0
Tải bản đầy đủ (.doc) (74 trang)

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quản trị

Một phần của tài liệu NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 58 -59 )

• Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Chất lượng nguồn nhân lực là điều kiện kiên quyết để các NH có thể phát triển bền vững. Để đáp ứng được yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế các NH cần: đào tạo nguồn nhân lực để có một đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu kinh doanh ngày càng đa dạng của NH.Ngoài ra phải xây dựng phong cách phục vụ khách hàng mang tính chuyên nghiệp.

• Nâng cao năng lực quản trị của ban lãnh đạo

Hoạch định chiến lược dài hạn một cách hợp lý và tổ chức chiến lược… mọi việc chỉ có thể thực hiện được nếu ban lãnh đạo NH có năng lực để nắm bắt , xử lý thông tin và đưa ra quyết định thích hợp để tránh rủi ro và chống đổ vỡ NH.Vì vậy các NH phải:

+ Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về kinh nghiệm quản trị cho ban lãnh đạo NH để phù hợp với sự phát triển của NH.

+ Ngay bản thân mỗi thành viên trong ban lãnh đạo phải tích cự học tập, có hiểu biết vững chắc về hoạt động kinh doanh NH, nắm bắt nhanh chóng sự thay đổi trong kinh doanh NH trong nước cũng như trên thế giới.

+ Phía NH thì phải cải thiện cơ cấu đội ngũ , cán bộ lãnh đạo bồi dưỡng và đề bạt các cán bộ trẻ có nhiều khả năng để thay thế cho đội ngũ cán bộ lớn tuổi.

+ Quan trọng là phải thay đổi tư duy trong hoạch định chiến lược và điều hành kinh doanh NH cho phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế thị trường.

Một phần của tài liệu NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 58 -59 )

×