0
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

Hiệu quả kinh doanh qua phân tích báo cáo tài chính

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ (Trang 29 -34 )

III- Tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh qua phân tích báo

2. Hiệu quả kinh doanh qua phân tích báo cáo tài chính

2.1. Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp là một đơn vị kinh tế cơ sở có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đợc quan tâm từ nhiều phía không chỉ từ những cá nhân chủ sở hữu mà còn từ mọi thành viên có liên quan nhằm thâu tóm những yếu tố chi phí cũng nh kết quả để xây dựng một chỉ tiêu phù hợp cho đánh giá hiệu quả kinh tế doanh nghiệp. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm hai mặt chủ yếu:

- Kết quả sản xuất vật chất: Lợng giá trị dợc tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu thể hiện ở các chỉ tiêu đợc tính bằng đơn vị hiện vật hoặc đơn vị giá trị.

- Kết quả về mặt tài chính: Thể hiện qua chỉ tiêu khối lợng lợi nhuận để lại doanh nghiệp và phần đóng góp cho nhà nớc.

Nh vậy, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp không thể chỉ tính trong phạm vi một doanh nghiệp mà còn phải tính đến sự đóng góp của nó trên phạm vi toàn xã hội.

2.2. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp qua phân tích báo cáo tài chính. chính.

Trong kết quả kinh tế quản lý ngời ta xem xét các chỉ tiêu kết quả chi phí và hiệu quả theo trình tự phát triển, đồng nghĩa với việc xem xét hai chỉ tiêu này trong động thái của chúng dới những quy luật nhất định về hiệu quả kinh doanhdoanh nghiệp, điều này đợc thể hiện qua mối quan hệ giữa chi phí, kết quả, hiệu quả cụ thể nh sau:

(1). Phải đảm bảo mối quan hệ trong sự phát triển có tính quy luật thứ nhất là: (K1/K0)>(C1/C0). Mối quan hệ này biểu hiện yêu cầu hiệu quả là: Kết quả cần tăng nhanh hơn chi phí.

(2). Mối quan hệ giữa chỉ tiêu lợi nhuận và chỉ tiêu chỉ số hàng hoá phải đảm bảo: (LN1/LN0)>(Sx1/Sx0). Thể hiện do sự tác động của khoa học công nghệ nên tốc độ tăng lợi nhuận trên đơn vị sản phẩm có xu hớng tăng do chi phí sản xuất ra khối lợng tơng ứng đơn vị sản phẩm giảm xuống.

(3). (V1/V0)>(L1/L0), Cho biết dới tác động của khoa học công nghệ, kết cấu hữu cơ của vốn đợc gia tăng nhờ sự thay thế lao động giản đơn bằng lao động phức tạp. Do đó Vốn vật chất phải tăng trởng nhanh hơn lao động (Tiền đề cho tăng năng suất lao động).

(4). (Z1/Z0)>(V1/V0). Thể hiện sự phát triển kỹ thuật và sản xuất hiện đại với xu thế phát triển theo chiều sâu là yêu cầu đặt ra đòi hỏi tăng nhanh hơn nữa tốc độ chu chuyển vốn, điều này tơng đơng với việc tăng nhanh khối lợng đơn vị sản xuất trên đơn vị thời gian.

(5). (S1/S0)> (Sx1/Sx0). Với: S1,S0: Sản phẩm thuần tuý; Sx1,Sx0: Sản lọng hàng hoá. Sản phẩm thuần tuý là sản phẩm hàng háo trừ đi các tiêu hao vật chất mà chủ yếu là khấu hao và chi phí nguyên vật liệu. Mối quan hệ này thể hiện yêu cầu tiết kiệm ngày càng nhiều tiêu hao vật chất và nâng cao hiệu quả.

(6). (Sx1/Sx0)>(Cnvl1/Cnvl0). Thể hiện mối quan hệ, trong đó, sản xuất hàng hoá phải tăng nhanh hơn chi phí tiêu hao của nguyên vật liệu, yêu cầu của việc tăng hiệu quả sử dụng các yếu tố khấu hao và tiết kiệm tiền tiêu hao nguyên vật liệu sử dụng.

(7). (Ln1/Ln0)>(S1/S0). Xuất phát từ yêu cầu phát triển và tích luỹ đòi hỏi tính quy luật là tăng trởng của lợi nhuận phải lớn hơn tăng trởng của sản phẩm thuần tuý.

Tuy nhiên, để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, thông thờng ta chỉ đánh giá thông qua xem xét hệ thống chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp dới hai hình thức: Vốn Lu động và Vốn cố định.

