cụng dõn

Nõng cao trỏch nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan quản lý hành chớnh Nhà nớc trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ cụng dõn

Thực hiện nghiờm chỉnh quy chế tổ chức tiếp cụng dõn, tăng cờng sự kiểm

tra, giỏm sỏt của cỏc cơ quan Nhà núc trong việc giải quyết cỏc cụng việc của cụng dõn

Trong cụng cuộc cải cỏch thủ tục hành chớnh nhằm bảo đảm cỏc quyền và nghĩa vụ của cụng dõn cú hiệu quả cao hơn cần cú cỏc biện phỏp nõng cao vai trũ của toà ỏn hành chớnh

Tuyờn truyền phổ biến phỏp luật về thủ tục hành chớnh liờn quan đến quyền

và nghĩa vụ cụng dõn, cỏc cơ quan thụng tin đại chỳng dựng chuyờn mục đa tin về

cải cỏch hành chớnh làm diễn đàn để cụng dõn tỡm hiểu, trao đổi, kiến nghị, giỏm

sỏt việc thực hiện thủ tục hành chớnh

Cỏc cơ quan Nhà núc từ Trung Ương đến cơ sở cần phải niờm yết cụng khai cỏc thủ tục hành chớnh liờn quan đến cỏc vụ việc mà cơ quan mỡnh cú thầm quyền ứIải quyết

Xõy dựng hệ thống cụng nghệ thụng tin và tin học ỏp dụng vào cụng tỏc quản lý Nhà nớc trong việc xõy dựng, ban hành, và thực hiện cỏc thủ tục hành chớnh ở cỏc cơ quan hành chớnh Nhà núc

Tiến hành rà soỏt, làm thật rừ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trỏch

nhiệm của chớnh phủ, Thủ tớng chớnh phủ, cỏc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chớnh phủ và cơ quan địa phơng để loại bỏ những chồng chộo, trựng lặp giữa cỏc cơ quan với nhau và cú sự phõn cấp rừ ràng, cụ thể hơn về thẩm quyền và trỏch nhiệm giữa cỏc cấp trong hệ thống chớnh trị, tiến hành rà soỏt, điều chớnh chức năng nhiệm vụ của bộ mỏy Nhà nớc, sắp xếp lại tổ chức bộ mỏy hành chớnh Nhà

nớc,

Việc xỏc định đợc đỳng chức năng, nhiệm vụ là cơ sở quyết định để thiết lập tổ chức. Vỡ vậy, đõy là vấn đề cơ bản và cấp thiết nờn cần phải tiến hành một cỏch khoa học, kiờn quyết, chặt chẽ trong toàn bộ hệ thống hành chớnh.

Tiến hành rà soỏt lại cỏc thể chế đó ban hành, sửa đối cỏc điều bất hợp lý,

bổ sung cỏc điều cũn thiếu, hoàn chỉnh thể chế phỏp lý quản lý cụng chức. Xem xột lại phạm vị ỏp dụng khỏi niệm cụng chức.

Tiến hành quy hoạch và kế hoạch phỏt triển đội ngũ cỏn bộ, cụng chức, sửa

đổi và hoàn thiện hệ thống tiờu chuẩn chức danh cỏn bộ cụng chức, đẩy mạnh đào tạo, bồi dỡng cỏn bộ — cụng chức.

Kiện toàn hệ thống cỏc cơ quan quản lý cụng chức.

Hoàn thành hệ thống cỏc chớnh sỏch phỏt triển, sửa đổi phỏp lệnh thanh tra, thiết

lập cơ chế thanh tra cụng vụ tập trung thống nhất.

