0
Tải bản đầy đủ (.doc) (74 trang)

Hoạt động thông tin tín dụng

Một phần của tài liệu NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 53 -53 )

Hoạt động thông tin tín dụng năm 2007 đã có bước phát triển khá nhanh. Các sản phẩm, dịch vụ của CIC đã trở thành kênh thông tin tin cậy, góp phần hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của NHNN và giúp các TCTD phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống ngân

hàng Việt Nam. Nghiệp vụ phân tích xếp hạng tín dụng doanh nghiệp đã có nhiều cải tiến về phương pháp, cách thức phân ngành, tính toán các chỉ số tài chính; đối tượng cung cấp thông tin được mở rộng đến các Công ty chứng khoán, các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Sản phẩm phân tích xếp hạng doanh nghiệp của CIC được các tổ chức và các nhà đầu tư đánh giá cao về chất lượng, nội dung, số lượng các đơn vị quan tâm đến sản phẩm này ngày càng tăng.

3.2.1.8 Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng

NHNN đã tích cực chỉ đạo việc rà soát để sửa đổi, ban hành các văn bản pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng đảm bảo phù hợp với các cam kết khi gia nhập WTO; xây dựng Chương trình hành động của NHNN giai đoạn 2007-2012 với các nhiệm vụ và lộ trình thực hiện cụ thể.

Trong quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế, NHNN đã thực hiện tốt vai trò là đại diện của Chính phủ tại các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế như IMF/WB/ADB, MIB/MBES; tiếp tục duy trì và mở rộng mối quan hệ đối ngoại với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế, các tổ chức đa phương và song phương về lĩnh vực ngân hàng.

3.2.2 Các nhiệm vụ trọng tâm

(1). Hoàn thiện hệ thống thể chế về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Tập trung xây dựng, hoàn thiện dự án Luật NHNN và Luật Các TCTD; xây dựng Luật Giám sát an toàn hoạt động ngân hàng, Luật Bảo hiểm tiền gửi. (2). Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả điều hành CSTT theo nguyên tắc thị trường.

(3). Đáp ứng có hiệu quả các nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế, đồng thời kiểm soát chặt chẽ quy mô và chất lượng tín dụng.

(4). Cơ cấu lại tổ chức, bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng.

(5). Đẩy nhanh chương trình tái cơ cấu, nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của các TCTD trong nước.

(6). Đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá công nghệ ngân hàng, hệ thống thanh toán, hệ thống thông tin ngân hàng.

(7). Thực hiện tốt công tác in, đúc tiền và lưu thông tiền mặt phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế.

(8). Củng cố, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc NHNN sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 52/2003/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của NHNN.

(9). Tập trung thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính trong Chương trình hành động của NHNN thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

(10). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các mặt hoạt động của ngành ngân hàng

3.3NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO

3.3.1 Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của hệ thống NH

Một đất nước khi gia nhập WTO có thể phải đối mặt với những rắc rối và tranh chấp, chính vì thế hệ thống pháp luật đóng vai trò then chốt trong việc điều chỉnh và giải quyết tranh chấp. Đánh giá về việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho việc thực hiện cam kết của Việt Nam trong năm 2007, Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên đưa ra một số điểm nổi bật: ( Tốc độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền được duy trì ở mức độ cao, thậm chí còn được đẩy nhanh hơn với thời kỳ VN đàm phán gia nhập WTO. Chất lượng

văn bảo đảm tuân thủ nội dung của cam kết quốc tế, góp phần làm cho hệ thống văn bản pháp luật thương mại, kinh tế của VN hội nhập nhanh hơn với các thông lệ quốc tế).

