0
Tải bản đầy đủ (.doc) (90 trang)

Tình hình hoạt động của Chi nhánh trong 3 năm trở lại đây

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH (Trang 40 -40 )

2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn

Sự cạnh tranh giữa các NH trong việc huy động vốn là thực tế diễn ra trong những năm gần đây và có xu hướng ngày càng mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, nguồn vốn của chinh nhánh vẫn liên tục tăng trưởng, là kết quả tổng hợp của việc nâng cao ứng dụng công nghệ, phát triển sản phẩm và phong cách giao dịch văn minh của cán bộ NH. Dưới đây là bảng số liệu phản ánh tình hình biến động nguồn vốn huy động của chi nhánh trong 3 năm gần đây:

Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu 2005 2006 2007

Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

Phân loại theo người gửi

TG của tổ chức kinh tế 2050 49.2% 1962 45.1% 2817 54.8%

TG của dân cư 2114 50.8% 2388 54.9% 2324 45.2%

Phân loại theo loại tiền

Tiền gửi VND 3469 87.7% 3497 80.4% 4040 78.6%

Tiền gửi ngoại tệ 695 12.3% 853 19.6% 1101 21.4%

TỔNG CỘNG 4164 100.0% 4350 100.0% 5141 100%

(Nguồn: báo cáo tổng kết năm của CN NHCT BĐ 2005-2007)

Nguồn huy động của chi nhánh bao gồm: tiền gửi từ các tổ chức kinh tế và tiền gửi từ dân cư. Số vốn huy động tăng dần qua các năm cho thấy khả năng huy động vốn của chi nhánh đạt hiệu quả tốt. Tốc độ tăng trưởng vốn: năm 2006 tăng 4.5% so với năm 2005, năm 2007 tăng 18.2% so với năm 2006. Hoạt động

huy động vốn của chi nhánh đã có những bước đột phá mạnh mẽ, mặc dù trong giai đoạn cuối 2007 diễn ra cuộc chạy đua lãi suất gay gắt giữa các NH. Thị trường chứng khoán phát triển kéo theo sự gia tăng số lượng tài khoản mà nhà đầu tư mở tại các công ty chứng khoán khiến cho lượng tiền gửi thanh toán tại chi nhánh tăng cao.

Đối với TG từ tổ chức kinh tế, tuy năm 2006 giảm 4.3% so với năm 2005, tuy nhiên đến năm 2007 tổng TG huy động từ các tổ chức kinh tế tăng tới 43.6% . Điều đó chứng tỏ, chi nhánh không chỉ củng cố quan hệ với các KH truyền thống mà đã thu hút được nhiều KH mới. Nhờ việc đưa ra chế độ lãi suất hấp dẫn, các công cụ huy động linh hoạt và cung cấp các dịch vụ thanh toán hiện đại, chi nhánh đã huy động được lượng tiền gửi lớn từ phía các tổ chức kinh tế.

Bộ phận TG của dân cư: việc thực hiện cam kết về lãi suất trần của chi nhánh cũng như các NHTM Nhà nước khác đối với Hiệp hội NH đã hạn chế sức cạnh tranh của chi nhánh trong cuộc chạy đua về lãi suất huy động với các NH khác. Trong khi các NHTM cổ phần đua nhau nâng lãi suất để huy động TG từ mọi đối tượng trong nền kinh tế thì các NHTM Nhà nước bị ràng buộc bởi quy định về lãi suất trần. Tuy nhiên trong hoàn cảnh đó chi nhánh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng huy động TG từ dân cư. Năm 2006 lượng TG huy động từ dân cư tăng 13%, năm 2007 giảm nhẹ 2.7% vẫn đạt mức cao là 2324 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn huy động, có thể nhận thấy sự thay đổi theo hướng: tỷ trọng TG của tổ chức kinh tế tăng trưởng mạnh, trong khi tỷ trọng TG của dân cư tăng nhẹ, giữ ở mức ổn định