1.2. Cải cỏch nụng nghiệp nụng thụn

Tăng cờng cụng tỏc quy hoạch tổ chức và quản lý phỏt triển là nhiệm vụ

hàng đầu cần quan tõm. Đẩy mạnh hơn nữa cụng tỏc điều tra, nghiờn cứu, quy

hoạch và định hớng phỏt triển nụng, lõm nghiệp và thuỷ sản theo từng vựng, tiểu

vựng kinh tế - sinh thỏi theo nhúm sản phẩm hàng hoỏ. Trớc hết quy hoạch và định hớng phỏt triển (cả trung và dài hạn) cho cỏc vựng nụng nghiệp trọng điểm, cú điều kiện sản xuất hàng hoỏ tập trung quy mụ lớn và cỏc loại cõy trồnứ, vật nuụi

tạo ra sản phẩm hàng hoỏ chủ lực cú giỏ trị kinh tế cao, cú lợi thế xuất khẩu và

phự hợp với điều kiện cụ thể từng vựng từng địa phơng. Việc quy hoạch và định h- ớng phỏt triển sản xuất phải dựa trờn cơ sở phõn tớch, dự bỏo và đỏnh giỏ đợc cỏc yếu tố, điều kiện và nhu cầu thị trờng (đối với từng khu vực ngành hàng và từng loại sản phẩm) gắn với phỏt triển cụng nghiệp chế biến, kết cấu hạ tầng, phỏt triển nguồn nhõn lực và cỏc thể chế luật phỏp về bảo vệ tài nguyờn mụi trờng sinh thỏi. Cụng tỏc quy hoạch phải đợc cải tạo một bớc, đặt trong tổng thể quy hoạch kinh tế xó hội của cả nớc, hội nhập kinh tế quốc tế, tiến bộ khoa học, cụng nghệ và thị tr- ờng; xõy dựng, quản lý, cập nhật thụng tin và kịp thời điều chớnh quy hoạch (tức là phải thực hiện quy hoạch “động”)

Đẩy mạnh cụng tỏc nghiờn cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao cụng nghệ kỹ thuật trong nụng nghiệp, hỡnh thành cỏc trung tõm nghiờn cứu quốc g1a

đồng thời với việc phỏt triển mạng lới ở cỏc vựng và khu vực, tăng cờng đầu t đổi

mới và hiện đại hoỏ trang thiết bị phục vụ nghiờn cứu.

Xõy dựng chiến lợc phỏt triển khoa học cụng nghệ trong nụng nghiệp mà trớc hết là cụng nghệ sinh học để tạo ra cỏc tập đoàn giống cõy trồng vật nuụi cú năng suất cao thớch hợp điều kiện sinh thỏi của từng vựng từng theo hớng hỡnh thành nền nụng nghiệp hàng hoỏ lớn. Bờn cạnh đú cũng cần chỳ ý phỏt triển cụng nghệ sản xuất, chế biến và bảo quản thực phẩm, cụng nghệ quản lý chất lợng sản

phẩm...

Đồng thời với phỏt triển khoa học và cụng nghệ, Chớnh phủ và cỏc cấp cỏc

ngành ở địa phơng phối hợp với cỏc tổ chức kinh tế xó hội ở nụng thụn để tổ chức

và mở rộng hoạt động của hệ thống khuyến nụng, khuyến lõm khuyến ng đến từng cộng đồng, đơn vị sản xuất và hộ nụng dõn. Mặt khỏc, phải cú sự phối hợp hoạt

động của cỏc tổ chức khuyến nụng với cỏc tổ chức kinh tế hợp tỏc và hỗ trợ phỏt

của đụng đảo nụng dõn và những ngời sản xuất kinh doanh nụng nghiệp vào hoạt động này.