Tuy nhiên vẫn còn một số văn bản không theo kịp lộ trình cam kết, chẳng hạn việc xây dựng thông tư liên tịch về việc xử lý hình sự các vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ, đồng thời vấn đề quan ngại lớn nhất là pháp luật VN chậm đi vào cuộc sống, cơ chế thực thi pháp luật còn lỏng lẻo, chưa nghiêm do còn nhiều hạn chế do các thủ tục còn yếu kém chưa được tinh giản, tốc độ cải cách hành chính vẫn chậm, nạn quan lieu, tham nhũng vẫn còn nhiều và ngày càng tinh vi, rất khó phát hiện.Vì vây, trong thời gian tới VN cần tập trung rà soát các văn bản pháp luật đã được ban hành với cam kết của VN trong WTO.(VOV) (ngân hang nhà bước VN ).

Do vậy, việc hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động NH nhằm đảm bảo sự ổn định và hiệu quả hoạt động của hệ thống NHVN là một việc làm cần thiết.

+ Khi ban hành các văn bản dưới luật trực tiếp hướng dẫn thi hành luật hoặc quy chế nghiệp vụ Chính phủ cần quan tâm đến tính khả thi , phù hợp với thông lệ quốc tế đáp ứng được yêu cầu thực hiện các cam kết quốc tế.

+ Chính phủ sớm ban hành các văn bản luật khác điều chỉnh hoạt động của NH như Luật cho thuê tài chính, luật chuyển tiền điện tử…Các luật đã ban hành cần nhanh chongshuwongs dẫn thực hiện khi thi hành sẽ phát huy tác dụng.

+ Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động NH cần thực hiện đồng bộ với việc ban hành các văn bản điều chỉnh hoạt động kinh doanh quản lý của các Bộ ngành khác trong phạm vi có liên quan đến hoạt động NH.

+ NHNN rà soát lại văn bản quy phạm pháo luật đã ban hành và đồng thời có sự bổ sung , sửa đổi kịp thời …

+ Đặc biệt quan trọng đó là khung pháp lý phải phù hợp với thông lệ quốc tế.Có như vậy các NHNN mới yên tâm vào thị trường nội địa và NH trong nước cũng có thể xâm nhập thị trường nước ngoài được.

3.3.2 Hoàn thiện chính sách tiền tệ

Những năm qua nước ta đã chú ý đến chính sách này, nhưng việc xây dựng chưa khả thi, hệ thống các công cụ của chính sách chưa được thiết kế khoa học , dẫn đến việc thực hiện vẫn mang tính chất tình thế.Trong bối cảnh hội nhập hiện nay thì rất cần có một chính sách tiền tệ thực sự khoa học và khả thi.Trong chính sách tiền tệ, thì bộ phận quản lý ngoại hối rất quan trọng.

Chính sách ngoại hối của VN cần được thực thi trong một khuôn khổ pháp lý phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng phần nào mức độ phát triển của thị trường vì vậy cần phải:

+ Tiếp tục xây dựng cơ chế điều hành tỷ giá linh hoạt nhưng gắn với diễn biến về cung cấp thực sự trên thị trường.

+ Thống nhất đầu mối quản lý ngoại tệ về NHNN để tăng dự trữ , đảm bảo cho NHNN đủ nguồn ngoại tệ săn sàng can thiệp trên thị trường để bình ổn tỷ giá.

+ Xác định cơ chế kiểm soát giao dịch vãng lai và giao dịch vốn khi thực hiện chính sách tự do hoá thông qua ban hành quy định cụ thể cho việc TT xuất nhập khẩu , chuyển tiền kiều hối… cải tiến thủ tục hành chính cho đơn giản và thuận lợi nhất đối với khách hang.

+Xây dựng chế tài xử phạt chặt chẽ và thực hiện nghiêm các chế tài này đối với cá nhân và tổ chức vi phạm các quy định sử dụng tiền VN trên đất VN.

Công khai hoá, minh bạch thông tin là một yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hội nhập hiện nay nhất là thông tin tài chính pháp luật.

Các thông tin doanh nghiệp cần công bố công khai đó là những chính sách kinh doanh , chính sách khách hàng , quy định trong giao dịch mua bán thông tin tài chính và kết quả kinh doanh được kiểm toán.

NHNN cần công bố những thông tin được phép công khai giúp NHTM chủ động cung cấp thông tin cho thị trường theo khả năng quản lý của họ.

