0
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

Quản lý thanh toán

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ (Trang 74 -76 )

II- Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty Xây Lắp và Kinh

2. Một số kiến nghị và giải pháp đối với hoạt động tài chính của công ty

2.2.4. Quản lý thanh toán

Qua phân tích tình hình tài chính của Công ty ta thấy: Công ty thờng bị khách hàng chiếm dụng vốn lớn nên Công ty thờng phải vay nợ để bù đắp cho khoản này, làm ảnh hởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó, Công ty cần phải có một chính sách thanh toán hợp lý.

Trớc hết phải quản lý tốt các khoản phải thu, nhanh chóng thu hồi công nợ.

- Giảm giá, triết khấu hợp lý với những khách hàng mua số lợng lớn và thanh toán đúng hạn.

- Thực hiện chính sách thu tiền linh hoạt, mền dẻo nhằm mục đích vừa không làm mất thị trờng vừa thu hồi đợc các khoản nợ dây da khó đòi. Bởi lẽ, trên thực tế, rõ ràng là nếu công ty áp dụng các biện pháp quá cứng rắn thì cơ hội thu hồi nợ lớn hơn nhng sẽ khiến cho khách hàng khó chịu dẫn đến việc họ có thể cắt đứt các mối quan hệ làm ăn với công ty. Vì vậy, hết thời hạn thanh toán, nếu khách hàng vẫn cha trả tiền thì công ty có thể tiến hành quy trình thu hồi nợ theo các cấp độ:

+ Gọi điện, gửi th nhắc nợ, th khuyên nhủ hoặc th chuyển cho cơ quan chuyên trách thu hồi giúp.

+ Cử ngời đến gặp trực tiếp khách hàng để đòi nợ.

+ Cuối cùng, nếu các biện pháp trên không thành công thì phải uỷ quyền cho ngời đại diện tiến hành các thủ tục pháp lý.

Mặt khác, đối với các khoản nợ bị khách hàng chiếm dụng cũ, Công ty cần phải dứt điểm theo dõi chặt chẽ và tuân thủ theo nguyên tắc: Các khoản nợ cũ phải dứt điểm so với các khoản nợ mới phát sinh.

Ngoài ra, khi nền kinh tế thị trờng ở nớc ta ngày càng phát triển, Công ty có thể nghiên cứu xem xét chính sách thay thế tín dụng bằng đáo nợ (Factoring). Thực chất của chính sách này là việc doanh nghiệp giảm thiểu các khoản phải thu, phải trả trong cân đối tài chính nhằm tạo ra một bức tranh tài chính thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh thông qua một loại công ty tài chính trung gian là Factoring. Các khoản phải thu, phải trả xuất hiện khi Công ty có việc mua chịu và bán chịu. Khi đó, công ty Factoring sẽ đứng ra làm trung gian thanh toán các khoản này với một tỷ lệ chiết khấu thoả thuận (Thông thờng là cao hơn lãi suất vay tín dụng ngắn hạn).

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ (Trang 74 -76 )

×