1.3. Cải cỏch DNNN

Để nõng cao hiệu quả sắp xếp và đổi mới DNNN, đa Nghị quyết TW 3 (khoỏ

IX) vào cuộc sống, cần tập trung vào một số giải phỏp sau đõy:

Một là, thực hiện nhất quỏn chủ trơng sắp xếp lại căn bản khu vực DNNN trờn cơ sở lấy tiờu chuẩn hiệu qủa làm thớc đo chủ yếu. Nhà nớc cần đa dạng hoỏ cỏc loại hỡnh doanh nghiệp (nh cụng ty cổ phần, cụng ty liờn doanh, cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn một thành viờn...). Chấn chớnh lại kế hoạch sắp xếp DNNN, thực

hiện chuyển đổi hỡnh thức sở hữu thụng qua biện phỏp cổ phần hoỏ đối với những

doanh nghiệp đủ điều kiện cổ phần hoỏ: ỏp dụng luật phỏ sản đối với những DNNN thua lỗ kộo dài khụng cú khả năng phụ hồi và khụng cú tầm quan trọng đặc biệt; đồng thời, ỏp dụng phổ biến cơ chế giao, bỏn, khoỏn kinh doanh, cho thuờ, sỏp nhập phần lớn DNNN cú quy mụ nhỏ. Cần thống nhất về tiờu thức phõn

loại, lựa chọn doanh nghiệp thực hiện sắp xếp; làm rừ tiờu chớ xỏc định những lĩnh

vực cú tầm chiến lợc cần cú sự cú mặt của cỏc DNNN và những DNNN cú vai trũ đặc biệt quan trọng cần duy trỡ trong quỏ trỡnh sắp xếp và đổi mới DNNN. Đồng thời, Nhà nớc cần ban hành hệ thống cơ chế, chớnh sỏch đồng bộ, tạo lập mụi tr- ờng kinh doanh bỡnh đẳng làm cho cỏc doanh nghiệp chống gian lận thơng mại. Với t cỏch là “bà đỡ” cho cỏc doanh nghiệp khi mới ra đời hoặc chuyển đổi sở

hữu, cổ phần hoỏ, Nhà núc cú cơ chế tài chớnh, tớn dụng thụng thoỏng và u đói để

hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện phơng ỏn sản xuất kinh doanh mới hoặc củng cố ổn định sản xuất, đầu t chiều sõu, nõng cao chất lợng sản phẩm.

Hai là, cỏc doanh nghiệp cần cú phơng ỏn sản xuất doanh nghiệp hợp lý, ỏp

dụng khoa học kỹ thuật để cải tiến mẫu mó, kiểu dỏng sản phẩm; đầu t đổi mới cụng nghệ để nõng năng suất lao động, chất lợng sản phẩm theo tiờu chuẩn ISO.

Điều quan trọng là phải nối mạng thụng tin doanh nghiệp để đa sản phẩm lờn mạng Internet nhằm tăng khả năng tiếp thị, quảng cỏo, mở rộng thị trờng tiờu thụ,

chủ động cắt giảm và xoỏ bỏ cỏc khoản chỉ phớ bất hợp lý và cú kế hoạch sắp xếp

lại sản xuất, lao động cho phự hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh; sử dụng hợp lý cỏc nguồn vốn, giảm bớt vốn vay, giảm chi phớ, hạ giỏ thành. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế Quốc tế diễn ra nhanh chúng, thời gian thực hiện cam kết ASEAN năm 2006 đang đến gần và Hiệp định thơng mại Việt Nam- Hoa kỳ đó đ- ợc ký, cỏc doanh nghiệp phải cú kế hoạch vơn lờn, cạnh tranh, chiếm lĩnh thị phần khụng chỉ ở thị trờng Quốc tế mà ngay cả ở thị trờng trong nớc. Mặt khỏc, DNNN

phải cú kế hoạch nõng cao năng lực đội ngũ cỏn bộ quản lý, cỏn bộ kỹ thuật của doanh nghiệp và cụng nhõn lành nghề, bậc cao, chỳ trọng đào tạo kiến thực mới và kỹ năng hiện đại, kết hợp bồi dỡng trong nớc và nớc ngoài, kết hơp giữa lý luận và

thực tiễn.