3.3.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và quản trị

• Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Chất lượng nguồn nhân lực là điều kiện kiên quyết để các NH có thể phát triển bền vững. Để đáp ứng được yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế các NH cần: đào tạo nguồn nhân lực để có một đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu kinh doanh ngày càng đa dạng của NH.Ngoài ra phải xây dựng phong cách phục vụ khách hàng mang tính chuyên nghiệp.

• Nâng cao năng lực quản trị của ban lãnh đạo

Hoạch định chiến lược dài hạn một cách hợp lý và tổ chức chiến lược… mọi việc chỉ có thể thực hiện được nếu ban lãnh đạo NH có năng lực để nắm bắt , xử lý thông tin và đưa ra quyết định thích hợp để tránh rủi ro và chống đổ vỡ NH.Vì vậy các NH phải:

+ Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về kinh nghiệm quản trị cho ban lãnh đạo NH để phù hợp với sự phát triển của NH.

+ Ngay bản thân mỗi thành viên trong ban lãnh đạo phải tích cự học tập, có hiểu biết vững chắc về hoạt động kinh doanh NH, nắm bắt nhanh chóng sự thay đổi trong kinh doanh NH trong nước cũng như trên thế giới.

+ Phía NH thì phải cải thiện cơ cấu đội ngũ , cán bộ lãnh đạo bồi dưỡng và đề bạt các cán bộ trẻ có nhiều khả năng để thay thế cho đội ngũ cán bộ lớn tuổi.

+ Quan trọng là phải thay đổi tư duy trong hoạch định chiến lược và điều hành kinh doanh NH cho phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế thị trường.

3.3.5 Marketing

Trên cơ sở học hỏi những kinh nghiệm từ các ngân hàng hiện đại trên thế giới, các NHTM Việt Nam tiến hành hoàn thiện, điều chỉnh phù hợp với hoạt động Marketing của ngân hàng mình, với tình hình thực tế của nền kinh tế đất nước và hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Các NHTM phải xác định con người là nhân tố quan trọng nhất trong việc thực hiện mục tiêu phát triển các sản phẩm ngân hàng nói chung và phát triển các hoạt động Marketing nói riêng. Do đó các NHTM cần mở rộng và nâng cao công tác đào tạo chuyên viên về Marketing ngân hàng. Các ngân hàng có thể liên kết với các trường đại học khối kinh tế đưa nội dung Marketing ngân hàng vào giảng dạy sâu hơn. Cùng với đó, các ngân hàng có thể tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm trong nội bộ ngân hàng, mời các chuyên gia Marketing giỏi về giảng dạy, cử cán bộ có kinh nghiệm về Marketing theo học những khóa đào tạo chuyên ngành Marketing ngân hàng ở nước ngoài.

Ngoài ra các NHTM cần xác định rõ vai trò của hoạt động Marketing đối với hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng, từ đó chủ động trong việc chi cho hoạt động Marketing, tránh tình trạng trùng lắp hay chồng chéo giữa các chi nhánh NHTM.

Giải pháp cho việc phát triển các dịch bán lẻ mà chủ yếu là dịch vụ hiện đại thì các ngân hàng thương mại phải đầu tư nhiều hơn vào việc trang bị công nghệ tiên tiến, nâng cao trình độ cán bộ theo hướng chuyên nghiệp... Đây lại là những khó khăn mà các NHTMVN không thể khắc phục một sớm một chiều được. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận một điều rằng, trong khi sự yếu kém trong quản lý tiền cho vay luôn đẩy các NHTM đứng trước nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng, thì xu hướng khách quan về phát triển hoạt động dịch vụ phi tín dụng sẽ là xu hướng mang tính áp lực và hợp lý, giúp các ngân hàng thương mại giảm thiểu rủi ro do đa dạng hoá lĩnh vực kinh doanh, đa dạng hoá danh mục đầu tư của mỗi NHTM. Như vậy, chính thực trạng của các NHTM hiện nay đang đặt ra nhu cầu cấp bách phải mở rộng và phát triển thị trường bán lẻ dịch vụ ngân hàng. Đòi hỏi khách quan đó không phải xuất phát từ khả năng hiện có của các NHTM về nguồn cung ứng dịch vụ cho thị trường, mà xuất phát từ trạng thái yếu kém của các NHTMVN sẽ không thể “tiếp tục sinh sống như cũ” trước thềm hội nhập, theo đó, tiếp cận và mở rộng các dịch vụ ngân hàng hiện đại đang trở thành 1 trong những giải pháp hữu hiệu, có khả năng giải thoát cho chính các NHTM khỏi trạng thái yếu kém hiện nay. Trước bối cảnh này, có một số giải pháp cụ thể sau:

