0
Tải bản đầy đủ (.doc) (100 trang)

Phân tích khả năng sinh lợi của vốn

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XNK THIỆT BỊ ĐIỆN ẢNH- TRUYỀN HÌNH (Trang 80 -83 )

II. Phân tích tình hình tài chính của công ty XNK thiết bị điện ảnh truyền hình

1. Hệ thống báo cáo tài chính kế toán của công ty

2.5. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn

Phân tích khả năng sinh lợi của vốn thực chất là xem xét hiệu quả sử dụng vốn dới góc độ sinh lời của vốn đợc đánh giá qua các chỉ tiêu sau:

Tỷ suất lơi

nhuận theo vốn Tổng lợi nhuận trớc thuếVKD bình quân

Năm 2001 -117.587.364

16.758.104.543

Năm 2002 68.728.424

Tỷ suất này đã đợc phân tích ở phần đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty. Nếu VKD bình quân trong công thức trên đợc thay bằng Vốn chủ sở hữu, ta có:

Tỷ suất lợi

nhuận theo vốn Tổng lợi nhuận trớc thuế Vốn chủ sở hữu

Năm 2001 -117.587.364 - 0,014

8.478.065.777

Năm 2002 68.728.424 0,008

8.479.114.378

Từ kết quả tính toán trên cho thấy khả năng sinh lợi của vốn Chủ sở hữu năm 2002 tăng lên so với năm 2001. Nếu nh 1 đồng vốn Chủ sở hữu của Công ty năm 2001 không đem lại lãi mà lỗ 0,014 đồng thì sang năm 2002 đẫ tạo ra đợc 0,008 đồng tơng đơng tăng 0,022 đồng. Sự tăng lên về giá trị của chỉ tiêu này tuy còn nhỏ nhng đã chứng tỏ sự nỗ lực cố gắng rất lớn của Công ty trong quá trình kinh doanh., làm tăng khả năng sinh lời của vốn Chủ sở hữu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Từ công thức tính mức doanh lợi theo vốn Chủ sở hữu và mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hởng, ta có:

Tỷ suất lợi

nhuận theo vốn Doanh thu thuầnVốn chủ sở hữu Lợi nhuận trớc thuếDoanh thu thuần

Hệ số quay của vốn Chủ sở hữu Hệ số doanh lợi doanh thu thuần Năm 2001 11.685.393.643 -117.587.364 8.487.065.777 11.685.393.643 = 1,377 * (-0,01) = - 0,014 Năm 2002 13.384.860.437 68.728.424 8.479.114.378 13.384.860.437 = 1,578 * 0,051 = 0,008

Nh vậy, hệ số quay vòng của vốn chủ sở hữu trong kỳ kinh doanh quay đợc 1,578 vòng tăng so với năm 2001 là 0,201 vòng (= 1,578 – 1,377) chứng tỏ Công ty sử dụng vốn có hiệu quả.

Còn hệ số doanh lợi của doanh thu thuần năm 2002 cho biết với 1 đồng doanh thu thuần đem lại 0,008 đồng lợi nhuận trớc thuế. So với năm 2001, chỉ tiêu này tăng 0,018 chứng tỏ khả năng sinh lợi của vốn trong quá trình kinh doanh tăng lên. Điều này do ảnh hởng của hai nhân tố:

* Do hệ số quay vồng của vốn Chủ sở hữu thay đổi: ( 1,578 –1,377) * 0,01 = 0,00201

* Do hệ số doanh lợi doanh thu thuần thay đổi: (0,008 – (- 0,01)) * 1,578 = 0,0284

Tình hình trên cho thấy do hệ số vòng quay của vốn chủ sở hữu tăng lên làm tăng khả năng sinh lợi là 0,00201 đồng và lợi nhuận tính trên 1 đồng doanh thu thuần tăng làm tăng khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu là 0,0284 đồng. Tổng hợp ảnh h- ởng của các nhân tố có thể kết luận rằng khả năng sinh lợi của vốn chủ sở hữu ngày càng tăng , tuy nhiên cha phải là cao.

Qua việc phân tích một loạt các chỉ tiêu trên có thể nói rằng mặc dù trớc nhiều khó khăn về vốn Công ty XNK thiết bị điện ảnh - truyền hình đã vợt qua đợc các khó khăn đó để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh

Phần III

Một số kiến nghị và giải pháp đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty xnk

thiết bị điện ảnh - truyền hình. ---&---

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XNK THIỆT BỊ ĐIỆN ẢNH- TRUYỀN HÌNH (Trang 80 -83 )

×