0
Tải bản đầy đủ (.doc) (100 trang)

Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XNK THIỆT BỊ ĐIỆN ẢNH- TRUYỀN HÌNH (Trang 32 -33 )

III. Nội dung và phơng pháp phân tích tình hình tài chính của

2. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp

2.2. Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp

tăng hay giảm, tình hình đầu t có khả quan hay không, khả năng tự tài trợ của doanh nghiệp nh thế nào... Từ đó đa ra kết luận chung về tình hình tài chính của doanh nghiệp là tốt hay xấu.

2.2. Phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng TSCĐ của doanh nghiệp: nghiệp:

Tài sản cố định đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó phản ánh trình độ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và của nền kinh tế. Tài sản cố định tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, sau mỗi quá trình kinh doanh nó vẫn giữ nguyên hình thái vật chất và giá trị của sản phẩm, dịch vụ.

Hiệu quả sử dụng tài sản cố định là chỉ tiêu phản ánh khả năng kinh doanh của doanh nghiệp trong dài hạn. Dù đợc đầu t bằng bất kỳ nguồn vốn nào thì việc sử dụng tài sản cố định đều phải bảo đảm tiết kiệm và đạt hiệu quả cao. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định đợc đánh giá qua nhiều chỉ tiêu, nhng phổ biến là các chỉ tiêu sau:

Sức sản xuất của TSCĐ = Doanh thu thuần

Nguyên giá bình quân TSCĐ

Chỉ tiêu này phản ánh một đồng nguyên giá bình quân tài sản cố định dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ phân tích đem lại bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản cố định càng tốt. Do đó, để nâng cao chỉ tiêu này, đồng thời với việc tăng lợng sản phẩm bán ra, doanh nghiệp phải giảm tuyệt đối những tài sản cố định thừa, không cần dùng vào sản xuất, bảo đảm tỷ lệ cân đối giữa tài sản cố định tích cực và không tích cực, phát huy và khai thác tối đa năng lực sản xuất hiện có của tài sản cố định.

Sức sinh lợi của TSCĐ = Lợi nhuận trớc thuế

Nguyên giá bình quân TSCĐ

Chỉ tiêu này cho biết một đồng nguyên giá bình quân TSCĐ đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận thuần, tỷ lệ này cao đợc đánh giá là tốt. Do đó, để nâng cao chỉ tiêu này doanh nghiệp phải nâng cao tổng lợi nhuận thuần đồng thời sử dụng tiết kiệm và lợp lý TSCĐ

Suất hao phí của TSCĐ = Nguyên giá bình quân TSCĐ Doanh thu thuần hoặc Lợi nhuận trớc thuế

Chỉ tiêu cho biết để có một đồng doanh thu thuần hay lợi nhuận thuần cần bao nhiêu đồng nguyên giá TSCĐ. Đây là chỉ tiêu nghịch đảo với chỉ tiêu sức sản xuất của tài sản cố định và chỉ tiêu sức sinh lợi của tài sản cố định. Do đó, chỉ tiêu này có giá trị càng nhỏ càng chứng tỏ doanh nghiệp càng ít tốn chi phí cố định hơn, hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh cao hơn.

Hiệu suất sử dụng VCĐ = Doanh thu thuần VCĐ bình quân

Chỉ tiêu này phản ánh cứ 1 đồng VCĐ bình quân sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần, chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn càng cao.

Tỷ suất sinh lợi của VCĐ = Lợi nhuận trớc thuế VCĐ bình quân

Chỉ tiêu này cho biết để tạo ra 1 đồng lợi nhuận thuần trong kỳ thì cần bao nhiêu đồng VCĐ bình quân tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu này càng cao càng tốt.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XNK THIỆT BỊ ĐIỆN ẢNH- TRUYỀN HÌNH (Trang 32 -33 )

×