Các ngân hàng thương mại:

1. Chọn theo lộ trình thích hợp để phát triển các dịch vụ NH bán lẻ cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu lớn, như:

+ Dịch vụ quản lý và chi trả tiền lương của cán bộ và CNV của những DN lớn. Đây là thị trường dịch vụ đầy tiềm năng và rất có triển vọng thành công. ích lợi của dịch vụ này được thể hiện trên các mặt:

- Đồng tiền không bị đóng băng trong túi cá nhân

- NH có điều kiện tăng số dư trong tài sản nợ để mở rộng TSC.

- Giúp các cơ quan thuế quản lý hiệu quả các khoản thu nhập cá nhân trong xã hội

+ Dịch vụ nạp và rút tiền tự động: Khắc phục những hạn chế của ATM để thu hút nhiều khách hàng hơn băng cách phát triển các tiện ích của thẻ.

+ Dịch vụ thanh toán hộ tiêu dùng là dịch vụ mà NH đứng ra thay mặt chủ tài khoản thực hiện thanh toán các khoản chi tiêu của chủ tài khoản (các nhân và tổ chức) khi có giấy báo nợ gửi đến NH.

+ Dịch vụ thanh toán hàng đối ngoại: Hiện nay tuy các NH đã kết nối mạng thông tin của mình đến một số DN lớn nhưng vẫn chưa phát huy hết tiện ích của mạng thông tin trong việc xử lý nghiệp vụ thanh toán quốc tế thông qua mạng từ NH đến các DN cũng như từ NH mẹ đến các chi nhánh trong các nghiệp vụ như mở L/C nhập khẩu, thực hiện các dịch vụ thanh toán quốc tế. + Phát triển các dịch vụ liên quan đến các công cụ tài chính: Đó là các dịch vụ như: Mua bán lại khoản cho vay của NHTM khác - Các NH thu lợi bằng cách bán lại khoản cho vay với số tiền lớn hơn so với số tiền của khoản cho vay ban đầu. Người mua khoản cho vay này cũng thu được lãi suất còn lại trong lãi suất ban đầu của khoản vay đó; Thực hiện kinh doanh hối đoái nhân danh 1 khách hàng; đảm bảo các chứng khoán vay nợ bằng phát hành hối phiếu được ngân hàng chấp nhận; cung cấp tín dung hỗ trợ như thư tín dụng dự phòng, đảm bảo cung cấp cho khách hàng một khoản tiền vay đã định theo yêu cầu, thư tín dụng hỗ trợ bằng phát hành thương phiếu và các chứng khoán khác, Dịch vụ phát hành thẻ tín dụng, thẻ bảo chi nội- ngoại

bằng vốn tự có của khách hàng. Phát hành thẻ này NH cũng an toàn hơn các thẻ tín dụng khác vì NH chỉ phát hành thẻ dựa trên số dư tiền gửi thanh toán của khách hàng. Đây là dịch vụ rất phổ biến ở các nước phát triển và ở nhiều quốc gia đang phát triển. Công chúng của ta sẽ đón nhận mạnh mẽ hơn nếu mệnh giá các thẻ đa dạng hơn, có nhiều ưu đãi kèm theo hơn.

2. Chủ động, tích cực tạo mối liên kết, phối hợp giữa các tổ chức tín dụng

Một phần của tài liệu NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 53 -53 )

×