TG dân cư đang có xu hướng chuyển dịch từ NHTM nhà nước sang khối NHTM cổ phần, do mức lãi suất cao mà các NHTM cổ phần đưa ra. Tuy nhiên chi nhánh vẫn giữ được mức phát triển đều đặn do có những lợi thế cạnh tranh nhất định, và lượng KH quen thuộc, tất nhiên chi nhánh vẫn cần quan tâm hơn nữa đến việc huy động vốn từ bộ phận này, bởi nguồn vốn từ dân cư có tiềm lực rất lớn và ngày càng quan trọng đối với các NH. Hơn nữa, phần lớn người dân vẫn còn tâm lý tin tưởng vào các NHTM nhà nước. Đó là yếu tố mà chi nhánh có thể tận dụng để tăng cường huy động vốn từ dân cư.

2.1.3.2 Hoạt động tín dụng

Có thể nói tín dụng là hoạt động tiếp nối của huy động vốn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh mà Ngân Hàng Công Thương giao cho, chi nhánh đã không ngừng mở rộng hoạt động, nâng cao chất lượng và tăng cường quy mô các khoản cho vay. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng chú ý tới việc đảm bảo an toàn tín dụng trên cơ sở chấp hành các nguyên tắc, chỉ số an toàn và giới hạn tín dụng

mà Ngân hàng Công Thương quy định.

Bảng 2.2 Hoạt động tín dụng

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu 2005 2006 2007

Giá trị Giá trị Giá trị

Phân loại theo loại tiền

Dư nợ bằng VND 1950 1710 1844

Dư nợ bằng ngoại tệ 866 650 799

Phân loại theo đối tượng cho vay

Cho vay kinh doanh 2789.6 2309.7 2572.6

Cho vay tiêu dùng 26.4 50.3 70.4

Tổng dư nợ cho vay 2816 2360 2643

Nợ quá hạn 5,9 19,6 4.4

(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm CN NHCT BĐ 2005-2007)

Dư nợ cho vay năm 2006 giảm 16,2% so với năm 2005, nhưng năm 2007 lại tăng 12% so với năm 2006. Nguyên nhân do tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của một số doanh nghiệp Xây dựng - Giao thông vận tải bộc lộ yếu kém trong mấy năm gần đây đến nay vẫn chưa khắc phục được. Dư nợ cho vay được thể hiện ở hình 2.2

Chất lượng tín dụng của CN đã được cải thiện, tuy năm 2006 tỷ lệ nợ quá hạn tăng đột biến, nhưng sang năm 2007 chất lượng tín dụng đã ổn định trở lại.

2.1.3.3 Kết quả kinh doanh

Tuy việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh gặp không ít khó khăn song chi nhánh vẫn quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Cụ thể:

Bảng 2.3: Lợi nhuận hạch toán

(Đơn vị: triệu VND)

Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007

Lợi nhuận hạch toán 90.681 129.000 134.727

(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm của CN NHCT BĐ 2005-2007)

Lợi nhuận năm 2006 tăng 42,26% so với năm 2005, năm 2007 tăng 5,7% so với năm 2006. Chính nhờ thành quả đó mà chi nhánh đã được UBND quận Ba Đình công nhận là đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc nhất trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng tự vệ quận Ba Đình.

2.2 Thực trạng cho vay tiêu dùng của chi nhánh

2.2.1 Cơ sở pháp lý hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình Công Thương Ba Đình

Cũng giống như các Ngân hàng và tổ chức tín dụng khác, hoạt động cho vay tiêu dùng của Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình cũng tuân theo một số văn bản quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước như :

Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004.

Quyết định số 1627/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo quyết định 1627/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31/05/2005 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 6 điều 1 của quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngoài ra, hoạt động cho vay tiêu dùng ở Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình còn tuân theo các quy định của hệ thống Ngân hàng Công Thương Việt Nam như :

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Công Thương Việt Nam ban hành theo quyết định số 1325/QĐ-NHNN ngày 28/11/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 007/BB-HĐQT-2006 ngày 03/04/2006 . Theo đề nghị của Tổng giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

2.2.2 Các hình thức cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình Thương Ba Đình

Hiện nay, tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình các hình thức cho vay tiêu dùng khá đa dạng.

