0
Tải bản đầy đủ (.doc) (30 trang)

Về bảng phõn bổ KPCĐ, BHXH, BHYT

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM (Trang 30 -32 )

Phần mềm CADS thiết lập ba BPB tơng ứng cho KPCĐ, BHXH, BHYT. Cấu trỳc của ba BPB này cũng tơng tự nh nhau và tơng tự BPB tiền lơng. Việc lập 3 BPB này gõy khú khăn cho việcso sỏnh, đối chiếu cỏc khoản trớch này của cỏc cụng trỡnh khỏc nhau. Theo em, ta chỉ cần lập một BPB chung cho cả KPCĐé, BHXH và BHYT vừa gọn vừa phản ỏnh đủ cỏc thụng tin cần thiết. Mẫu BPB nh sau:

KẾT LHẬĐ

Ngành xõy dựng cơ bản là một ngành đúng vai trũ hết sức quan trọng trong

nền kinh tế quốc dõn. Do tỡnh hỡnh đất nớc cú nhiều biến đổi và do yờu cầu phỏt

triển kinh tế nờn cỏc khu cụng nghiệp, cỏc khu chung c, đờng giao thụng, cỏc cầu cảng.... đợc xõy dựng ngày càng nhiều với chất lợng ngày càng cao. Điều đú thể hiện tầm quan trọng của ngành xõy dựng cũng nh sự lớn mạnh của nú. Do đú, hạch toỏn kế toỏn trong cỏc doanh nghiệp xõy dựng cơ bản cũng đúng vai trũ hết sức quan trọng. Qua quỏ trỡnh thực tập tại Cụng ty Cầu 7 Thăng Long, em đó đợc tỡm hiểu về thực trạng cụng tỏc kế toỏn của Cụng ty và đợc nghiờn cứu về phần hành kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm. Qua quỏ trỡnh nghiờn cứu lý luận và tỡm hiểu thực tế về phần hành kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty em thực sự nhận thức đợc rằng kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm giữ vai trũ đặc biệt quan trọng

đối với cỏc doanh nghiệp xõy dựng cơ bản. Trong nền kinh tế nhiều thành phần do

cơ chế thị trờng nh hiện nay, việc doanh nghiệp xõy dựng cơ bản hạch toỏn đỳng chi phớ sản xuất và tớnh đỳng giỏ thành sản phẩm sẽ giỳp cho doanh nghiệp cú cỏi nhỡn đỳng đắn về thực trạng khả năng của doanh nghiệp mỡnh, từ đú cú những biện phỏp thỳc đẩy quỏ trỡnh hoạt động sản xuất kinh doanh đạt tới hiệu quả cao nhất. Do đú việc thực hiện tốt cụng tỏc kế toỏn núi chung và kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm núi riờng trong doanh nghiệp xõy dựng cơ bản sẽ giỳp cho cụng tỏc quản lý doanh nghiệp đơn giản hơn, giỳp doanh nghiệp

cú sự phỏt triển cõn đối và cạnh tranh lành mạnh.

Trong chuyờn đề này, em đó mạnh dạn đề xuất một số kiến nghị với nguện vọng để Cụng ty tham khảo nhằm hoàn thiện hơn nữa cụng tỏc kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm. Em mong rằng Cụng ty sẽ ngày càng phỏt

triển lớn mạnh hơn.

Cuối cựng cho phộp em đợc bày tỏ lời cảm ơn chõn thành tới thầy giỏo Trần Quý Liờn và cỏc cụ chỳ Phũng Tài chớnh kế toỏn Cụng ty Cầu 7 Thăng Long

đó hớng dẫn và tạo điều kiện cho em đợc tỡm hiểu giữa lý luận và thực tiễn để

hoàn thành bài viết này.

Em xin chõn thành cảm ơn! Hà Nội, ngày l8 thỏng 6 năm 2001

Sinh viờn

Phựng Thanh Minh

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM (Trang 30 -32 )

×