1)

2

3)

Ba là, Nhà nớc cần nhanh chúng hoàn thiện một số chớnh sỏch sau:

Hoàn thiện chớnh sỏch cổ phần hoỏ DNNN: bói bỏ quy định hạn chế mức mua

cổ phần lần đầu, khắc phụ xu hớng bỏn cổ phần lần đầu trong nội bộ doanh

nghiệp; điều chỉnh mức mua cổ phần u đói của cỏn bộ quản lý doanh nghiệp để phỏt huy vai trũ tớch cực của ngời quản lỹ doanh nghiệp; cho phộp Nhà đầu t

mua cổ phần lần đầu đối với những doanh nghiệp cổ phần hoỏ mà Nhà nớc

khụng cần giữ cổ phần chi phối theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật khuyến khớch đầu t trong núc; cải tiến phơng phỏp định giỏ doanh nghiệp, ỏp dụng cơ chế đấu giỏ trờn cơ sở cung cầu, phản ỏnh đỳng siỏ trị của doanh nghiệp cổ phần hoỏ; nõng cao hiệu quả hoạt động của quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ

phần hoỏ, miễn lệ phớ trớc bạ đối với tài sản chuyển từ DNNN sang cụng ty cổ

phần; bố trớ nguồn kinh phớ trong dự toỏn ngõn sỏch hàng năm (khụng nằm trong mục chi thờng xuyờn) bờn cạnh nguồn vốn thu đợc trong quỏ trỡnh cổ

phần hoỏ để thỳc đẩy nhanh việc sắp xếp, đổi mới và phỏt triển DNNN.

Hoàn thiện cơ chế giao, bỏn, khoỏn kinh doanh cỏc DNNN quy mụ nhỏ, thua

lỗ kộo dài, khụng cổ phần hoỏ đợc và Nhà nớc khụng cần nắm giữ để sử dụng

cú hiệu quả tài sản của Nhà nớc, bảo đảm việc làm, thu nhập, quyền lợi hợp phỏp của ngời lao động. Mục đớch là làm cho khu vực DNẹNN khụng cũn cỏc doanh nghiệp hoạt động kinh doanh cú quy mụ nhỏ, cụng nghệ lạc hậu, làm ăn khụng hiệu quả, thua lỗ kộo dài phải bao cấp thờng xuyờn. Việc giao, bỏn, khoỏn kinh doanh trớc hết u tiờn cho tập thể ngời lao động, bảo đảm cho ngời lao động là ngời đồng sở hữu doanh nghiệp, tham gia làm chủ trong quỏ trỡnh quản lý doanh nghiệp. Khuyến khớch tổ chức và cỏ nhõn tiếp cận cỏc DNNN thuộc loại này để tiếp tục đầu t phỏt triển nhằm bảo toàn vốn và giải quyết việc làm cho ngời lao động, nõng cao hiệu suất sử dụng tài sản Nhà nớc tại doanh

nghiệp. Khẩn trơng chuyển đổi cỏc DNNN của cỏc tổ chức chớnh trị , chớnh trị

- Xó hội sang hoạt động theo mụ hỡnh cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn một thành viờn theo tớnh thần Nghị định 63/2001/NĐ CP, ngày 29/9/2001 của Chớnh phủ. Thực hiện định mức lại vốn điều lệ của DNNN trờn cơ sở ỏp dụng cỏc cơ chế nh khụng thu tiền sử dụng vốn, khấu hao nhanh, tăng tỷ lệ tớch luỹ đầu t từ lợi

4)

3)

6)

1)

cho DNNN giữ 100% vốn và DNNN giữ cổ phần chi phối. Đối với một số tổng

cụng ty, doanh nghiệp lớn, cú uy tớn cho phộp phỏt hành trỏi phiếu, cổ phiếu

huy động đầu t thụng qua thị trờng chứng khoỏn để phỏt triển và mở rộng sản

xuất kinh doanh. Đầu t xõy dựng một số tập đoàn kinh tế mạnh cú khả năng

Một phần của tài liệu WTO (Trang 25 -42 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×