Căn cứ vào mục đích vay: Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình hiện đang cung cấp cho người tiêu dùng các hình thức sau :

- Cho vay mua đất và xây dựng nhà ở trên đất - Cho vay mua nhà ở

- Cho vay mua đất ở

- Cho vay mua ô tô và các động sản khác như: xe máy… - Cho vay hỗ trợ du học

Căn cứ vào hình thức bảo đảm:

- Cho vay có tài sản đảm bảo: cho vay mua động sản, bất động sản như: vay mua và sửa chữa nhà cửa, đất ở, ô tô…

- Cho vay không có tài sản đảm bảo: chủ yếu là cho vay qua lương.

Căn cứ vào phương thức hoàn trả:

- Cho vay trực tiếp từng lần: kỳ hạn trả nợ gốc và kỳ hạn trả lãi có thể trùng nhau hoặc không trùng nhau. Kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc trả lãi có thể là 1 tháng hoặc 3 tháng, hoặc trả một lần vào cuối kỳ nếu là cho vay ngắn hạn.

- Cho vay trả góp: Kỳ hạn trả nợ gốc và trả lãi phải trùng nhau. Số tiền phải trả được chia thành nhiều khoản đều nhau và hoàn trả định kỳ là 1 tháng hoặc 3 tháng. Khi trả trước hạn, khách hàng phải hoàn trả đầy đủ số nợ gốc và lãi đã xác định trong lịch trả nợ.

2.2.3 Điều kiện vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình

Cho vay có bảo đảm : - Những điều kiện chung:

Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng vốn vay, không quá tuổi 60 ở thời điểm kết thúc thời hạn cho vay

Có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn (KT3) trên địa bàn tỉnh, thành phố (trực thuộc trung ương) nơi Ngân hàng cho vay (NHCV) đóng trụ sở.

Có mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp

Có vốn tự có tham gia vào phương án, mức vốn tự có tối thiểu bằng 30% tổng nhu cầu vốn trừ trường hợp áp dụng biện pháp bảo đảm là cầm cố giấy tờ có giá

Có nguồn thu và phương án vay-trả nợ đảm bảo khả năng trả nợ gốc, lãi và phí trong thời gian vay cam kết;

Thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ, NHNN Việt Nam và hướng dẫn của NHCT Việt Nam.

- Những điều kiện riêng :

Ngoài các điều kiện chung ở trên, khách hàng phải đáp ứng thêm những điều kiện tương ứng dưới đây :

Đủ điều kiện được đăng ký quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất khi vay mua bất động sản

Cam kết mua bảo hiểm vật chất cho toàn bộ giá trị xe trong suốt thời gian cho vay và uỷ quyền cho NHCV nhận tiền bồi thường của bảo hiểm trong trường hợp rủi ro xảy ra khi vay mua động sản

Có quan hệ thân nhân (bao gồm: bố, mẹ đẻ, vợ, chồng, anh, chị em ruột) với người đi du học ở nước ngoài khi vay hỗ trợ du học

Cho vay không có bảo đảm :

Ngoài các điều kiện quy định ở mục “những điều kiện chung”, khách hàng phải đáp ứng thêm những điều kiện dưới đây :

Là công chức, viên chức và người lao động (CBCNV) tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, đang làm việc trong biên chế hoặc theo hợp đồng lao động không xác định tại :

Cơ quan Nhà nước (hành chính và sự nghiệp), lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân;

Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội hoạt động bằng ngân sách Nhà nước;

Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có chiến lược phát triển lâu dài, bao gồm :

Công ty Nhà nước

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) có vốn Nhà nước Công ty liên doanh với nước ngoài có vốn Nhà nước Doanh nghiệp thuộc Bộ quốc phòng

Cơ quan quản lý lao động (trực tiếp quản lý, sử dụng lao động và chi trả lương cho người lao động) phải có trụ sở chính đóng cùng địa bàn tỉnh, thành phố với NHCV.