2.2.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lu động.

Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lu động, ngời ta thờng sử dụng các chỉ tiêu sau đây:

2.2.1.1. Số vòng quay của vốn lu động. M k =---

Obq

Trong đó:

k = số vòng quay của vốn lu động trong kì M = Tổng doanh thu của DNTM

Obq= số d vốn lu động bình quân (năm)

Chỉ tiêu này cho biết VLĐ quay đợc bao nhiêu vòng kì. Nếu số vòng quay càng nhiều càng chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn cao và ngợc lại.

2.2.1.2. Số ngày của một vòng quay vốn lu động. T

V= --- k Trong đó:

V= số ngày cần thiết để thực hiện một vòng quay. T = thời gian theo lịch trong kì.

Thời gian một vòng quay càng nhỏ thì tốc độ luân chuyển vốn lu động càng lớn.

2.2.1.3. Tỷ lệ sinh lời của vốn lu động.

∑p

P’ =--- x 100% Obq

Trong đó:

P’ = tỉ lệ sinh lời của vốn lu động (%)

∑p = Tổng số lợi nhuận thu đợc trong kỳ.

Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn lu động mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

2.2.1.4. Số vốn lu động tiết kiệm đợc. KKH = Kb/c B = --- x ObqKH Kb/c Trong đó: B = số vốn lu động tiết kiệm đợc

KKH = số vòng quay của vốn lu động trong kì kế hoạch

Kb/c = số vòng quay của vốn lu động trong kì báo cáo.

ObqKH= Số d vốn lu động bình quân kì kế hoạch.

2.2.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định. 2.2.2.1. Hiệu suất vốn cố định.

Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn cố định đợc đầu t mua sắm và sử dụng tài sản cố định trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu.

Hiệu suất vốn cố định = Doanh thu thuần trong kỳ Tổng vốn cố định sử dụng trong kỳ

Để đánh giá chính sác hơn ngời ta có thể sử dụng chỉ tiêu hiệu suất tài sản cố định. Các chỉ tiêu càng lớn càng tốt.

Doanh lợi vốn tự có = Doanh thu thuần trong kỳ Tài sản cố định sử dụng trong kỳ

2.2.2.2. Hàm lợng vốn cố định.

chỉ tiêu này phản ánh số vốn cố định cần thiết để tạo ra một đồng doanh thu trong kỳ.

Hàm lợng vốn cố định = Số vốn cố định sử dụng bình quân tronh kỳ Doanh thu thuần trong kỳ

Chỉ tiêu này càng nhỏ thì càng thể hiện trình độ quản lý và sử dụng tài sản cố định đạt trình độ càng cao.

2.2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định.

Chỉ tiêu này nói lên một đồng vốn cố định sử dụng trong kỳ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng.

Hiệu quả sử dụng vốn cố định= Lãi thuần trong kỳ

Vốn cố định sử dụng bình quân trong kỳ

Chỉ tiêu này càng lớn hiệu quả sử dụng vốn càng tốt.

Tuy nhiên cần lu ý, khi sử dụng những chỉ tiêu trên thì tất cả các nguồn thu nhập, lợi nhuận, doanh thu phải do vốn cố định tham gia tạo nên. Ngoài ra các chỉ tiêu trên hiệu quả sử dụng vốn cố định còn đợc đánh giá qua một số chỉ tiêu khác nh: hệ số sử dụng tài sản cố định, hệ số hao mòng tài sản cố định.

Công suất kế hoạch

Hệ số này chứng minh năng lực hoạt động của máy móc là cao hay thấp. Hệ số này càng cao chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng máy móc có hiệu quả.

Hệ số hao mòn = Giá trị còn lại Nguyên giá

Thông qua việc phân tích, so sánh các chỉ tiêu giữa các thời kỳ, doanh nghiệp sẽ có cơ sở đánh giá u nhợc điểm trong công tác quản lý sử dụng vốn cố định và đề ra các biện pháp khắc phục.

Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ = Vốn chủ sở hữu Giá trị TSCĐ và đầu t dài hạn

Thông qua phân tích nhằm xác định các tài sản đầu t đợc tài trợ bằng những nguồn nào? Cách huy động ra sao? Việc thanh toán công nợ trong t- ơng lai dựa vào đâu? Đồng thời giúp cho doanh nghiệp luôn duy trì đợc khả năng thanh toán và an toàn trong kinh doanh.

Chơng II: Thực trạng tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty xây lắp và


Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ (Trang 29 -34 )

×