0
Tải bản đầy đủ (.doc) (33 trang)

Cú TK I11, 112, 331

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM (Trang 28 -30 )

2.Về việc ghi chộp phản ỏnh giỏ thành cụng trỡnh hoàn thành

Cụng ty cầu 7 Thăng Long thực hiện tớnh giỏ thành sản phẩm vào cuối mỗi quý và phản ỏnh một cỏch tổng hợp giỏ thành cỏc cụng trỡnh, sản phõm trờn "Bảng

tớnh giỏ thành sản phẩm, cụng trỡnh". Tuy trờn "bảng tớnh giỏ thành sản phẩm,

cụng trỡnh" cú phản ỏnh tổng giỏ trị dự toỏn của cụng trỡnh hoặc giai đoạn cụng trỡnh hoàn thành trong kỳ nhng khụng phản ỏnh đợc giỏ trị dự toỏn của từng khoản mục chi phớ sản xuất nờn khụng phản ỏnh đợc kết quả sản xuất xột trờn từng khoản

mục chi phớ so với dự toỏn. Theo em, đối với cỏc cụng trỡnh hoàn thành hoặc cỏc

giai đoạn cụng trỡnh hoàn thành đợc tớnh giỏ thành trong kỳ thỡ ngoài việc phản ỏnh giỏ thành của chỳng lờn "Bảng tớnh giỏ thành cụng trỡnh, sản phẩm”, cụng ty nờn lập cho mỗi cụng trỡnh hoàn thành hoặc giai đoạn cụng trỡnh hoàn thành bảng phõn tớch giỏ thành cú mẫu nh sau:

Bảng phõn tớch giỏ thành Cụng trỡnh: GI1ai đoạn: Khoản mục Dự toỏn Thực tế Chờnh lệch

chi phớ Số tiền % Số tiền % Số tiền %

I.CPNVLTT 2.CPNCTT 2.CPNCTT 3. CPSDMTC 4. CPSXC Tổng giỏ thành

` A“ ~ 2 .^? ơ ^ `” 3. Về cõu trỳc bảng biều và sụ sỏch

Cụng ty Cầu 7 Thăng Long từ năm 1999 sử dụng phần mềm kế toỏn CADS trong cụng tỏc kế toỏn cụng ty. Phần mềm này về cơ bản đỏp ứng đợc yờu cầu kế toỏn của

cụng ty. Tuy nhiờn, đối với hỡnh thức số kế toỏn chứng từ- ghi số, phần mềm này thiết kế một số mẫu bảng biểu khụng đỳng quy định và số cú cấu trỳc cha hợp lý

và cú nội dung cha phản ỏnh đủ thụng tin cần thiết cho cụng tỏc quản lý đặc biệt là

cỏc bảng biểu và số sỏch thuộc phần hành kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh

giỏ thành sản phẩm. Do đú, theo em, cụng ty nờn đề nghị với cụng ty phần mềm

CADS thiết kế lại một số bảng biểu và số cú cấu trỳc và nội dung phự hợp, cung cấp đầy đủ thụng tin cho nhà quản lý. Cấu trỳc cỏc bảng biểu và số cú thể đợc thiết kế

lại nh sau:

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM (Trang 28 -30 )

×