Có thu nhập thường xuyên, ổn định hàng tháng từ 1.500.000 VNĐ (Một triệu năm trăm nghìn đồng) trở lên.

Cam kết sẽ thông báo cho Ngân hàng cho vay về việc thay đổi nơi làm việc ngay khi chuyển.

Cam kết trả nợ trước hạn nếu vi phạm thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và không thực hiện được các biện pháp bảo đảm bằng tài sản theo yêu cầu của NHCV.

Những trường hợp không được cho vay : Những nhu cầu không được cho vay :

Chi phí mua sắm các tài sản và các chi phí hình thành nên tài sản mà pháp luật cấm mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi

Chi phí thực hiện giao dịch mà pháp luật cấm

Các nhu cầu tài chính cho các giao dịch mà pháp luật cấm

Nợ gốc, lãi tiền vay mà khách hàng phải trả cho tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng kể cả hệ thống NHCT Việt Nam.

Nộp thuế trực tiếp cho Ngân sách Nhà nước, trừ thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ liên quan đến đối tượng vay.

Thành viện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tổng giám đốc NHCT Việt Nam, Phó tổng giám đốc NHCT Việt Nam; Giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, chi nhánh cấp 2; Trưởng, phó phòng giao dịch; Trưởng, phó điểm giao dịch;

Bố, mẹ, vợ, chồng, con của các đối tượng nêu trên

Cán bộ, nhân viên của NHCV thực hiện nhiệm vụ thẩm định cho vay.

Thời hạn cho vay đối với các khoản vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình:

Căn cứ để Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình xác định thời hạn cho vay đó là: nhu cầu vay vốn, khả năng trả nợ, thời hạn sử dụng còn lại của tài sản đảm bảo

Thời hạn cho vay có bảo đảm bằng tài sản tối đa :

- Thời hạn cho vay mua nhà ở, đất ở, xây dựng, sửa chữa nhà ở : Thời hạn cho vay mua đất và xây dựng nhà ở: 20 năm.

Thời hạn cho vay mua nhà ở: 20 năm. Thời hạn cho vay mua đất ở: 10 năm.

Thời hạn cho vay xây dựng, sửa chữa nhà ở: 5 năm. - Thời hạn cho vay mua ô tô và động sản khác : Thời hạn cho vay mua ô tô mới: 5 năm.

Thời hạn cho vay mua ô tô đã qua sử dụng: 4 năm nhưng không vượt quá niên hạn sử dụng còn lại của xe.

- Thời hạn cho vay hỗ trợ du học :

Thời hạn cho vay hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí: bằng thời gian học cộng 3 năm.

Thời hạn cho vay chứng minh tài chính: phụ thuộc nhu cầu chứng minh tài chính của khách hàng nhưng không vượt quá thời hạn của thẻ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá khách hoặc thời hạn phong toả số dư trên tài khoản.

Thời hạn cho vay không có bảo đảm bằng tài sản tối đa: 3 năm không vượt quá thời gian làm việc còn lại của khách hàng tại tổ chức, cơ quan đó.

Lãi suất, phí và mức cho vay đối với các khoản cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình

Lãi suất cho vay :

Lãi suất áp dụng cho món vay không thấp hơn sàn lãi suất (nếu có) của NHCT Việt Nam trong từng thời kỳ. Lãi suất cho vay được xác định tuỳ thuộc vào mức độ rủi ro, thời hạn cho vay của từng món vay trên cơ sở năng lực tài chính, khả năng trả nợ, biện pháp bảo đảm tiền vay và mức độ tín nhiệm của khách hàng…, đảm bảo trang trải đủ chi phí huy động vốn, chi phí quản lý món vay, trích dự phòng rủi ro và có lãi.

Lãi suất cho vay trong hạn: được thoả thuận phù hợp với quy định của NHCT Việt Nam tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng. Trong thời gian năm 2006- 2007, mức lãi suất cho vay tiêu dùng thường là 1,1%/tháng. Tuy nhiên đến đầu

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH (Trang 40 -40 )

×